II K 77/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3175494

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 5 maja 2021 r. II K 77/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Bartłomiej Gadecki.

Przy udziale Prokuratora -Prok. Rej. Olsztyn-Południe w Olsztynie - Agnieszki Taleckiej.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Olsztynie II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniach 30 lipca 2020 r., 3 września 2020 r., 1 października 2020 r., 5 listopada 2020 r., 4 grudnia 2020 r., 5 maja 2021 r. sprawy oskarżonych:

1. P. O., s. R. i M. z domu W., ur. (...) w O., oskarżonego o to, że:

I. w okresie od lipca do końca września 2019 r., przy ul. (...) w O., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zabrał w celu przywłaszczenia na szkodę (...) S.A., dwie sztuki wózków tacowych każdy o wartości 48 585 zł, pięć sztuk wózków kasetowych każdy o wartości 27 102,95 zł, dwa wózki satelity każdy o wartości 7 070 zł oraz jeden wózek satelita typu PAP wartości 5 974, 70 zł, tj. mienie o łącznej wartości 252 799,45 zł, co stanowi mienie znacznej wartości, tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

2. K. S., s. T. i M. z domu L., ur. (...) w O., oskarżonego o to, że:

II. w dniu 13 września 2019 r. przy ul. (...) w O., zabrał w celu przywłaszczenia na szkodę (...) S.A. drewno gatunku wierzba, topola, brzoza o łącznej masie 6 m3 i wartości 900 zł, tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., orzeka:

I. oskarżonego P. O. w ramach zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia czynu uznaje za winnego tego, że w okresie od lipca do końca września 2019 r., przy ul. (...) w O., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia na szkodę (...) S.A., cudzych rzeczy ruchomych w postaci dwóch sztuk wózków tacowych każdy o wartości 6150 zł, pięć sztuk wózków kasetowych każdy o wartości 8364 zł, dwa wózki satelity każdy o wartości 6642 zł oraz jeden wózek satelita typu PAP wartości 1845 zł, tj. mienie o łącznej wartości 69 249 zł, tj. popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. przy przyjęciu brzmienia k.k. na dzień 23 czerwca 2020 r. i za to na podstawie ww. przepisów skazuje go, a na podstawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k., art. 72 § 1 pkt 1 k.k., art. 73 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności, o której mowa w pkt I wyroku warunkowo zawiesza oskarżonemu P. O. tytułem próby na okres lat 3 (trzech) zobowiązując go w okresie próby do pisemnego informowania kuratora o przebiegu okresu próby w terminach co 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku i oddaje go w okresie próby pod dozór kuratora;

III. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec P. O. obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. kwoty 69 249 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy, dwieście czterdzieści dziewięć złotych);

IV. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I wyroku kary pozbawienia wolności zalicza skazanemu P. O. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie związany z zatrzymaniem od dnia 3 października 2019 r., godz. 6:30 do dnia 4 października 2019 r., godz. 12:55;

V. oskarżonego K. S. w ramach zarzucanego mu czynu z pkt II aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w dniu 13 września 2019 r. przy ul. (...) w O., dokonał kradzieży na szkodę (...) S.A. cudzej rzeczy ruchomej w postaci 4 metrów przestrzennych drewna składającego się w 80% z drewna gatunku brzoza, a w 20% z drewna gatunku wierzba i topola o wartości 451,46 zł, tj. popełnienia wykroczenia z art. 119 § 1 k.w. i za to na podstawie tego przepisu skazuje go, a na podstawie art. 119 § 1 k.w., art. 24 § 1 k.w. wymierza mu karę grzywny w wysokości 400 (czterysta) zł;

VI. na podstawie art. 82 § 3 k.p.w. na poczet orzeczonej wobec K. S. kary grzywny zalicza okres zatrzymania od dnia 4 października 2019 r., godz. 10:20 do dnia 5 października 2019 r., godz. 11:20;

