Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619158

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 stycznia 2019 r.
II KK 2/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Eugeniusz Wildowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie K. Ś. skazanego z art. 200 § 1 k.k i in.

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 r., wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia na podstawie art. 532 § 1 k.p.k. postanowił wniosku nie uwzględnić

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy w W., wyrokiem z dnia 19 grudnia 2017 r., uznał oskarżonego K. Ś. za winnego popełnienia zarzucanych mu przestępstw z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. oraz art. 202 § 4a k.k. i za to skazał go na karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w W. zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Od powyższego wyroku kasację wniósł obrońca skazanego, w której zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wniosek obrońcy skazanego nie zasługuje na uwzględnienie.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego konsekwentnie przyjmuje się, że wstrzymanie wykonania orzeczenia na podstawie art. 532 § 1 k.p.k. może mieć miejsce tylko wówczas, gdy waga, charakter i zasadność zarzutów kasacyjnych wskazują na wysokie prawdopodobieństwo uwzględnienia kasacji, bądź gdy strona wykaże istnienie takich okoliczności, które przekonują, że wykonanie orzeczonej kary - przed rozpoznaniem kasacji - będzie rodzić poważne i nieodwracalne dolegliwości.

W tej sprawie obrońca skazanego zasadności zgłoszonego w kasacji wniosku upatrywał wyłącznie w okolicznościach dotyczących złego stanu zdrowia skazanego, jego trybu życia oraz konieczności sprawowania opieki nad matką. Od razu trzeba więc stwierdzić, że nie są to okoliczności szczególne, które mogą powodować poważne i nieodwracalne szkody i jako takie przemawiać za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia. Przeciwnie, ich zaistnienie może jedynie uzasadniać podjęcie stosownych decyzji przez sąd wykonawczy i np. skutkować odroczeniem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Skoro wnioskodawca nie powołuje innych jeszcze okoliczności, a ranga podniesionych zarzutów nie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo uwzględnienia kasacji, należało postanowić jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.