Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449212

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 lutego 2014 r.
II OSK 315/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M.S. o wstrzymanie wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 824/13 w sprawie ze skargi kasacyjnej M.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 824/13 oddalającego skargę M.S. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 24 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M.S. (dalej jako "skarżący") na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z (...) lutego 2013 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z (...) października 2009 r. nakładającej na skarżącego jako na odbiorcę odpadu nielegalnie sprowadzonego z zagranicy karę pieniężną w wysokości 50.000 zł.

Skarżący wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku. W treści skargi kasacyjnej wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku. Podał, że wcześniejsze ściągnięcie kary pieniężnej narazi go na poważną szkodę.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Kompetencja Naczelnego Sądu Administracyjnego do wstrzymania wykonania aktu lub czynności została uregulowana w art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej "p.p.s.a."). Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.). Przepis art. 61 § 3 dotyczy jednak wyłącznie wstrzymania wykonania aktów bądź czynności wydanych w postępowaniu administracyjnym i będącym przedmiotem kontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego. Oznacza to, że nie może on stanowić podstawy wstrzymania wykonania wyroku, którego dotyczy skarga kasacyjna złożona do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Brak jest również innych przepisów w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak również w ustawach szczególnych, które pozwalałyby na wstrzymanie wykonania wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadku wniesienia od tego wyroku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z powyższych względów i na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.