Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585930

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 listopada 2018 r.
II OSK 2758/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej A.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2018 r. sygn. akt II SA/Bd 28/18 w sprawie ze sprzeciwu A.K. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia sprostować wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada 2018 r. sygn. akt II OSK 2758/18 w ten sposób, że na stronie 6 uzasadnienia w miejsce słów "na podstawie art. 185 § 1" wpisać słowa "na podstawie art. 184 p.p.s.a.".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 21 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił sprzeciw A.K. (dalej jako "skarżący") od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z (...) grudnia 2017 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł skarżący.

Wyrokiem z 14 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), Naczelny Sąd Administracyjny może z urzędu sprostować w wyroku (w tym w jego uzasadnieniu) niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W niniejszej sprawie w wyniku oczywistej omyłki błędnie wskazano w uzasadnieniu wyroku podstawę rozstrzygnięcia wskazując art. 185 § 1 zamiast art. 184 p.p.s.a. Zarówno z sentencji wyroku, jak i z treści uzasadnienia w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny orzekał na podstawie art. 184 p.p.s.a.

Z tych względów i na podstawie art. 156 § 1 i 3 w związku z art. 193 ustawy p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.