Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449209

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 lutego 2014 r.
II OSK 2839/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 779/12 w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia (...) marca 2012 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia postanawia: podjąć zawieszone postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie kasacyjne w tej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.- zwanej dalej p.p.s.a.), albowiem powstały w niej problem prawny sprowadzał się do wykładni art. 88 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że rozstrzygnięcie tej sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt SK 6/12, w której Trybunał będzie rozpoznawał skargi konstytucyjne o zbadanie zgodności m.in. art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, 4, 5, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1-3 oraz art. 86 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w przypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania sąd postanowi podjąć zawieszone postępowanie z urzędu od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie. Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W tej sprawie skarżący pismem z dnia 20 stycznia 2014 r. cofnął skargę kasacyjną. Zaistniały więc okoliczności, o którym mowa w art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. uzasadniające podjęcie zawieszonego postępowania kasacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.