II OW 38/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2777306

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2020 r. II OW 38/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny.

Sędziowie: NSA Zofia Flasińska (spr.), del. WSA Piotr Broda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy w zakresie wniosków sędziów i asesora sądowego orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach o wyłączenie w sprawie ze skargi G. O., sygn. akt II SA/Ke 1044/19 na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) października 2019 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie do rozpoznania wniosków sędziów i asesora sądowego orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach o wyłączenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przedstawił sprawę o sygn. akt II SA/Ke 1044/19 w celu wyznaczenia innego sądu do rozpoznania wniosków sędziów i asesora sądowego tego Sądu o ich wyłączenie w sprawie ze skargi G. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) października 2019 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Zgodnie z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., postanowienie w przedmiocie wyłączenia sędziego wydaje sąd administracyjny, przed którym sprawa się toczy w składzie trzech sędziów. W razie gdy sąd administracyjny, o którym mowa w § 1, nie może podjąć postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza inny sąd do rozpoznania wniosku (art. 22 § 3 p.p.s.a.).

W związku z tym, że wszyscy sędziowie i asesor sądowy orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach złożyli wnioski o ich wyłączenie w tej sprawie, Sąd ten nie może podjąć postanowienia w przedmiocie ich wyłączenia.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 p.p.s.a., wyznaczył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie do rozpoznania wniosków sędziów i asesora sądowego orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach o ich wyłączenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.