Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090728

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 września 2020 r.
II OSK 1817/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia w sprawie ze skarg kasacyjnych "(...)" Fundacja (...)" i S-ka spółka komandytowa w Warszawie oraz Fundacji (...)" oraz (...) S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 788/19 w sprawie ze skargi "(...)" Fundacja (...)" i S-ka spółka komandytowa w Warszawie oraz Fundacji (...)" na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) marca 2019 r. nr (...).

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie.

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 788/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę "(...)" Fundacja (...)" i S-ka spółka komandytowa w Warszawie oraz Fundacji (...)" na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego.

Skargi kasacyjne od powyższego wyroku wnieśli "(...)" Fundacja (...)" i S-ka spółka komandytowa w Warszawie oraz Fundacja (...)" oraz (...) S.A. z siedzibą w Warszawie.

"(...)" Fundacja (...)" i S-ka spółka komandytowa w Warszawie oraz Fundacja (...)" w skardze kasacyjnej zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) marca 2019 r. nr (...).

W uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia skarżący wskazali, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Zrealizowanie bowiem przez inwestora zamierzonego przedsięwzięcia, w sytuacji stwierdzenia nieważności umów sprzedaży lokali w przedmiotowej nieruchomości, spowoduje powstanie szeregu komplikacji natury prawnej oraz finansowej. Dotyczyć one będą przede wszystkim rozliczenia nakładów na przedmiotową nieruchomość. Powstaną również dodatkowe komplikacje prawne związane z możliwym nakazem rozbiórki wykonanej inwestycji. Wykonanie przez inwestora zamierzonej inwestycji przyniesie również wiele dodatkowych uciążliwości dla członków Wspólnoty. Skarżący podkreślili, że dotychczasowy sposób działania Geo Capital S.A. oraz spółek z nią powiązanych jednoznacznie wskazuje na bezpośrednie i realne niebezpieczeństwo podejmowania dalszych działań niezgodnych z prawem, na szkodę pozostałych członków Wspólnoty.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 16 kwietnia 2007 r., sygnatura akt I GPS 1/07 przyjął, że na podstawie tego przepisu dopuszczalne jest wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu także w postępowaniu kasacyjnym, wszczętym na skutek wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z przeważającym poglądem doktryny oraz utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. W tym miejscu należy wskazać, że problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy właściwego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i na mocy których zostają na niego nałożone określone obowiązki, oraz aktów, na których podstawie jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony (por. komentarz do art. 61, B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o podstępowaniu przed sądami administracyjnymi, Lex online, teza 9).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, zauważyć należy, że zaskarżone postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) uchylało postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia (...) stycznia 2019 r., zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na przebudowę i nadbudowę poddasza na cele mieszkalne, w lewej - zachodniej oficynie kamienicy przy al. S. (...) w Warszawie. Postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie nakłada na adresatów żadnych obowiązków ani nakazów określonego zachowania. Tym samym postanowienie to ze swej natury nie podlega obowiązkowi wykonania w trybie przepisów egzekucyjnych. Zatem nie można mówić w tym przypadku o możności wywołania przez te postanowienie niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Istotą odmowy zawieszenia postępowania jest stwierdzenie, że w sprawie nie wystąpiły przeszkody prawne do przerwania toku postępowania administracyjnego i wydania decyzji (por. postanowienie NSA z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt I OZ 358/11). Oznacza to, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. jest niemożliwe. Natomiast ewentualny wniosek o wstrzymanie wykonania mógłby dotyczyć decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.