Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449210

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 marca 2014 r.
II OSK 3111/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J.S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 lipca 2013 r. sygn. akt VII SA/Wa 39/13 odrzucającego skargę J.S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych postanawia: sprostować postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2014 r. sygn. akt II OSK 3111/13 w ten sposób, że w miejsce słów "oddalić zażalenie" wpisać słowa "oddalić skargę kasacyjną".

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 9 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J.S. (dalej jako "skarżący") na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z (...) października 2012 r. w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych.

Skarżący wniósł skargę kasacyjną od postanowienia z 9 lipca 2013 r.

Postanowieniem z 21 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę kasacyjną wniesioną przez skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W uzasadnieniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 2014 r. doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej polegającej na błędnym wpisaniu nazwy rozpoznanego środka zaskarżenia - "zażalenia" zamiast "skargi kasacyjnej.".

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 w związku z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.