Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449208

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 lutego 2014 r.
II OSK 267/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku M. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej M. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 września 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 1084/12 oddalającego skargę M. S. na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy z dnia (...) sierpnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 września 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 1084/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę M. S. na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy z dnia (...) sierpnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki.

W treści skargi kasacyjnej od powyższego wyroku, reprezentowana przez pełnomocnika, skarżąca M. S. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Kompetencja Naczelnego Sądu Administracyjnego do wstrzymania wykonania aktu lub czynności została uregulowana w art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. Strona może więc wnioskować do Sądu o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu również w momencie wnoszenia skargi kasacyjnej, czemu odpowiada kompetencja Naczelnego Sądu Administracyjnego do wstrzymania (na wniosek skarżącego) wykonania zaskarżonej decyzji, w razie oddalenia skargi i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu pierwszej instancji, oddalającego skargę.

Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.). Przesłanki w postaci wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków należy wiązać z sytuacją, która może powstać, gdy zaskarżony do sądu akt administracyjny zostanie wykonany, a następnie na skutek uwzględnienia skargi akt ten zostanie wzruszony. Wniosek taki jest jednym ze środków procesowych dla obrony interesów wnoszącego skargę. Obowiązek uprawdopodobnienia istnienia przesłanek z tego przepisu spoczywa na wnioskodawcy.

Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia jest zatem katalogiem zamkniętym, a sąd nie bada zasadności skargi kasacyjnej na etapie rozpoznania wniosku. Oznacza to, że o pozytywnym rozpoznaniu wniosku nie może decydować subiektywne przekonanie strony o zasadności wniesionego środka odwoławczego.

W rozpoznawanej sprawie przytoczone przez skarżącą okoliczności nie uzasadniają wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, ponieważ dotyczą merytorycznego rozpoznania sprawy. Ich rozpoznanie w niniejszym postępowaniu prowadziłoby w istocie do badania zasadności skargi, co przy rozstrzyganiu o wstrzymaniu wykonania jest niedopuszczalne.

Celem instytucji wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego jest zapobieżenie powstaniu znacznej szkody lub trudnym do odwrócenia skutkom, a nie ocena legalności tego aktu.

Z przedstawionych wyżej przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny, z uwagi na brak zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 61 § 3 w związku z art. 193 p.p.s.a., oddalił rozpoznawany wniosek jako pozbawiony usprawiedliwionych podstaw.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.