II OSK 227/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241791

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2017 r. II OSK 227/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku K. K. o wstrzymanie wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 września 2016 r. sygn. akt II SA/Kr 1060/15 w sprawie ze skargi kasacyjnej K. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 września 2016 r. sygn. akt II SA/Kr 1060/15 w sprawie ze skarg A. D. i K. K. na decyzję nr... M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 26 czerwca 2015 r., znak:. w przedmiocie nakazu doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 września 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1060/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi A. D. i K. K. na decyzję nr... M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 26 czerwca 2015 r., znak:. w przedmiocie nakazu doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego.

W złożonej skardze kasacyjnej K. K. wniósł m.in. o wstrzymanie wykonania ww. wyroku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, że kompetencja Naczelnego Sądu Administracyjnego do wstrzymania wykonania aktu lub czynności została uregulowana w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zw. dalej: p.p.s.a. Zgodnie z ww. przepisem, po przekazaniu skargi sądowi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, za wyjątkiem wskazanym w tym przepisie. Powyższy przepis przewiduje jedynie możliwości wstrzymania wykonania aktów lub czynności wydanych przez organy administracji publicznej. Brak jest natomiast w przepisach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi instytucji umożliwiającej wstrzymanie nieprawomocnych orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Nadto wstrzymanie orzeczenia podlegającego zaskarżeniu jest zbyteczne ze względu na sam charakter prawny skargi kasacyjnej, która jest środkiem suspensywnym, tj. jej wniesienie wstrzymuje uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia Sądu I instancji, co z kolei oznacza, że nie podlega ono wykonaniu.

W niniejszej sprawie skarżący najprawdopodobniej błędnie utożsamił możliwość udzielenia ochrony tymczasowej przewidzianej w art. 61 § 3 p.p.s.a. ze wstrzymaniem wykonania zaskarżonego wyroku Sądu I instancji.

Wskazać również należy, że w sytuacji, gdyby nawet przyjąć, że skarżący formułując wniosek miał na celu zapewnienie sobie ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, a nie jak wskazano w treści skargi kasacyjnej "wstrzymania wykonania wyroku", to i tak wniosek ten, mając na uwadze art. 61 § 3 p.p.s.a. nie mógłby zostać uwzględniony, ze względu na brak jakiegokolwiek jego uzasadnienia.

Mając zatem na uwadze, że skarżący kasacyjnie, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wnioskiem o wstrzymanie wykonania objął zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, wniosek ten należało odrzucić.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

--2

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.