Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1628915

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 29 stycznia 2015 r.
II KK 299/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Waldemar Płóciennik (spr.).

Sędziowie: SN Włodzimierz Wróbel, SA del. do SN Piotr Mirek.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej; Krzysztofa Parchimowicza.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie A. R. skazanego z art. 288 § 1 k.k., art. 257 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 29 stycznia 2015 r., kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego na niekorzyść skazanego od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W. z dnia 28 marca 2014 r.;

uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze łącznej grzywny i sprawę w tym zakresie przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w W.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w W. wyrokiem nakazowym z dnia 28 marca 2014 r., sygn. akt (...), uznał oskarżonego A. R. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów:

I.

z art. 288 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 58 § 3 k.k. wymierzył mu karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

II.

z art. 257 k.k. i za to na podstawie tego przepisu w zw. z art. 58 § 3 k.k. wymierzył mu karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

III.

na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę łączną grzywny w wysokości 35 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł;

IV.

na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego do wpłaty na rzecz pokrzywdzonego D. G. kwoty 7.350 zł tytułem naprawienia szkody (k. 70).

Wyrok ten, wobec niewniesienia sprzeciwu przez strony, uprawomocnił się w dniu 5 maja 2014 r. (k. 70).

We wniesionej, na podstawie art. 521 § 1 k.p.k., na niekorzyść skazanego kasacji, w zakresie rozstrzygnięcia o karze łącznej, Prokurator Generalny na podstawie art. 523 § 1 k.p.k., art. 526 § 1 k.p.k. i art. 537 § 1 i 2 k.p.k. zaskarżonemu wyrokowi nakazowemu zarzucił rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisu prawa karnego materialnego, tj. art. 86 § 1 k.k., polegające na orzeczeniu wobec oskarżonego kary łącznej grzywny w wymiarze 35 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 zł, tj. w rozmiarze niższym od najwyższej z orzeczonej jednostkowej kary grzywny podlegającej łączeniu. W konkluzji Prokurator wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w W.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja Prokuratora Generalnego jest zasadna, ponieważ wyrok nakazowy Sądu Rejonowego zapadł z rażącym naruszeniem prawa materialnego.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Sąd Rejonowy w W. wyrokiem nakazowym z dnia 28 marca 2014 r. orzekł wobec A. R., na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. karę łączną grzywny w wysokości 35 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 złotych. Rozstrzygnięciem tym połączone zostały kary grzywny z punktu I wyroku w wysokości 40 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 zł oraz z punktu II w wysokości 30 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych. Mając zatem na uwadze orzeczone kary jednostkowe, Sąd Rejonowy mógł orzec karę łączną grzywny w wysokości nie niższej niż 40 stawek dziennych. Dolna granica kary łącznej wyznaczana jest przez najwyższą z kar wymierzonych za pozostające w zbiegu przestępstwa, a zasada ta ma charakter bezwzględny i ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków, odmiennie określających dolną granicę kary łącznej.

Orzekając karę łączną grzywny w wymiarze 35 stawek dziennych, Sąd Rejonowy dopuścił się więc rażącego naruszenia przepisu art. 86 § 1 k.k., które to uchybienie miało istotny wpływ na treść orzeczenia.

Kierując się powyższym, Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok nakazowy w zakresie kary łącznej grzywny i sprawę przekazał właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy będzie zobowiązany do przestrzegania wskazanych treścią art. 86 § 1 k.k. warunków orzekania kary łącznej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.