VII. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia obu oskarżonych w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 77/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. O.

oskarżonego P. O. w ramach zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia czynu uznano za winnego tego, że w okresie od lipca do końca września 2019 r., przy ul. (...) w O., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia na szkodę (...) S.A., cudzych rzeczy ruchomych w postaci dwóch sztuk wózków tacowych każdy o wartości 6150 zł, pięć sztuk wózków kasetowych każdy o wartości 8364 zł, dwa wózki satelity każdy o wartości 6642 zł oraz jeden wózek satelita typu PAP wartości 1845 zł, tj. mienie o łącznej wartości 69 249 zł, tj. popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. P. O. urodził się (...) Jest bezrobotny, nie ma dochodów. Był karany sądownie wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z 12 czerwca 2015 r. (II K 292/15) za czyn z art. 233 § 1 k.k. na karę 2 miesięcy ograniczenia wolności, a następnie za czyny z art. 180a k.k. na kary ograniczenia wolności i grzywny (wyroki w sprawach o sygn. akt II K 974/15, II K 260/16, II K 418/16, II K 512/18). Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2019 r. (II K 1460/19) ww. został skazany za czyn m.in. z art. 244 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

1.1. dane osobopoznawcze

206

1.2. Karta kara

176-177

2. W okresie od stycznia 2018 r. do 17 września 2019 r. z terenu firmy (...) S.A. dokonywano kradzieży szeregu wózków do przewożenia opon. Pokrzywdzony w wyniku popełnionych przestępstw utracił:

- 2 wózki tacowe/książkowe o wartości rynkowej netto 1000 zł każdy, a wartości odtworzeniowej netto po 5000 zł każdy;

- 17 wózków kasetowych, w tym: 7 o wartości rynkowej netto 3600 zł każdy, a wartości odtworzeniowej netto po 6800 zł każdy, 7 o wartości rynkowej netto 4500 zł każdy, a wartości odtworzeniowej netto po 7500 zł każdy, 2 o wartości rynkowej netto 5800 zł każdy, a wartości odtworzeniowej netto po 9700 zł każdy, 1 o wartości rynkowej netto 7800 zł, a wartości odtworzeniowej netto 12 200 zł;

- 3 wózki satelita o wartości rynkowej netto 4 900 zł każdy, a wartości odtworzeniowej netto po 5 400 każdy;

- wózek satelita typu PAP o wartości rynkowej netto 800 zł, a wartości odtworzeniowej netto 1 500 zł.

W tej sprawie prowadzono śledztwo, z którego wyłączono do odrębnego rozpoznania sprawę przeciwko K. S. i P. O., któremu zarzucono dokonanie kradzieży dwóch sztuk wózków tacowych, pięciu sztuk wózków kasetowych, dwóch wózków satelit oraz jednego wózka satelita typu PAP.

P. O. w 2019 r. pracował w firmie (...) zajmującej się serwisowaniem sprzętu firmy (...) SA, dlatego mógł wjeżdżać na teren zakładu (...). P. O. w okresie od lipca do końca września 2019 r., przy ul. (...) w O., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia na szkodę (...) S.A., cudzych rzeczy ruchomych w postaci dwóch sztuk wózków tacowych każdy o wartości 6150 zł (brutto), pięciu sztuk wózków kasetowych każdy o wartości 8364 zł (brutto), dwóch wózków satelity każdy o wartości 6642 zł (brutto) oraz jednego wózka satelita typu PAP wartości 1845 zł (brutto), tj. mienia o łącznej wartości 69 249 zł. P. O. dokonywał kradzieży w ten sposób, że samochodem pracodawcy wjeżdżał na teren (...) S.A. skąd zabierał wózki, które następnie sprzedawał w punktach skupu złomu. Sześć razy P. O. poprosił o pomoc przy wywożeniu wózków K. S. K. S. myślał, że wywóz wózków jest legalny. Wywozu dokonywali po godzinach pracy samochodem służbowym. Na skupie złomu dowód potrzebny do sprzedaży dawał K. S. Raz z nimi był S. K., który na skupie złomu dał swój dokument tożsamości celem umożliwienia sprzedaży. Za pomoc w wywozie rzeczy na złom P. O. dawał K. S. pieniądze. S. K. też otrzymał od P. O. pieniądze za pomoc w wywiezieniu wózka.

