Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676281

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
II OSK 2126/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sędziowie: NSA Wojciech Mazur (spr.), del. WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej A.S. i M.M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 1167/12 w sprawie ze skargi A.S. i M.M. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku zagospodarowania odpadów oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.