Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554645

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 września 2018 r.
II OSK 2609/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku S.B. o wstrzymanie wykonania zarządzenia zastępczego w sprawie ze skargi kasacyjnej S. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 201/18 w sprawie ze skargi S.B. na zarządzenie zastępcze Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o wstrzymanie wykonania zarządzenia zastępczego.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 201/18, oddalił skargę S. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody (...) z (...) grudnia 2017 r., którym Wojewoda, powołując się na art. 98a ust. 2 w zw. z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego przysługującego skarżącemu.

Skarżący w skardze kasacyjnej od tego wyroku wniósł m.in. o "wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku i zarządzenia zastępczego do czasu prawomocnego rozpoznania (...) skargi kasacyjnej". Jako podstawę prawną tego wniosku powołał art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: ustawy - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302). Uzasadniając wniosek twierdził, że grozi mu znaczna szkoda i niemożliwe do odwrócenia skutki. Podniósł też, że "uprawomocnienie się zarządzenia zastępczego doprowadziłoby do trwałego skutku w postaci wygaśnięcia mandatu radnego, co czyniłoby rozpoznanie skargi kasacyjnej bezprzedmiotowym dla skarżącego".

Rozpoznając wskazany wniosek skarżącego NSA uznał, że postępowanie w sprawie jego rozpoznania jest bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 98a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym do zarządzenia zastępczego organu nadzoru stosuje się odpowiednio art. 98 powołanej ustawy. Z kolei stosownie do art. 98 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi bądź z datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd. W przepisie tym nie mówi się wprawdzie wyraźnie o tym, że oddalenie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze musi być prawomocne, ale taki wniosek w odniesieniu do rozstrzygnięć nadzorczych, które są zarządzeniami zastępczymi o stwierdzeniu wygaśnięciu mandatu radnego jest uzasadniony art. 384 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), w którym stanowi się, że wygaśnięcie mandatu radnego, w przypadku, gdy o jego wygaśnięciu stwierdziła rada gminy, następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę na taką uchwałę. Istotne jest przy tym, że dotyczy to także takiej sytuacji, jaka występuje w rozpoznawanej sprawie, a więc wówczas, gdy powodem stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego jest naruszenie zakazu określonego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że zaskarżone przed Sądem pierwszej instancji zarządzenie zastępcze nie podlega wykonaniu aż do czasu uprawomocnienia się wyroku tego Sądu, co powoduje, że postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania tego zarządzenia jest bezprzedmiotowe.

Z tych powodów NSA na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.