2.1. zeznanie R. P. za wyjątkiem wartości wózków w chwili kradzieży

3-5, 23-24, 32-33, 39-40

2.2. zeznanie C. S.

25-26, 52-53

2.3. Protokół zatrzymania rzeczy

28-30

2.4. zeznanie J. N.

15-16, 50-51

2.5. zeznanie A. K.

267v-268v, 54v-55

2.6. zeznanie M. M. (3)

307v-309v, 58v-59v

2.7. wyjaśnienia K. S.

245v-246; 86v-87

2.8. zeznanie S. K.

94-95

2.9. zeznanie B. J.

107-108

2.10. protokół zatrzymania rzeczy

18-20

2.11. zeznanie K. M. za wyjątkiem wartości wózków w chwili kradzieży

246v-247; 110v-112; 145v-147v

2.12. dokumenty przedłożone przez (...) S.A. za wyjątkiem wartości wózków w chwili kradzieży

151-173, 257, 270-275

2.13. protokół oględzin nagrania z monitoringu

114-124, 126-134

2.14. wyjaśnienia P. O. w zakresie, w jakim przyznaje się, że te wózki, które są wymienione w zarzucie to wywiózł na złom

182-184

2.15. kserokopie formularzy przyjęcia odpadów metali

99-105

2.16. zeznanie Z. K.

281-282

2.17. zeznanie T. P.

282-282v

2.18. zeznanie R. K.

283v-284

2.19. zeznanie S. M.

284-284v

2.20. płyta CD

135

2.21 opinia biegłego z zakresu wyceny maszyn

313-368

3. W dniu 4 października 2019 r. rozwiązano z P. O. umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia z uwagi na popełnienie przez niego przestępstwa.

3.1. dokumenty od pracodawcy

190

1.1.2.

K. S.

oskarżonego K. S. w ramach zarzucanego mu czynu z pkt II aktu oskarżenia uznano za winnego tego, że w dniu 13 września 2019 r. przy ul. (...) w O., dokonał kradzieży na szkodę (...) S.A. cudzej rzeczy ruchomej w postaci 4 metrów przestrzennych drewna składającego się w 80% z drewna gatunku brzoza, a w 20% z drewna gatunku wierzba i topola o wartości 451,46 zł, tj. popełnienia wykroczenia z art. 119 § 1 k.w.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. K. S. urodził się (...) Jest żonaty. Pracuje w firmie (...) i osiąga dochód w wysokości 2000 zł. Wraz z żoną jest właścicielem domu o wartości 120 000 zł i samochodu o wartości 9000 zł. Nie był dotychczas karany sądownie.

1.1. dane osobopoznawcze

205

1.2. karat karna

140

2. K. S. we wrześniu 2019 r. pracował w firmie (...) zajmującej się serwisowaniem sprzętu firmy (...) SA, dlatego mógł wjeżdżać na teren zakładu (...). W dniu 13 września 2019 r. z terenu firmy (...) S.A. wykorzystując dwukrotnie do transportu samochód służbowy (mający skrzynię ładunkową długości 2,4m, szerokości 1,9 m i wysokości bort 0,5m), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia ściętego drewna w ilości 4 metry przestrzenne drzewa z czego ok. 80% to była brzoza, pozostałe 20% to wierzba I. i topola, pochodzącego z terenu zakładu (...) z wycięcia drzew pod budowę parkingu, o nieznanym wieku drzewa, których wysokość wynosiła ok. 6 m, średnica pnia od 30 do 40 cm z korą i które miało być przeznaczone do palenia ognisk na imprezach integracyjnych firmy i którego wartość wynosiła łącznie 451,46 zł. Skradzione drewno K. S. składował na swojej posesji skąd zostało w całości zabezpieczone przez Policję i oddane pokrzywdzonemu.

