II OPP 9/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2462605

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2018 r. II OPP 9/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska (spr.).

Sędziowie NSA: Małgorzata Miron, Jolanta Rudnicka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 1536/16 w sprawie ze skargi J. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2016 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Skarga J. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2016 r. w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 22 czerwca 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1536/16). Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił tę skargę. Wyrok stał się prawomocny od dnia 15 grudnia 2017 r.

Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OPP 19/17 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę J. J. na przewlekłość postępowania w tej sprawie. Postanowieniami z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. akt II OPP 32/17 i z dnia 6 grudnia 2017 r., II OPP 45/17 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargi J. J. na przewlekłość postępowania.

W dniu 1 lutego 2018 r. J. J. ponownie wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w tej sprawie, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania w tej sprawie oraz o zasądzenia na jego rzecz od Skarbu Państwa kwoty 20 000 zł.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Oznacza to, że skarga na przewlekłość postępowania jest dopuszczalna jedynie w toku postępowania w sprawie, której dotyczy, bowiem zasadniczym celem tej skargi jest usunięcie stanu przewlekłości i spowodowanie rozpoznania toczącej się sprawy. W związku z tym stwierdzić należy, że niedopuszczalne jest zarówno wniesienie skargi na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu postępowania, jak również przed jego wszczęciem.

Z akt sprawy wynika, że w tej sprawie postępowanie sądowe zostało zakończone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2017 r., który stał się prawomocny od dnia 15 grudnia 2017 r. W związku powyższym skarga na przewlekłość postępowania w tej sprawie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w zw. z art. 178 i 180 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.