Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449182

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 7 marca 2014 r.
II OPP 11/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (spr.), Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 679/12 w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia (...) września 2012 r., nr (...) w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga J. J. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w dniu 11 października 2012 r. Prawomocnym postanowieniem z dnia 2 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił tę skargę. Odpis postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 11 września 2013 r. Skarżący nie wniósł skargi kasacyjnej od tego postanowienia.

Pismem z dnia 22 stycznia 2014 r. (k. 426) skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w tej sprawie. W uzasadnieniu skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w niniejszej sprawie oraz zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa kwoty 20.000 zł.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku została wniesiona przez skarżącego w styczniu 2014 r., a więc po odrzuceniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 2 września 2013 r. Skarżący nie wniósł skargi kasacyjnej od tego postanowienia. Oznacza to, że postępowanie w tej sprawie zostało już prawomocnie zakończone.

Skarga na przewlekłość postępowania jest więc niedopuszczalna, ponieważ skarga taka - stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.) - może być wniesiona w tylko toku postępowania w sprawie. Nie zmienia tego stanu rzeczy składanie przez skarżącego licznych, kolejnych skarg na przewlekłość postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy odrzucił skargę jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.