Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090762

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 września 2020 r.
II OSK 1785/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej E. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2020 r., sygn. akt II SA/Wr 696/19 w sprawie ze skargi E. P. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia (...) sierpnia 2019 r. (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku warsztatowego postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie.

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2020 r., sygn. akt II SA/Wr 696/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę E. P. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku warsztatowego.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł E. P., w której zawarł również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże zgodnie z art. 61 § 2 pkt 1 i § 3 p.p.s.a. organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, zaś po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. To, jak długo postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu wywołuje skutki - niezależnie od tego, czy zostało wydane przez organ administracji na podstawie art. 61 § 2 p.p.s.a., czy przez sąd na postawie art. 61 § 3 p.p.s.a. - określa art. 61 § 6 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) wstrzymanie wykonania aktu lub czynności traci moc z dniem:

1) wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę,

2) uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w obrocie prawnym zgodnie z dyspozycją art. 61 § 6 pkt 2 p.p.s.a., nadal funkcjonuje postanowienie nr (...) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2019 r. znak (...).7, którym organ ten, po rozpoznaniu wniosku skarżącego, wstrzymał w całości wykonanie zaskarżonej decyzji z dnia (...) sierpnia 2019 r. Skutki udzielenia skarżącemu ochrony tymczasowej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a. rozciągają się również na etap kasacyjny postępowania sądowego. W tym stanie rzeczy bezprzedmiotowa jest ocena, czy wykonanie objętej przedmiotowym wnioskiem decyzji może wywołać u skarżącego niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

Z powyższych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji postanowienia.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.