II KK 506/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3177052

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2019 r. II KK 506/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Świecki (spr.).

Sędziowie SN: Małgorzata Gierszon, Barbara Skoczkowska.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Małgorzaty Kozłowskiej,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie P. P. L. (poprzednio K.)

POSTANOWIENIE

Sąd Najwyższy postanowił:

1. na podstawie art. 432 k.p.k. w związku z art. 518 k.p.k. pozostawić kasację bez rozpoznania;

2. zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz odw. K. L. kwotę 442,80 zł w tym 23% podatku VAT, za obronę z urzędu w postępowaniu kasacyjnym;

3. zwolnić skazanego od kosztów sądowych postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Wobec skutecznego cofnięcia kasacji przez skazanego i brak bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 k.p.k.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.