2.1. protokół oględzin miejsca ujawnienia drewna za wyjątkiem pomiaru drewna

61-62

2.2. protokół przeszukania za wyjątkiem pomiaru drewna

63-65

2.3. zeznanie J. P. (1) za wyjątkiem:

- kiedy zeznaje, że drewna było więcej niż 4 metry przestrzenne;

- wartości drewna;

- kiedy zeznaje inaczej, niż to, że skradzione drewno to była w 80% brzoza, a pozostałe 20% to wierzba I. i topola

247-247v; 70v; 148v-149, 280-281

2.4. wyjaśnienia K. S. za wyjątkiem, że otrzymał zgodę na zabranie drewna

245v, 86v-87

2.5. dokument z Nadleśnictwa O.

244

2.6. zeznania A. K.

54-55v, 267v

2.7. opinia biegłego z zakresu leśnictwa

289-292

2.8. odpowiedź z Nadleśnictwa O.

282v

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. OCENA DOWODÓW

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.

1.1. dane osobopoznawcze

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

1.2. Karta kara

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

1.2.

2.1. zeznanie R. P. za wyjątkiem wartości wózków w chwili kradzieży

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.2. zeznanie C. S.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.3. Protokół zatrzymania rzeczy

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.4. zeznanie J. N.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.5. zeznanie A. K.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.6. zeznanie M. M. (3)

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.7. wyjaśnienia K. S.

- wyjaśnienia są konsekwentne;

- oskarżony wyjaśniał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności wyjaśnień tego świadka

2.8. zeznanie S. K.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.9. zeznanie B. J.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.10. protokół zatrzymania rzeczy

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.11. zeznanie K. M. za wyjątkiem wartości wózków w chwili kradzieży

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.12. dokumenty przedłożone przez (...) S.A. za wyjątkiem wartości wózków w chwili kradzieży

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.13. protokół oględzin nagrania z monitoringu

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.14. wyjaśnienia P. O. w zakresie, w jakim przyznaje się, że te wózki, które są wymienione w zarzucie to wywiózł na złom

W tym zakresie wyjaśnienia konsekwentne, korespondują z zebranym materiałem dowodowym (wyjaśnieniami K. S., zeznaniami świadka S. K., protokołem oględzin nagrania z monitoringu, protokołami zatrzymania rzeczy)

2.15. kserokopie formularzy przyjęcia odpadów metali

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.16. zeznanie Z. K.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.17. zeznanie T. P.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.18. zeznanie R. K.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.19. zeznanie S. M.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.20. płyta CD

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.21 opinia biegłego z zakresu wyceny maszyn

- opinia rzetelnie sporządzona;

- wnioski należycie umotywowane;

- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;

- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań;

- nie zawiera wewnętrznych sprzeczności, nie posłużono się nielogicznymi argumentami;

- jest pełna, jasna i niesprzeczna.

1.3

3.1. dokumenty od pracodawcy

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.

2.1. protokół oględzin miejsca ujawnienia drewna za wyjątkiem pomiaru drewna

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść tym zakresie jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.2. protokół przeszukania za wyjątkiem pomiaru drewna

dowód przeprowadzony zgodnie z k.p.k., treść tym zakresie jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.3. zeznanie J. P. (1) za wyjątkiem:

- kiedy zeznaje, że drewna było więcej niż 4 metry przestrzenne;

- wartości drewna;

- kiedy zeznaje inaczej, niż to, że skradzione drewno to była w 80% brzoza, a pozostałe 20% to wierzba I. i topola

