II OSK 1960/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2713992

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2019 r. II OSK 1960/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Gminy K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 1485/17 w sprawie ze skargi Gminy K. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) marca 2017 r., nr (...) w przedmiocie zezwolenia na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne,

2) zwrócić Gminie K. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 1485/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Gminy K. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) marca 2017 r., nr (...), w przedmiocie zezwolenia na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła Gmina K.

Pismem z dnia 2 sierpnia 2019 r. skarżący kasacyjnie reprezentowany przez pełnomocnika cofnął w całości skargę kasacyjną od powołanego na wstępie wyroku.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w ww. art. 60 p.p.s.a.

W związku z tym, że strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę kasacyjną, Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne w tej sprawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.