Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987254

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 października 2015 r.
II OSK 417/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon (spr.).

Sędziowie: NSA Zdzisław Kostka, del. WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Burmistrza Rajgrodu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 listopada 2014 r. sygn. akt II SAB/Bk 68/14 w sprawie ze skargi A. F. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Rajgrodu w przedmiocie egzekucji decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych na gruncie postanawia:

1.

umorzyć postępowania w sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

2.

zwrócić Burmistrzowi Rajgrodu ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt II SAB/Bk 68/14, po rozpoznaniu skargi A. F. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Rajgrodu w przedmiocie egzekucji decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych na gruncie w pkt 1. zobowiązał Burmistrza Rajgrodu do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, na wniosek A. F. z dnia 24 kwietnia 2014 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) - w terminie 2 miesięcy od daty zwrotu organowi akt administracyjnych, w pkt 2. stwierdził, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pkt 3. wymierzył Burmistrzowi Rajgrodu grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych, w pkt 4. zasądził od Burmistrza Rajgrodu na rzecz A. F. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Burmistrz Rajgrodu wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Pismem z dnia 23 października 2015 r. Burmistrz Rajgrodu cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwanej dalej: "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Podstawą do cofnięcia skargi kasacyjnej jest zdanie pierwsze art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a. Również zdanie drugie art. 60 p.p.s.a. ma zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Natomiast zdanie trzecie tego przepisu, traktujące o uznaniu cofnięcia skargi za niedopuszczalne, nie może być stosowane w odniesieniu do skargi kasacyjnej (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, str. 572 - 573, wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2009). Skoro bowiem Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 183 § 1 p.p.s.a. związany jest granicami skargi kasacyjnej, to tym bardziej wiąże go "brak" skargi kasacyjnej, czyli stan po jej cofnięciu. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne, i to bez zgody strony przeciwnej.

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.