- świadek po przeanalizowaniu sprawy sam ostatecznie zeznał, że drewna było 4 metry przestrzenne i w 80% to była brzoza, pozostałe 20% to wierzba I. i topola (i w tym zakresie zeznania jego korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego i danymi co do ładowności samochodu, którym dokonywało wywózki drewna);

- co do wartości skradzionego drewna, to świadek sam zeznał, że nie handluje drewnem, a cenę podał z Allegro; świadek nie posiada wiadomości specjalnych, co do ustalenia wartości drewna, w tym zakresie jego zeznania są sprzeczne z opinią biegłego co do wyceny drewna (a opinia ta jest spójna, jasna i logiczna).

2.4. wyjaśnienia K. S. za wyjątkiem, że otrzymał zgodę na zabranie drewna

- w tym zakresie są konsekwentne;

- znajdują potwierdzenie w protokole przeszukania i protokole oględzin.

2.5. dokument z Nadleśnictwa O.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2.6. zeznania A. K.

- zeznania są konsekwentne;

- świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka

2.7. opinia biegłego z zakresu leśnictwa

- opinia rzetelnie sporządzona;

- wnioski należycie umotywowane;

- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;

- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań;

- nie zawiera wewnętrznych sprzeczności, nie posłużono się nielogicznymi argumentami;

- jest pełna, jasna i niesprzeczna.

2.8. odpowiedź z Nadleśnictwa O.

treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

0.1. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.

2.1. zeznanie R. P. za wyjątkiem wartości wózków w chwili kradzieży

Świadek nie jest biegłym zatem nie mógł ocenić wartości rzeczy w chwili kradzieży; należy wskazać, że dokonywano kradzieży rzeczy nie nowych, a używanych. Zatem kwestia ich wartości może być oceniona przy posiadaniu wiadomości specjalnych. Dlatego w sprawie był powołany biegły, którego opinię uznano za pełną, jasną i niesprzeczną.

2.11. zeznanie K. M. za wyjątkiem wartości wózków w chwili kradzieży

Świadek nie jest biegłym zatem nie mógł ocenić wartości rzeczy w chwili kradzieży; należy wskazać, że dokonywano kradzieży rzeczy nie nowych, a używanych. Zatem kwestia ich wartości może być oceniona przy posiadaniu wiadomości specjalnych. Dlatego w sprawie był powołany biegły, którego opinię uznano za pełną, jasną i niesprzeczną.

2.12. dokumenty przedłożone przez (...) S.A. za wyjątkiem wartości wózków w chwili kradzieży

Należy wskazać, że dokonywano kradzieży rzeczy nie nowych, a używanych. Zatem kwestia ich wartości może być oceniona przy posiadaniu wiadomości specjalnych. Dlatego w sprawie był powołany biegły, którego opinię uznano za pełną, jasną i niesprzeczną. Skoro dokonywano kradzieży rzeczy nie nowych, a używanych, naturalną konsekwencją tego jest, że wartość takich rzeczy jest niższa niż wartość rzeczy fabrycznie nowych.

2.14. wyjaśnienia P. O. w zakresie pozostałym niż przyznanie, że te wózki, które są wymienione w zarzucie to wywiózł na złom

P. O. wyjaśnił, że wózki wymienione w zarzucie zabierał na polecenie szefa firmy, w której pracował. Należy jednak zauważyć, że wyjaśnienia w zakresie w jakim wskazuje, że wózki były zabierane na polecenie szefa firmy, w której pracował, stanowią przyjętą linię obrony mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej. Wyjaśnienia te są bowiem sprzeczne nie tylko z zeznaniami szefa firmy, ale również z zeznaniami pozostałych pracowników firmy. Wyjaśnienia te są również sprzeczne z wyjaśnieniami K. S. oraz z zeznaniami świadka S. K., którzy opisali jak wyglądał proceder wywozu wózków na złom i, że odbywało się to bez wiedzy szefa firmy i, że to oskarżony P. O. organizował wywóz wózków na złom oraz dzielił pieniądze uzyskane ze sprzedaży wózków. Wyjaśnienia K. S. w połączeniu z zeznaniami świadka S. K. korespondują ze sobą, są logiczne, spójne.

