II OSK 19/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2705516

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2019 r. II OSK 19/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Kiermaszek (spr.).

Sędziowie: NSA Jerzy Stelmasiak, del. WSA Mirosław Gdesz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej R.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2018 r. sygn. akt VIII SA/Wa 543/18 w sprawie ze skargi R.W. na zarządzenie zastępcze Wojewody M. z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta R. postanawia umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 września 2018 r., sygn. akt VIII SA/Wa 543/18 oddalił skargę R.W. (dalej określanego jako skarżący) na zarządzenie zastępcze Wojewody M. z dnia (...) czerwca 2017 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta R.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł skarżący zaskarżając to orzeczenie w całości. W toku postępowania kasacyjnego pełnomocnik skarżącego na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. cofnął skargę kasacyjną wnosząc o umorzenie postępowania wywołanego jej wniesieniem.

Pełnomocnik Wojewody M. rozstrzygnięcie pozostawił do uznania sądu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; powoływanej dalej jako p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi, a należy to do czynności dyspozycyjnych strony, wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Przepis ten z mocy art. 193 p.p.s.a. ma odpowiednie zastosowanie do skarg kasacyjnych. Oznacza to, że wnoszący skargę kasacyjną może nią rozporządzać po jej wniesieniu, ponieważ jego oświadczenie w tej kwestii jest, co do zasady, wiążące dla sądu. Natomiast odpowiednie stosowanie w postępowaniu kasacyjnym art. 60 p.p.s.a. oznacza, że należy odmówić uwzględnienia żądania skarżącego jedynie w sytuacji, gdy cofnięcie spowodowałoby uprawomocnienie się zaskarżonego wyroku wydanego w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotkniętym wadą nieważności, którą stosownie do art. 183 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny bierze pod rozwagę z urzędu, niezależnie od granic skargi kasacyjnej.

W rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że zachodzi którakolwiek z przesłanek nieważności postępowania enumeratywnie wymienionych w art. 183 § 2 p.p.s.a. Nie można również przyjąć, by cofnięcie skargi kasacyjnej zmierzało do obejścia prawa. Wszak zaskarżonym wyrokiem oddalona została skarga skarżącego na zarządzenie zastępcze organu nadzoru stwierdzające wygaśnięcie mandatu.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny uznał cofnięcie skargi kasacyjnej za dopuszczalne. Postępowanie kasacyjne podlega zatem umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 193 i art. 60 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.