II OZ 1028/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570738

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. II OZ 1028/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia (...). z/s w Rzeszowie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 573/18 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi (...) z/s w Rzeszowie na decyzję Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 573/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę (...) z/s w Rzeszowie na decyzję Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia (...) kwietnia 2018 r., nr (...), w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła (...) Do zażalenia zostało dołączone pełnomocnictwo udzielone r. pr. M. Sz. do reprezentowania Spółki w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności oceny wymaga, czy zażalenie wniesione w niniejszej sprawie, sporządzone przez r. pr. M. Sz. jest dopuszczalne.

Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Stosownie do art. 28 § 1 p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy, albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Zgodnie natomiast z art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28 p.p.s.a., mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

W niniejszej sprawie zażalenie zostało podpisane przez r. pr. M. Sz. Do zażalenia zostało dołączone pełnomocnictwo procesowe dla r. pr. M. Sz. oraz odpis z KRS skarżącej Spółki. Dołączone pełnomocnictwo zostało podpisane przez Prezesa Zarządu G. Sz.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wezwano r. pr. M. Sz. do złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki przed NSA, udzielonego zgodnie ze wskazanym w KRS sposobem reprezentacji Spółki na dzień wniesienia zażalenia.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie r. pr. M. Sz. poinformował, że nie dysponuje takim pełnomocnictwem.

Należy wskazać, że ze znajdującego się w aktach sprawy odpisu KRS, a także odpisu KRS dostępnego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl wynika, że na dzień wniesienia zażalenia (3 lipca 2018 r.) uprawnionym do reprezentacji Spółki w przypadku jej Zarządu wieloosobowego jest 2 członków Zarządu albo 1 członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jak wynika z dokumentu KRS skład Zarządu Spółki na dzień wniesienia zażalenia był (i jest nadal) dwuosobowy - są to: G. Sz.- Prezes Zarządu oraz A. Sz. - Członek Zarządu. W takiej sytuacji stwierdzić trzeba, że pełnomocnictwo dla r. pr. M. Sz. zostało udzielone w sposób sprzeczny z zasadami reprezentacji Spółki wynikającymi z KRS.

Wezwanie do uzupełnienia braków zażalenia poprzez przedłożenie pełnomocnictwa udzielonego przez uprawniony do reprezentacji organ Spółki było więc zasadne.

Skoro w wyznaczonym terminie brak ten nie został uzupełniony, zażalenie podlegało odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie 178 p.p.s.a. oraz art. 180 p.p.s.a. w zw. art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.