Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2081392

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
II OSK 2358/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kamiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej W. S. z ograniczoną odpowiedzialnością, J.... Spółki komandytowej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 maja 2014 r. sygn. akt II SA/Łd 161/14 w sprawie ze skargi W. S. z ograniczoną odpowiedzialnością, J.... Spółki komandytowej w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 6 grudnia 2013 r. nr... w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz W. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, J.... Spółki komandytowej w B. kwotę 250 (stu) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 161/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu skargi W. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, J.... Spółki komandytowej w B., zw. dalej skarżącą, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 6 grudnia 2013 r. nr... w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji skargę oddalił.

Od powyższego wyroku skarżąca wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. pełnomocnik skarżącej kasacyjnie oświadczył, że cofa skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd.

Wskazany przepis na podstawie art. 193 p.p.s.a. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.