Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398163

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 października 2013 r.
II OSK 2368/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej T.M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 marca 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1073/12 odrzucającego skargę T.M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia (...) czerwca 2012 r., znak (...) w przedmiocie anulowania czynności materialno-technicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 26 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę T.M. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia (...) czerwca 2012 r. w przedmiocie anulowania czynności materialno-technicznej. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału doręczonym pełnomocnikowi skarżącego - A.S. w dniu 13 sierpnia 2013 r. skarżący został wezwany, m.in. do nadesłania jednego egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do wykonania powyższego zarządzenia mijał w dniu 20 sierpnia 2013 r. W wyznaczonym terminie nie został wykonany obowiązek nałożony na skarżącego.

Skargę kasacyjna od powyższego postanowienie wniósł T.M., domagając się jego uchylenia oraz zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. W skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie przepisów postępowania, tj.: art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 67 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), gdyż wezwanie do uzupełnia braków formalnych miało zostać doręczone w dniu 13 sierpnia 2013 r. osobie, która swoje umocowanie w sprawie jako pełnomocnika skarżącego wykazała dopiero w późniejszej dacie, na skutek wezwania do złożenia pełnomocnictwa procesowego doręczonego w dniu 13 sierpnia 2012 r. oraz naruszenie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 67 § 5 p.p.s.a. poprzez ich zastosowanie w sytuacji, w której nieprofesjonalny pełnomocnik skarżącego nie otrzymał wezwania do nadesłania jednego egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania K.S. wniosła o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty są zasadne.

Stosownie do art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika. Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. w wypadku gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli zaś braki formalne skargi nie zostaną uzupełnione w terminie Sad odrzuca skargę (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie, zaskarżonym postanowieniem Sąd I instancji odrzucił skargę w związku z nieuzupełnieniem przez pełnomocnika skarżącego barków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej odpisu. W skardze kasacyjnej podniesiono zaś, że w przesyłce odebranej w dniu 13 sierpnia 2013 r. brak było takiego wezwania, znajdowało się w niej natomiast wezwanie do przedłożenia odpowiedniego pełnomocnictwa oraz wezwanie do uiszczenia wpisu. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przedmiotowej przesyłki (k-14) wskazano że przesyłka zawiera, wezwanie o pełnomocnictwo, wezwanie o uzupełnienie braków formalnych poprzez nadesłanie jednego egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego, wezwanie o wpis oraz odpowiedź na skargę. Z akt sprawy jednoznacznie wynika, że wszystkie te pisma sporządzone zostały na odrębnych drukach, co, w związku z twierdzeniem wnoszącego skargę kasacyjną o nieotrzymaniu jednego z nich, nie wyklucza sytuacji, w której omyłkowo do koperty nie zostało włożone wezwanie o nadesłanie odpisu skargi. Podkreślić bowiem należy, że nieprofesjonalny pełnomocnik skarżącego w terminie zwrócił się do Sądu o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez przedłożenie odpowiedniego pełnomocnictwa w związku z pobytem skarżącego w zakładzie karnym i wydłużonym w związku z tym okresem potrzebnym do uzyskania takiego pełnomocnictwa. W nowo zakreślonym terminie pełnomocnik przedłożył odpowiednie pełnomocnictwo oraz złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy. Powyższe rodzi zatem poważne wątpliwości co do tego czy pełnomocnik skarżącego faktycznie otrzymał wezwanie do nadesłania odpisu skargi. Tym bardziej, że wykonał wszystkie pozostałe zobowiązania nałożone na niego zarządzenie Przewodniczącego Wydziału. Jeżeli zaś istnieją uzasadnione wątpliwości, co do prawidłowości doręczenie zarządzenia nakładającego na stronę obowiązek wykonania określonych czynności procesowych pod rygorem odrzucenia skargi, to uwzględniając okoliczności sprawy, należy kierować się potrzebą doprowadzenia do merytorycznego zbadania skargi (por. postanowienie NSA z 24 maja 2013 r., II OSK 1188/13; postanowienie NSA z 20 sierpnia 2013 r., IIOSK 1817/13). Odrzucenie jej bowiem ze wskazanych przyczyn stanowiłoby nieuzasadnione ograniczenie gwarantowanego przez art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawa do sądu (por. postanowienie NSA z 20 kwietnia 2009 r., II OSK 544/09).

W kontekście powyższych rozważań uznać należy, że odrzucenie skargi w rozpoznawanej sprawie z powodu nieuzupełnienia jej braków formalnych, w sytuacji, kiedy istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości doręczenia wezwania do uzupełnienia tych braków, stanowi naruszenie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Z tej przyczyny zaskarżone postanowienie podlega uchyleniu.

Nieuzasadniony jest natomiast zarzut skargi kasacyjnej naruszenia przez Sąd art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 67 § 5 p.p.s.a. poprzez skierowanie wezwań do osoby, która nie przedłożyła odpowiedniego pełnomocnictwa. Zgodnie bowiem z art. 67 § 5 p.p.s.a., jeżeli w sprawie ustanowiony został pełnomocnik to doręczenia należy dokonywać tej osobie. Zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik zobowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć takie pełnomocnictwo, jednakże jego brak jest brakiem formalnym skargi i nie powoduje, że inne wezwanie do uzupełnienia innych braków formalnych można wysłać do pełnomocnika dopiero po uzyskaniu przez sąd odpowiedniego pełnomocnictwa.

Co do wniosku o zwrot kosztów postępowania wskazać należy, że zgodnie z uchwałą NSA z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. akt I OPS 4/07, przepisy art. 203 i 204 p.p.s.a. nie mają zastosowania, gdy przedmiotem skargi kasacyjnej jest postanowienie sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 185 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.