Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560020

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 maja 2013 r.
II OW 9/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sędziowie: NSA Barbara Adamiak (sprawozdawca), del. WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2013 r. nr PBI.6733.13.2.2011.2012 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta Mikołajki, a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad o wskazanie organu właściwego do wznowienia postępowania w sprawie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie toalety publicznej na działce nr 188/6 położonej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Burmistrz Miasta Mikołajki wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że wydał 23 września 2011 r. decyzję nr 17/2011 znak: PBI-6733.13.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie toalety publicznej na działce o nr geod. 188/6 w obrębie geodezyjnym Mikołajki, która stała się ostateczna.

Przedmiotowa decyzja została wydana po dokonaniu określonych art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnień z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ww. ustawy. Tak więc dla przedmiotowej inwestycji w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 9 (w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego) Zastępca Dyrektora Oddziału w Olsztynie działający z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał postanowienie w trybie art. 106 k.p.a. uzgadniające projekt decyzji w ww. sprawie - znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-436-102/2011 z dnia 15 września 2011 r.

Dnia 20 sierpnia 2012 r. I. i M.W. złożyli wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie o wznowienie postępowania w sprawie wymienionego wyżej postanowienia GDDKiA-O.OL:Z-3s-436-102/2011 z dnia 15 września 2011 r.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2012 r. (GDDKiA-DZ-WPA-1-ep/MS-435-79/2012) Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami przekazał przedmiotowy wniosek celem jego załatwienia, do Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.

Następnie zawiadomieniem znak: GDDKiA-O.OL:Z-3s-4251-201.1/2012 z dnia 10 września 2012 r. (data wpływu 11 września 2012 r.) zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Olsztynie przekazał wniosek na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. zgodnie z kompetencją Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

Postanowieniem z dnia 27 września 2012 r. Burmistrz Miasta Mikołajki odmówił wszczęcia postępowania.

Na powyższe postanowienie I. i M.W. wnieśli zażalenie, wskutek którego Samorządowe Kolegium odwoławcze postanowieniem SKO.73.529.2012 z dnia 12 listopada 2012 r. uchyliło postanowienie organu w całości i jednocześnie stwierdziło, że należy rozstrzygnąć spór kompetencyjny.

Poinformował, że I. i M.W. domagali się uchylenia decyzji z 23 września 2011 r. Postępowanie w sprawie zostało wznowione, a następnie decyzją z 24 kwietnia 2012 r. odmówiono uchylenia decyzji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z 28 września 2012 r. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny kontrolując zaskarżoną decyzję orzekł, że I. i M.W. nie są stroną w sprawie.

W odpowiedzi na wniosek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przyjął swoją kompetencję w sprawie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem o uzgodnieniu projektu decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji na działce nr 188/6 położonej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach, pod względem połączenia komunikacyjnego do drogi krajowej nr 16.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sporem kompetencyjnym jest sytuacja prawna, w której co do zakresu działania organów administracji publicznej z różnych układów ustrojowych (administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego) zachodzi rozbieżność, która dla ustalenia właściwości do rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy, wymaga zastosowania środków prawnych przesądzających zakres działania organów pozostających w sporze. Spór kompetencyjny występuje wtedy, gdy rozbieżność poglądów co do zakresu działania organów z różnych układów ustrojowych administracji publicznej, występuje co do rozpoznania i rozstrzygnięcia tożsamej sprawy. Rozważając, czy w zakresie wytoczonego sporu zachodzi tożsamość sprawy, należy wskazać, że przepisy prawa administracyjnego materialnego mogą uzależniać rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej w drodze decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ. Stanowi o tym art. 106 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że: "Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ". Z istoty współdziałania w postępowaniu administracyjnym wynika rozgraniczenie właściwości organu administracji publicznej powołanego do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy od właściwości organu współdziałającego. O tym rozgraniczeniu właściwości przesądza expressis verbis regulacja art. 106 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi o właściwości "innego organu".

Rozgraniczenie właściwości występuje zarówno w toku postępowania zwykłego (w pierwszej i drugiej instancji), jak i w trybach nadzwyczajnego postępowania administracyjnego. Do weryfikacji postanowień wydawanych na podstawie art. 106 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z przepisami materialnego prawa administracyjnego właściwe są organy powołane do współdziałania oraz organy wyższego stopnia wobec organów współdziałających. W sprawie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem, którym organ dokonał uzgodnienia inwestycji celu publicznego właściwy jest organ, który wydał ostateczne postanowienie (art. 150 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego).

Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego następuje przez zastosowanie przez Naczelny Sąd Administracyjny środków prawnych. Jeżeli przy rozpoznaniu sporu nie występuje rozbieżność poglądów przez przyjęcie przez jeden z organów swojej właściwości, która jest zgodna z przepisami prawa, zastosowanie środków prawnych staje się bezprzedmiotowe.

W sprawie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przyjął swoją właściwość w sprawie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem uzgadniającym projekt decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego. Jest to zgodne z art. 150 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Z tego względu zastosowanie środka prawnego rozstrzygającego spór kompetencyjny stało się bezprzedmiotowe. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 15 § 2 w związku z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.