II Kow 363/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036067

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2020 r. II Kow 363/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Jolanty Jurewicz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz W. Z. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku Dyrektora Zakładu Karnego z 26 marca 2020 r.

Postanowił:

na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 3 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo M. K. syna T. i K. z domu P., urodzonego (...) w S., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu sygn. akt III K 31/98 z 25 czerwca 1998 r., z art. 148 § 1 d.k.k., art. 210 § 1 d.k.k., na karę 25 lat pozbawienia wolności, z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada 6 lutego 2023 r. na podstawie art. 80 § 3 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 20 kwietnia 2030 r., na podstawie art. 159 § 1 k.k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej pobytu w okresie próby na terenie Polski

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Zakładu Karnego wniósł o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskowi nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wniosek, zdaniem Sądu, zasługuje na uwzględnienie.

W trakcie odbywania kary w zakładzie karnym zachowanie skazanego oceniono jako wyróżniające. Osadzony był wielokrotnie i regularnie nagradzany regulaminowo. Otrzymał dotychczas 161 nagród, a nie był karany dyscyplinarnie. Karę odbywa od 2012 r. w zakładzie karnym typu półotwartego, a od 2013 r. skazany korzysta z przepustek i zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego, po których wraca bez uwag. DO tej pory skorzystał ze 120 takich przepustek.

Wobec powyższego prognoza penitencjarna przedstawia się pozytywnie. Prognoza społeczno-kryminologiczna także jest pozytywna a to dlatego, że skazany jest podatny na oddziaływania wychowawcze, pozytywie realizuje zadania wynikające z (...), właściwie się zachowuje i prezentuje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. Faktem prawidłowego korzystania z przepustek skazany udowodnił, że jest w stanie funkcjonować w warunkach wolnościowych i bez wzmożonego nadzoru, i kontroli nad jego zachowaniem, przestrzegać obowiązujących go zasad. W ocenie sądu można prognozować, że po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegał porządku prawnego. Przy czym mieć na uwadze należy, że udzielenie dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Resocjalizacja taka jest bowiem kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służą jej m.in. obowiązki, nałożone przez sąd penitencjarny na warunkowo zwolnionego i oddanie go pod dozór kuratora.

Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Postanowienie nie jest prawomocne, ale wykonalne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. odpis postanowienia po jego uprawomocnieniu doręczyć:

1. warunkowo zwolnionemu M. K.

Dyrektorowi Zakładu Karnego w S. z nakazem zwolnienia i aktami ewidencyjnymi Sądowi Okręgowemu w Kaliszu - do akt sygn. akt III K 31/98

Sądowi Okręgowemu w Kaliszu-celem wyznaczenia kuratora sądowego - 3 egzemplarze.

zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny 27 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia..........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.