Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1987141

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 października 2015 r.
II OSK 2466/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sędziowie: NSA Elżbieta Kremer (spr.), del. WSA Jerzy Siegień.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej (...) sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 maja 2014 r. sygn. akt II SA/Kr 598/14 w sprawie ze skargi (...) sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (...) na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia (...) lutego 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

2.

zwrócić ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rzecz (...) sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (...) kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 20 maja 2014 r., II SA/Kr 598/14 oddalił skargę (...) Spółki z o.o. Spółki Komandytowej z siedzibą w (...) na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia (...) lutego 2014 r., znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania.

Od tego wyroku skarżąca spółka wniosła skargę kasacyjną.

Pismem z (...) października 2015 r. (data wpływu do NSA) skarżąca cofnęła skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., wnoszący skargę kasacyjną może ją cofnąć. Czynność ta wiąże sąd. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., jeżeli wnoszący skargę kasacyjną cofnął ją skutecznie, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania kasacyjnego.

W przedmiotowej sprawie skarżąca dokonała czynności procesowej cofnięcia skargi kasacyjnej skutecznie - przed wydaniem wyroku, poprzez swojego ważnie ustanowionego pełnomocnika.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 oraz art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.