II Ka 259/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3040861

Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 7 lipca 2020 r. II Ka 259/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Klimas.

Przy udziale prokuratora Joanny Ślesińskiej.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Koninie II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 4 października 2019 r., 25 listopada 2019 r., 26 czerwca 2020 r., sprawyP. G. oskarżonego o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego i oskarżycielkę posiłkową od wyroku Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 21.05. 2019 r. sygn. akt IIK 1040/18

1. utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy,

2. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 50 zł i zwalnia go od ponoszenia opłaty za to postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Ka 259/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt II K 1040/18

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2. USTALENIE FAKTÓW W ZWIĄZKU Z DOWODAMI PRZEPROWADZONYMI PRZEZ SĄD ODWOŁAWCZY

2.1. Ustalenie faktów

2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.

P. G.

Podjęte czynności, celem założenia farmy wiatrowej

a) Z. M. K. b) Z. A. S.

k. 305-306

k. 376

2.2. Ocena dowodów

2.2. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.

Zeznania świadka A. S.

Zeznania świadka M. K.

Zeznania tego świadka nie miały znaczenia dla ustalenia faktów w przedmiotowej sprawie, bowiem świadek nie znał oskarżonego i jego nazwisko nic mu nie mówiło.

O ile faktycznie świadek ten potwierdził fakt spotkania się z oskarżonym, który rzekomo był zainteresowany zakupem nieruchomości pod inwestycję związaną z farmą fotowoltaiczną oraz kwestie udania się do urzędu gminu o tyle były to tylko rozmowy. Nie została zawarta żadna umowa, nawet przedwstępna, nie sporządzono żadnych wiarygodnych dokumentów na tę okoliczność. Oskarżony nie składał również żądnych wniosków do urzędu gminy a świadek nie miał wiedzy czy oskarżony starał się uzyskać z urzędu gminu jakiekolwiek zezwolenia.

3. STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW I WNIOSKÓW

Lp.

Zarzut

1.

Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, który mógł mieć wpływ na treść orzeczenia, polegający na przyjęciu, że P. G. wprowadził w błąd J. D. co do zamiaru zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na inwestycję w energię odnawialną oraz zwrotu pożyczki w kwocie 68.000 złotych, a także działał z zamiarem doprowadzenia tej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, podczas gdy w rzeczywistości oskarżony wszedł w porozumienie z J. D. co do realizacji wspólnej inwestycji w zakresie dzierżawy nieruchomości dla potrzeb inwestycji w energię odnawialną i podejmował rzeczywiste starania celem realizacji tego zamierzenia, które jednak, z przyczyn wcześniej nieprzewidzianych nie mogły dojść do skutku.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd odwoławczy w toku kontroli apelacyjnej nie dopatrzył się uchybień w ocenie dowodów, którą przeprowadził Sąd I instancji jak i w ustaleniach faktycznych jakich dokonał. Ocena dowodów przeprowadzonych w toku postępowania pozostaje pod ochroną prawa procesowego (art. 7 k.p.k.), gdyż została poprzedzona ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy (art. 410 k.p.k.) i to w sposób podyktowany obowiązkiem dochodzenia prawdy.

Sąd wydał wyrok na podstawie analizy całokształtu ujawnionych w toku postępowania okoliczności, mających znaczenie dla przedmiotowego rozstrzygnięcia, wobec czego ocena zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie uchybia treści art. 410 k.p.k.

Wbrew twierdzeniom skarżącego obrońcy z akt sprawy wynika bezspornie, iż oskarżony pożyczył od J. D. sporną kwotę. Brak jest jakichkolwiek powodów by uznać, że nie była to pożyczka, a porozumienie między oskarżonym i J. D. zmierzające do prowadzenia wspólnej działalności. Oskarżony gdy nie spłacił pożyczki w terminie zaproponował pokrzywdzonemu udział we własności nieruchomości, której jednak przecież nigdy nie zakupił. Zatem pierwotnie zdarzenie miało charakter stricte pożyczki a dopiero w wyniku braku spłaty ze strony oskarżonego wyszła propozycja udziału pokrzywdzonego we własności nieruchomości.

Nie ma znaczenia również podnoszona przez obronę kwestia udzielenia kolejnej kwoty pożyczki w dniu 28 lutego 2013 r. nie wykluczało to bowiem w żaden sposób konieczności spłaty dwóch poprzednich pożyczek do dnia 1 marca 2013 r.

Nieudolne są również próby negowania karalnego zachowania oskarżonego argumentacją, iż pokrzywdzony przez okres 2,5 roku nie wnioskował o zwrot pożyczonej kwoty, zatem z całą pewnością nie czuł się pokrzywdzonym. Podkreślić należy, iż niewiele po ponad 6 miesiącach pokrzywdzony wyjechał do USA gdzie przebywał do listopada 2015 r., co tłumaczy powody braku wzywania oskarżonego do zwrotu pożyczonej gotówki. Podkreślić należy, iż sam oskarżony po śmierci pokrzywdzonego, przychodził do jego żony i zapewniał, iż zwróci pożyczone pieniądze. Mało tego - J. D. również jeszcze przed śmiercią dzwonił do oskarżonego żądając zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Zupełnie niezasadne są próby dowodzenia, że pokrzywdzony J. D. doskonale znał sytuacje zarówno finansową jak i prawną oskarżonego. J. D. był jedynie sąsiadem oskarżonego. Zakładając nawet, iż się przyjaźnili, trudno uznać, ze oskarżony przekazywał mu informację o swoich problemach finałowych czy prawnych. Podkreślić należy, iż sąsiedzi nie mieli wiedzy o problemach z prawem oskarżonego, ukrywała to również rodzina, mówiąc, iż oskarżony przebywa w szpitalu gdy faktycznie odbywał karę pozbawienia wolności.

Wniosek

- uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Koninie

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Sąd odwoławczy nie podzielił zarzutów zawartych w apelacji i uznał, iż sprawstwo i wina ocenione zostały przez Sąd I instancji prawidłowo

4. OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Sprawstwo i wina oskarżonego

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Sprawstwo i wina oskarżonego nie budzi wątpliwości

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 636 § 1 k.p.k. Sąd Odwoławczy zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki za postępowanie odwoławcze w kwocie 50 zł, zwalniając go z obowiązku uiszczenia opłaty.

7. PODPIS

Anna Klimas

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego P. G.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wina i sprawstwo oskarżonego

1.3. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.