Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1068954

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
II OSK 1106/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. S. i J. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 409/10 uchylającego zaskarżoną decyzję w sprawie ze skargi M. S. i J. S. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia (...) 2010 r. nr (...) w przedmiocie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę chodnika wraz z oświetleniem - wznowienia postępowania postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wywołane wniesioną skargą kasacyjną,

2.

zwrócić M. S. i J. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 409/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia (...) 2010 r. w przedmiocie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę chodnika wraz z oświetleniem - wznowienia postępowania.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wywiedli M. S. i J. S.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2011 r. M. S. i J. S. złożyli oświadczenie o cofnięciu wniesionej skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., stanowi iż skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z treścią art. 193 p.p.s.a. jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Zatem powyższe przepisy będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku cofnięcia skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak jest podstaw do uznania cofnięcia skargi kasacyjnej za niedopuszczalną, albowiem czynność ta nie zmierza do obejścia prawa. Nie powoduje również utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w punkcie I sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.