Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768820

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 marca 2014 r.
II KO 64/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Józef Szewczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Artura S. skazanego z art. 148 § 1 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 12 marca 2014 r., zażalenia skazanego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2014 r., sygn. akt II KO 64/13, o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania

postanowił:

utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem odmówiono przyjęcia wniosku skazanego Artura S. o wznowienie postępowania w sprawie VIII K 120/04 Sądu Okręgowego w W. zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 r., sygn. akt II AKa 81/07, gdyż wniosek nie został sporządzony i podpisany przez adwokata.

Na powyższe zarządzenie skazany złożył zażalenie, w którym nie precyzując zarzutu odwoławczego wniósł "o pozytywne rozpatrzenie wniosku".

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Skazany otrzymał wezwanie do uzupełnienie braku formalnego wniosku o wznowienie postępowania przez przedłożenie wniosku sporządzonego i podpisanego przez adwokata lub radcę prawnego pod rygorem odmowy przyjęcia wniosku sporządzonego osobiście.

Mimo upływu terminu, dotychczas braku formalnego wniosku nie uzupełnił. W opisanej sytuacji nie został spełniony wymóg formalny wniosku o wznowienie postępowania karnego zawarty w art. 545 § 1 k.p.k., z treści którego wynika, że wniosek o wznowienie postępowania jeżeli nie pochodzi od prokuratora powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.

W konsekwencji, Sąd Najwyższy utrzymał zaskarżone zarządzenie w mocy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.