2

2.3. zeznanie J. P. (1) za wyjątkiem:- kiedy zeznaje, że drewna było więcej niż 4 metry przestrzenne;- wartości drewna;- kiedy zeznaje inaczej, niż to, że skradzione drewno to była w 80% brzoza, a pozostałe 20% to wierzba I. i topola

- świadek po przeanalizowaniu sprawy sam ostatecznie zeznał, że drewna było 4 metry przestrzenne i była w 80% to była brzoza, pozostałe 20% to wierzba I. i topola (i w tym zakresie zeznania jego korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego i danymi co do ładowności samochodu, którym dokonywało wywózki drewna);

- co do wartości skradzionego drewna, to świadek sam zeznał, że nie handluje drewnem, a cenę podał z Allegro; świadek nie posiada wiadomości specjalnych co do ustalenia wartości drewna, w tym zakresie jego zeznania są sprzeczne z opinią biegłego co do wyceny drewna (a opinia ta jest spójna, jasna i logiczna).

2.1. protokół oględzin miejsca ujawnienia drewna za wyjątkiem pomiaru drewna

- w tym zakresie dowód sprzeczny z zeznaniem pracownika pokrzywdzonego (J. P. (2)) złożonymi na rozprawie i wyjaśnieniami oskarżonego;

- nie dokonywało precyzyjnego pomiaru drewna zatem nie można dać wiarę temu dowodowi w tym zakresie;

2.2. protokół przeszukania za wyjątkiem pomiaru drewna

- w tym zakresie dowód sprzeczny z zeznaniem pracownika pokrzywdzonego (J. P. (2)) złożonymi na rozprawie i wyjaśnieniami oskarżonego;

- nie dokonywało precyzyjnego pomiaru drewna zatem nie można dać wiarę temu dowodowi w tym zakresie;

2.4. wyjaśnienia K. S. za wyjątkiem, że otrzymał zgodę na zabranie drewna

- wyjaśnienia sprzeczne z zasadami wiedzy, logiki i doświadczenia życiowego. Każdy wie, że drewno ma wartość majątkową, a firmy nie oddają łatwo rzeczy mających wartość (z założenia wynika, że firma działa dla zysku), a gdy rzecz należy do firmy to o tym, co z nią zrobić mogło ewentualnie zadecydować kierownictwo firmy. Zatem wyjaśnienia oskarżonego w zakresie, że jakiś pracownik M. pozwolił mu zabrać drewno są niewiarygodne i stanowią przyjętą linię obrony mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności.

1. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I

P. O.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony P. O. został uznany za winnego tego, że w okresie od lipca do końca września 2019 r., przy ul. (...) w O., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia na szkodę (...) S.A., cudzych rzeczy ruchomych w postaci dwóch sztuk wózków tacowych każdy o wartości 6150 zł, pięć sztuk wózków kasetowych każdy o wartości 8364 zł, dwa wózki satelity każdy o wartości 6642 zł oraz jeden wózek satelita typu PAP wartości 1845 zł, tj. mienie o łącznej wartości 69 249 zł, tj. popełnienia przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

Oskarżony P. O. dokonywał zaboru cudzych rzeczy ruchomych w celu przywłaszczenia, co wypełnia znamiona przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. Jednocześnie działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru (od lipca do końca września 2019 r.) zatem w warunkach art. 12 § 1 k.k. Mając na uwadze systematyczność dokonywanych kradzieży i sposób ich popełniania musiał u sprawcy istnieć z góry powzięty zamiar. Zastosowano przepisy k.k. w brzmieniu na dzień 23 czerwca 2020 r., gdyż w dniu 24 czerwca 2020 r. weszły w życie surowsze przepisy dotyczące m.in. sprawców działających w warunkach art. 12 § 1 k.k.

