Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1610721

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 września 2013 r.
II OSK 923/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łuczaj.

Sędziowie: NSA Andrzej Jurkiewicz (spr.), del. WSA Robert Sawuła.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej k.k. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 r. sygn. akt II SA/Po 682/11 w sprawie ze skargi k.k. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 682/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę K. K. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia (...) czerwca 2011 r., nr (...), w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wywiodła K. K. zaskarżając go w całości i wnosząc o jego uchylenie oraz orzeczenie o kosztach postępowania, w tym o kosztach zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Zakwestionowanemu wyrokowi zarzucono:

1.

na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), naruszenie przepisów prawa materialnego, to jest przepisów art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane przez bezzasadne jego zastosowanie oraz art. 28 ust. 4 tej ustawy w zw. z § 3 pkt 52 lit. b i pkt 53 nieobowiązującego już obecnie, ale obowiązującego w momencie wydawania pozwolenia na budowę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i w zw. z § 49 ust. 3 planu miejscowego, obowiązującego na terenie, którego dotyczy sporne pozwolenie na budowę, przez nieuzasadnioną odmowę ich zastosowania w niniejszej sprawie i w konsekwencji tego uznanie, że skarżącej nie przysługiwał przymiot strony w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, a także naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane w zw. z § 31 ust. 4 tego planu;

2.

na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 133 § 1 tej ustawy, który stanowi, że sąd administracyjny wydaje wyrok na podstawie akt sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."), sąd zawiesza postępowanie z urzędu między innymi w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego. Brzmienie powyższego przepisu oznacza, że zawieszenie postępowania z przyczyn w nim wskazanych jest obligatoryjne i następuje z urzędu.

W okolicznościach niniejszej sprawy, z uwagi na śmierć skarżącej kasacyjnie K. K., zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania sądowego do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo do dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.