Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449219

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 marca 2014 r.
II OW 12/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (spr.), Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku J. W. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 32/12 ze skargi J. W. na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia (...) stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego sygn. akt II SA/Bk 6/13 postanawia: odmówić wyznaczenia innego sądu do rozpoznania wniosku J. W. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przedstawił sprawę (sygn. akt II SA/Bk 6/13) ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 32/12, w której skarżąca złożyła wniosek o wyłączenie sędziego WSA (del.) Patrycji Joanny Suwaj.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie innego Sądu do rozpoznania wniosku skarżącej, albowiem nie jest możliwe w najbliższym czasie skompletowanie trzyosobowego składu orzekającego spośród sędziów WSA w Białymstoku. Z trzynastu sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku jeden sędzia został delegowany do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sześciu sędziów podlega wyłączeniu od orzekania w tej sprawie z mocy ustawy, trzech sędziów zostało wyłączonych od orzekania w tej sprawie na wniosek skarżącej, jednego sędziego dotyczy wniosek strony o wyłączenie. Wyłączenie sędziego od orzekania w danej sprawie oznacza, że sędzia ten nie może podejmować żadnych czynności w tej sprawie, a więc nie może uczestniczyć w wydaniu rozstrzygnięcia kończącego postępowanie, jak również nie może orzekać w postępowaniach wpadkowych w tej sprawie, a więc także w postępowaniu o wyłączenie innego sędziego.

Zgodnie z art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., postanowienie w przedmiocie wyłączenia sędziego wydaje sąd administracyjny, przed którym sprawa się toczy w składzie trzech sędziów. W razie gdy sąd administracyjny, o którym mowa w § 1, nie może podjąć postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza inny sąd do rozpoznania wniosku (art. 22 § 3).

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wiadomo z urzędu, iż w lutym 2014 r. nominacje na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku otrzymało dwóch nowych sędziów, zatem obecnie jest możliwe skompletowanie trzyosobowego składu orzekającego spośród sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku do rozpoznania wniosku skarżącej o wyłączenie sędziego. Brak jest więc podstaw do wyznaczenia na podstawie art. 22 § 3 p.p.s.a. innego wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania wniosku skarżącej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.