Należy nadmienić, że biegły w opinii (k. 313-368) wskazał zarówno wartość rynkową netto jak i wartość odtworzeniową netto, z tym że poprzez wartość rynkową biegły uznał najbardziej prawdopodobną cenę do uzyskania na rynku, a poprzez wartość odtworzeniową - koszt wytworzenia danego środka technicznego pomniejszony o współczynnik zużycia, przy czym koszt wytworzenia to aktualny koszt odtworzenia nowej repliki środka technicznego wykonanej obecnie z takich samych lub podobnych materiałów i wg takiej samej konstrukcji jak środek techniczny wyceniany tzn. o tych samych parametrach; przy czym jednocześnie biegły wskazał, że dla potrzeb określenia wartości odtworzeniowej środków technicznych starszej generacji możemy określić koszt zastąpienia jako aktualny koszt zakupu nowego wyrobu o najbliższych właściwościach skorygowany o współczynnik zużycia. Jednocześnie biegły w opinii wskazał, że wartość odtworzeniowa różni się od wartości rynkowej tym, że nie uwzględnia realiów rynku, aktualnych na datę, na która ustalana jest wartość.

W doktrynie T. O. (z powołaniem się na doktrynę i orzecznictwo) wskazał, że wartość rzeczy, będącej przedmiotem zaboru:

- ocenia się według jego wartości z chwili dokonania kradzieży,

- powinna być oceniana oczywiście w oparciu o kryteria obiektywne, z wyłączeniem subiektywnych ocen pokrzywdzonego (zob. Art. 278 k.k. red. Stefański 2021, wyd. 26/T. Oczkowski, Legalis, teza 19).

Biorą pod uwagę, że przedmiotem kradzieży były maszyny nietypowe i jednocześnie nie nowe za podstawę określenia wartości rzeczy przyjęto wartość odtworzeniową wskazaną w opinii biegłego, bowiem ta wartość wskazuje koszt wytworzenia danego środka technicznego pomniejszony o współczynnik zużycia, przy czym koszt wytworzenia to aktualny koszt odtworzenia nowej repliki środka technicznego wykonanej obecnie z takich samych lub podobnych materiałów i wg takiej samej konstrukcji jak środek techniczny wyceniany tzn. o tych samych parametrach. Wartość wskazana w opinii jest wartością netto, zatem Sąd oceniając wartość rzeczy powiększył wartość wskazaną przez biegłego o podatek VAT - 23%.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

V

K. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

K. S. w ramach zarzucanego mu czynu z pkt II aktu oskarżenia uznano za winnego tego, że w dniu 13 września 2019 r. przy ul. (...) w O., dokonał kradzieży na szkodę (...) S.A. cudzej rzeczy ruchomej w postaci 4 metrów przestrzennych drewna składającego się w 80% z drewna gatunku brzoza, a w 20% z drewna gatunku wierzba i topola o wartości 451,46 zł, tj. popełnienia wykroczenia z art. 119 § 1 k.w.

W związku z ustaleniem wartości skradzionych rzeczy na kwotę 451,46 zł, czyn oskarżonego stanowił wykroczenie z art. 119 § 1 kw., bowiem oskarżony dokonał kradzieży cudzej rzeczy ruchomej.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. O.

I

I

I.1. Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary określone w art. 53 k.k., uznając, że stopień winy i społecznej szkodliwości czynu jest znaczny.

