Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2690518

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 czerwca 2019 r.
II OSK 1197/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku P. sp. z o.o. z siedzibą w K. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej P. sp. z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 2017/17 w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) maja 2017 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 2017/17, oddalił skargę P. sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) maja 2017 r., nr (...), w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku P. sp. z o.o. z siedzibą w K. wniosła o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. akt II OSK 1840/17) ze skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. IV SA/Wa 3131/16, oddalającego skargę Spółki na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2016 r., utrzymujące w mocy postanowienie tegoż organu z dnia (...) sierpnia 2016 r., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o sprostowaniu pozwolenia zintegrowanego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wiadome jest z urzędu, że tutejszy Sąd wyrokiem z dnia 11 czerwca 2019 r., sygn. akt II OSK 1840/17, oddalił skargę kasacyjną P. sp. z o.o. z siedzibą w K. złożoną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. IV SA/Wa 3131/16. Skoro więc postępowanie, do czasu rozstrzygnięcia którego niniejsze postępowanie miałoby być zawieszone, zostało prawomocnie zakończone, to tym samym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie złożonego przez skarżącą Spółkę wniosku.

Z tych przyczyn, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowania sądowego, działając na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 131 i art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.