II OSK 2751/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2748300

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r. II OSK 2751/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J. Z. i A. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1911/17 w sprawie ze skargi J. Z. i A. Z. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2017 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 lipca 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1911/17, oddalił skargę J. Z. i A. Z. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2017 r., znak: (...), w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyli J. Z. i A. Z.

Ze znajdującego się w aktach niniejszej sprawy skróconego odpisu aktu zgonu wynika, że uczestniczka niniejszego postępowania sądowego A. A. zmarła w dniu 5 listopada 2018 r. Przeprowadzone w sprawie czynności w rezultacie nie spowodowały ustalenia następców prawnych zmarłej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 i art. 128 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu m.in. w razie śmierci strony - do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego.

W związku z powyższą regulacją, mając na uwadze, że zmarła uczestniczka postępowania - A. A., której spadkobiercy nie są jeszcze znani, postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym należało zawiesić do czasu ustalenia następców prawnych zmarłej.

Wskazać należy, że następcą prawnym zmarłego staje się osoba, która w drodze sądowego stwierdzenia nabycia praw do spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia, stała się spadkobiercą. Chociaż postanowienie Sądu spadku w tym zakresie i akt notarialny nie mają charakteru konstytutywnego, a jedynie deklaratoryjny, bowiem poświadczają istniejący od momentu otwarcia spadku stan rzeczy, to jednak stanowią urzędowy dowód na sukcesję osób w nich wskazanych.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 i 131 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.