Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449191

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 lutego 2014 r.
II OSK 2349/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk.

Sędziowie: NSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz (spr.), del. WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2012 r. sygn. akt II SA/Wa 1015/11 w sprawie ze skargi (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia postanawia

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić (...) Spółce z o.o. z siedzibą w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę 100 (sto) zł uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 1015/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną złożyła (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. Pismem z dnia 24 lutego 2014 r. skarżąca cofnęła skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Stosownie do art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W niniejszej sprawie Sąd nie znalazł podstaw, aby uznać cofnięcie skargi kasacyjnej za niedopuszczalne.

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Mając powyższe na uwadze, ze względu na cofnięcie skargi kasacyjnej przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., należało umorzyć postępowanie kasacyjne.

W takim stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.