Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449184

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 lutego 2014 r.
II OPP 59/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi W. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 18/13 w sprawie ze skargi W. B. na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie wydania zaświadczenia postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 grudnia 2013 r. (data prezentaty sądu) wpłynęła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga W. B. (na której widniał podpis L.F.) na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 18/13 dotyczącej rozpoznania jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie wydania zaświadczenia. Skarżący domagał się przyznania od Skarbu Państwa na jego rzecz kwoty 20.000 zł, a także zasądzenia od WSA w Warszawie kosztów postępowania.

Zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2013 r. Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wezwała skarżącego do podpisania skargi aktualnie posiadanym imieniem i nazwiskiem, wynikającym z akt Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 stycznia 2014 r. (k- 94 akt sądowych). Pozostało ono jednak bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm., dalej jako: "ustawa"), skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a także spełniać określone wymogi przewidziane dla danej procedury. Stosownie bowiem do art. 8 ust. 2 ustawy do postępowania toczącego się na skutek skargi w sprawach nieuregulowanych sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. W postępowaniu sądowoadministracyjnym oznacza to odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej jako: "p.p.s.a.").

Ogólne warunki formalne jakim powinno odpowiadać każde pismo procesowe strony zostały określone w art. 46 § 1 p.p.s.a. Jednym z tych wymagań jest podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4). Podpis powinien być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4 cytowanej ustawy, które w tej sprawie nie występują.

Wobec tego stwierdzić należy, że skoro skarżący nie podpisał własnoręcznie skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, pomimo stosownego wezwania, to skargę tę należało uznać za obarczoną brakiem formalnym, skutkującym jej odrzuceniem.

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.