I.2. Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

- stosunkowo duża wartość rzeczy będących przedmiotem kradzieży. Należy wskazać, że okoliczność, która stanowi znamię czynu zabronionego przez ustawę karną i została już uwzględniona przez ustawodawcę przy zakreślaniu granic ustawowego zagrożenia (sankcji karnej), nie może być traktowana dodatkowo jako okoliczność wpływająca na wymiar kary w ramach tej właśnie sankcji, chyba że podlega stopniowaniu co do nasilenia lub jakości (wyr. SA we Wrocławiu z 9 września 2009 r., II AKa 228/09, Prok. i Pr. Orz. 2010, Nr 4, poz. 16, s. 10). Tak jest w niniejszej sprawie, bowiem jest różnica, czy skradziono mienie o wartości, np. 1000 zł, czy ponad 60 000 zł;

- uprzednia karalność sprawcy.

P. O.

II

I

Zgodnie z art. 69 k.k.: sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa (§ 1); zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa (§ 2). Mając na uwadze fakt wymierzenia sprawcy kary w wymiarze poniżej jednego roku pozbawienia wolności oraz okoliczność że w czasie popełnienia przestępstwa nie był on skazany na karę pozbawienia wolności, a przed osadzeniem w ZK pracował, sąd uznał, że skazanemu należy orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesić na okres próby lat 3. Orzekając okres próby, dozór kuratora i obowiązek w okresie próby, sąd miał na uwadze również charakter popełnionego czynu i potrzebę kontrolowania skazanego, aby nie powrócił na drogę przestępstwa i miał możliwość naprawienia szkody pokrzywdzonemu.

P. O.

III

I

na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono wobec P. O. obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. kwoty 69 249 zł. Pokrzywdzony złożył wniosek o naprawienie szkody. Szkoda dotychczas nie została naprawiona. Zatem zasadne było nałożenie na sprawcę obowiązku naprawienia szkody.

K. S.

V

II

I.1. Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary określone w art. 33 KW, uznając, że stopień winy i społecznej szkodliwości czynu jest znaczny.

I.2. Okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

- stosunkowo duża (jak na wykroczenie) wartość rzeczy będących przedmiotem kradzieży. Należy wskazać, że okoliczność, która stanowi znamię czynu zabronionego przez ustawę karną i została już uwzględniona przez ustawodawcę przy zakreślaniu granic ustawowego zagrożenia (sankcji karnej), nie może być traktowana dodatkowo jako okoliczność wpływająca na wymiar kary w ramach tej właśnie sankcji, chyba że podlega stopniowaniu co do nasilenia lub jakości (wyr. SA we Wrocławiu z 9 września 2009 r., II AKa 228/09, Prok. i Pr. Orz. 2010, Nr 4, poz. 16, s. 10). Tak jest w niniejszej sprawie, bowiem jest różnica, czy skradziono mienie o wartości, np. 100 zł, czy ponad 400 zł.

I.3. Okoliczności wpływające łągodząco na wymiar kary:

- uprzednia niekaralność sprawcy.

1. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. O.

IV

I

na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I wyroku kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu P. O. okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie związany z zatrzymaniem od dnia 3 października 2019 r., godz. 6:30 do dnia 4 października 2019 r., godz. 12:55. Oskarżony był w toku postępowania przygotowawczego zatrzymany, zatem okres zatrzymania należy zaliczyć mu na poczet kary.

K. S.

VI

II

na podstawie art. 82 § 3 k.p.w. na poczet orzeczonej wobec K. S. kary grzywny zaliczono okres zatrzymania od dnia 4 października 2019 r., godz. 10:20 do dnia 5 października 2019 r., godz. 11:20. Oskarżony był w toku postępowania przygotowawczego zatrzymany, zatem okres zatrzymania należy zaliczyć mu na poczet kary.

1. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono obu oskarżonych w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. Oskarżony P. O. jest bez majątku, ma zasądzony obowiązek naprawienia szkody. Zatem istnieją podstawy do uznania, że uiszczenie kosztów byłoby dla oskarżonego zbyt uciążliwe ze względu na sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów. Oskarżony K. S. został skazany za wykroczenie, wobec czego uznano, że obciążanie go kosztami procesu karnego prowadzonego o przestępstwo będzie zbytnią dolegliwością.

1. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.