Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398174

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 października 2013 r.
II OSK 2668/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz (spr.).

Sędziowie NSA: Arkadiusz Despot-Mładanowicz, del. Jerzy Solarski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 października 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej A. S. - K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 2288/11 w sprawie ze skargi A. S. - K. i L. S. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną,

2.

zwrócić A. S.- K. z kasy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczoną tytułem wpisu sądowego kwotę 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. S. - K. i L. S. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) lipca 2011 r., utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji z dnia (...) maja 2011 r. w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Decyzją z dnia (...) września 1985 r. Naczelnik Gminy Łomianki udzielił pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce nr ew. (...), obr. (...), gmina Łomianki. Następnie decyzją dnia (...) listopada 2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu zamiennego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze względu na istotne odstępstwa od zatwierdzonego decyzją z dnia (...) września 1985 r. projektu. Starosta Warszawski Zachodni na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623- zwanej dalej Prawem budowlanym) decyzją z dnia (...) maja 2011 r. uchylił decyzję z dnia 9 września 1985 r. Decyzja z dnia (...) maja 2011 r. została utrzymana w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją z dnia (...) lipca 2011 r.

Skargę na powyższą decyzję wnieśli A. S. - K. i L. S.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Mazowiecki wniósł o oddalenie skargi.

Rozpoznając powyższą skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko organów o prawidłowości zastosowania art. 36a ust. 2 Prawa budowlanego i braku podstaw do zawieszenia postępowania sądowego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.- zwanej dalej p.p.s.a.) i na mocy art. 151 p.p.s.a. orzekł o jej oddaleniu.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła A. S.- K., zaskarżając go w całości i zarzucając mu naruszenie "prawa procesowego, a mianowicie art. 36a ust. 2 w zw. z art. 51 ust. pkt 3 w zw. z art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy".

Wskazując na powyższe zarzuty kasacji, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie reformatoryjne w trybie art. 188 p.p.s.a. poprzez uchylenie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) lipca 2011 r., ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Wskazać trzeba, iż skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 p.p.s.a.). Z brzmienia tego artykułu wynika, że skarga kasacyjna nie może być skutecznie wniesiona bez uprzedniego złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę, bowiem termin do wniesienia skargi kasacyjnej rozpoczyna bieg od dnia doręczenia stronie, która złożyła taki wniosek, odpisu wyroku z uzasadnieniem. Strona, która w przypadku wyroku oddalającego skargę nie wystąpiła z wnioskiem o uzasadnienie tegoż wyroku, nie może skutecznie wnieść skargi kasacyjnej nawet w sytuacji, gdy orzeczenie to zostało uzasadnione na wniosek innej strony tego postępowania i jej doręczone.

Jak wynika z akt sprawy z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 9 marca 2012 r. wystąpił jedynie L. S. (pismo z dnia 15 marca 2012 r.). Co prawda w piśmie tym jako skarżących wymieniono poza L. S. również A. S.- K., jednakże pismo zostało podpisane jedynie przez L. S. W skierowanym do skarżącej wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku została ona pouczona, że w przypadku jego wniesienia przez obydwoje skarżących winna ona podpisać powyższy wniosek lub nadesłać odpis pełnomocnictwa udzielonego L. S. (w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku A. S.- K. bez rozpoznania). W zakreślonym terminie A. S.- K. ww. wezwania nie wykonała. Za takie nie można uznać pisma z dnia 16 kwietnia 2012 r., w którym oboje skarżący zwrócili się o "potraktowanie wniosku z dnia 15 marca 2012 r. z podpisem L. S., jako wniosku złożonego przez nas razem". Powyższe pismo nie usuwa, bowiem braku formalnego przedmiotowego wniosku do usunięcia, którego została wezwana A. S. - K. i pouczona przez Sąd o sposobie jego konwalidacji, jak i o konsekwencjach nie wykonania wezwania. Niewystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi "inną przyczynę" niedopuszczalności skargi kasacyjnej, uzasadniającą jej odrzucenie na podstawie art. 178 p.p.s.a. Z powyższych przyczyn, doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem skarżącej kasacyjnie dokonane przez Sąd pierwszej instancji uznać należało za bezskuteczne. Nie spowodowało ono, bowiem rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez skarżącą.

Mając powyższe względy na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w związku z art. 180 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na mocy art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.