Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558384

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
II KK 108/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Włodzimierz Wróbel.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie A. C. skazanego z art. 280 § 1 k.k i in.

po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r.,

kasacji obrońcy skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 28 sierpnia 2017 r., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w W. z dnia 28 października 2016 r.,

Postanowił:

1) oddalić kasację jako oczywiście bezzasadną;

2) obciążyć skazanego kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.