II Kow 417/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036324

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2020 r. II Kow 417/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Jolanty Jurewicz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz W. Z. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku Dyrektora Zakładu Karnego z 9 kwietnia 2020 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo zwolnić K. G. syna A. i E. z domu K., urodzonego (...) w Ż., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łowiczu w sprawie o sygn. akt II K 679/19 z 10 lutego 2020 r., z 288 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k. art. 11 § 2 i 3 k.k., art. 91 § 1 k.k., art. 12 k.k., art. 280 § 1 k.k., art. 281 k.k., na karę 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok łączny), z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na 31 maja 2020 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do 27 kwietnia 2022 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k,k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

- zobowiązania do pobytu na terenie Polski w okresie próby

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Zakładu Karnego wystąpił o udzielenie mu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskowi nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zachowanie skazanego jest właściwe. Był kilkadziesiąt razy nagradzany i 2 razy karany dyscyplinarnie. Jest zatrudniony odpłatnie. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie programowanego oddziaływania. Nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Na temat popełnionych przestępstw wypowiada się krytycznie, żałuje tego co zrobił.

Wobec powyższego obie prognozy są pozytywne, a proces resocjalizacji może przebiegać już w warunkach wolnościowych, w tym również z uwagi na rozmiar odbytej przez skazanego kary w zakładzie karnym - do jej końca pozostało zaledwie 34 dni. Przy czym na uwadze mieć należy, że udzielenie dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Resocjalizacja taka jest bowiem kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służą jej między innymi obowiązki nałożone przez sąd penitencjarny na warunkowo zwolnionego i oddanie go pod dozór kuratora.

Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. Odpis postanowienia doręczyć:

1. warunkowo zwolnionemu K. G.

2. dyrektorowi zakładu karnego w S. wraz z nakazem zwolnienia i aktami ewidencyjnymi

II. Odpis postanowienia przesłać:

1. Sądowi Rejonowemu w Łowiczu do sprawy o sygn. akt II K 679/19

2. Sądowi Okręgowemu w Łodzi - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 3 egzemplarze.

III. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny 27 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia.........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.