Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449207

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 lutego 2014 r.
II OSK 2541/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2014 r. sygn. akt II OSK 2541/12 oddalającego wniosek D. N. o wstrzymanie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...) w sprawie ze skargi kasacyjnej D. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 1106/11 w sprawie ze skargi D. N. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2011 r. znak (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2014 r. sygn. akt II OSK 2541/12 w ten sposób, że w miejsce daty wydania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia "6 września 2012 r." wpisać datę "6 marca 2012 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał wniosek D. N. o wstrzymanie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach z dnia (...) stycznia 2007 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej D. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2012 r. w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej. W sentencji tego postanowienia, jako datę wyroku Sądu pierwszej instancji podano "6 września 2012 r." zamiast "6 marca 2012 r." Tym samym zaistniała podstawa do sprostowania z urzędu tego postanowienia, o czym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na mocy art. 156 § 1 w związku z art. 166 i art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.