II Kow 1386/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3035989

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2020 r. II Kow 1386/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Chojnowska.

Przy udziale Jolanty Jurewicz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz W. Z. przedstawiciela administracji Zakładu Karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu w Zakładzie Karnym w S. wniosku skazanego z 3 grudnia 2019 r. i Dyrektora Zakładu Karnego z 21 kwietnia 2020 r.

Postanowił:

I. na podstawie art. 77 § 1 k.k. oraz art. 78 § 1 k.k. oraz art. 161 § 1 i 2 k.k.w. warunkowo zwolnić D. L. syna A. i K. z domu S., urodzonego (...) w P., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim w sprawie o sygn. akt II K 326/19 pkt wł.1 z 28 listopada 2019 r., z 286 § 1 k.k., art. 278 § 1 k.k art. 91 § 1 k.k., na karę 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności (wyrok łączny), z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na 12 października 2020 r.

II. na podstawie art. 80 § 1 k.k. wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do 27 kwietnia 2022 r.,

III. na podstawie art. 159 § 1 k,k.w. w związku z art. 72 § 1 pkt 4,5 i 8 k.k. w okresie próby:

a) oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora w miejscu zamieszkania

b) nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki w postaci:

- zobowiązania do wykonywania pracy zarobkowej

- zobowiązania do pobytu na terenie Polski w okresie próby

- zakazu zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych środków psychoaktywnych, w wyniku czego może lub powstało uzależnienie od nich

Uzasadnienie faktyczne

Skazany i Dyrektor Zakładu Karnego wystąpili o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Prokurator wnioskom nie oponował.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

Wnioski zasługują na uwzględnienie.

Zachowanie skazanego jest wzorowe. Nie był karany dyscyplinarnie, a wiele razy zasłużył na nagrodę, ostatni z nich została mu udzielona 21 lutego 2020 r. Skazany jest krytyczny wobec swojego wcześniejszego zachowania. Aktywnie uczestniczył w procesie resocjalizacji. Na obecnym etapie postępowania oddziaływanie na skazanego może się już odbywać na wolności.

Przy czym na uwadze mieć należy, że udzielenie dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Resocjalizacja taka jest bowiem kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służą jej między innymi obowiązki nałożone przez sąd penitencjarny na warunkowo zwolnionego i oddanie go pod dozór kuratora.

Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

1. Warunkowo zwolniony, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.

2. Warunkowo zwolniony obowiązany jest do niezmieniania bez zgody Sądu miejsca stałego pobytu.

3. Warunkowo zwolniony ma obowiązek o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu (adresu) zawiadomić Sąd, który wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu oraz Sąd, który wyznaczył kuratora, instytucję lub organizację społeczną do wykonywania dozoru, a także do zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu próby oraz wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności, uchyla się od wykonania obowiązków nałożonych na niego przez Sąd lub orzeczonych środków karnych oraz obowiązków opisanych w pkt 2,3 niniejszego pouczenia, uchyla się od dozoru, w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo (nieumyślne) lub została orzeczona inna kara, niż kara pozbawienia wolności, a także wtedy gdy opisane wyżej okoliczności zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

5. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony skazany za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

6. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności, a ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.

7. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

8. Postanowienie nie jest prawomocne. Służy od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

I. Odpis postanowienia doręczyć:

1. warunkowo zwolnionemu D. L.

2. dyrektorowi zakładu karnego w S. wraz z nakazem zwolnienia i aktami ewidencyjnymi

II. sprawę wpisać do wykazu IIWz............/20 i (...)/pen.........../20

III. Odpis postanowienia przesłać:

1. Sądowi Rejonowemu w Lwówku Śląskim do sprawy o sygn. akt II K 326/19

2. Sądowi Okręgowemu w Sieradzu - celem wyznaczenia kuratora sądowego - 2 egzemplarze.

IV. zawiadomić:

a) Krajowy Rejestr Karny 27 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący - Sędzia:

Wykonano dnia.........................

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.