Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119351

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 września 2016 r.
II OSK 2124/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 1590/14 w sprawie ze skargi Gminy R. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2.

zwrócić Gminie R. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 1590/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Gminy R. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2014 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosła Gmina R. W piśmie procesowym złożonym w dniu 22 września 2016 r. pełnomocnik Gminy oświadczył, że cofa skargę kasacyjną i wnosi o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W związku z tym, że skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 1590/14, została skutecznie cofnięta, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.