II K 710/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3159537

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 8 grudnia 2020 r. II K 710/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Kosiński.

W obecności oskarżyciela Prokuratora -: Ewy Urman - Brzosko.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny po rozpoznaniu dnia 8 grudnia 2020 r. na rozprawie w Legionowie sprawy:

N. K., s. J. i G. z d. K., ur. (...) w L. skazanego prawomocnie:

1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt V K 724/07 z dnia 14 września 2007 r. za czyn z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat, karę grzywny 50 stawek dziennych po 10 złotych i dozór kuratora sądowego. Postanowieniem z dnia 25 września 2008 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2011 r. zamieniono karę grzywny na karę pozbawienia wolności. Skazany w dniu 11 stycznia 2011 r. wykonał karę pozbawienia wolności;

2. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt V K 364/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat, karę grzywny 20 stawek dziennych po 20 złotych i dozór kuratora sądowego. Postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2009 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności. Skazany w dniu 11 marca 2012 r. wykonał karę pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2013 r. zamieniono karę grzywny na karę pozbawienia wolności. Dnia 20.11.213 r. wykonano karę grzywny;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 808/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. za czyn z art. 279 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 4 lat, karę grzywny 20 stawek dziennych po 10 złotych i dozór kuratora sądowego;

4. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 1231/09 z dnia 27 września 2009 r. za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

5. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 1203/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. za czyn z art. 209 § 1a k.k. popełniony w okresie od dnia 16 listopada 2017 r. do dnia 19 lipca 2018 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r. sygn. akt II Ko 332/20 karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępcza karę 103 dni pozbawienia wolności;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 1306/18 z dnia 29 stycznia 2019 r. za czyn z art. 178a § 1 k.k. popełniony w dniu 21 października 2018 r. na karę 1 roku i 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 40 godzin miesięcznie oraz orzeczono środek karny5 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł na rzez FPPP. Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r. sygn. akt II Ko 560/20 karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępcza karę 302 dni pozbawienia wolności;

7. wyrokiem Sądu Rejonowego w Tczewie, sygn. akt II K 1080/19 z dnia 22 stycznia 2020 r. za czyn z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 lipca 2014 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i orzeczono nawiązkę w kwocie 34326 zł. Skazany wykonał karę pozbawienia wolności w dniu 13 listopada 2020 r.;

8. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 820/19 z dnia 3 marca 2020 r. za czyn z art. 193 k.k. i art. 157 § 2 k.k. popełniony 17 maja 2019 r. na karę łączną 4 miesięcy pozbawienia wolności.

orzeka:

1. Na podstawie art. 85 § 1, 2 i 3 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 87 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami wymienionym w pkt 5, 6 i 8 i wymierza skazanemu N. K. karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

2. Na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. Na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

4. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w pkt 1 zalicza okres pozbawienia wolności skazanego N. K. w sprawie sygn. akt II K 820/19 od dnia 17 maja 2019 r. godz. 20:30 do dnia 18 maja 2019 r. godz. 16:40;

5. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 1 zalicza skazanemu N. K. 34 godzin z 160 orzeczonych jakie skazany odbył w sprawie sygn. akt II K 1203/18 to jest 26 dni pozbawienia wolności;

6. Na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z art. 626 § 2 k.p.k. Sąd zasądził od Skarbu Państwa- Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz adwokata E. W. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nie opłaconej przez skazanego N. K. pomocy prawnej za obronę udzieloną z urzędu;

7. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego N. K. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 710/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3-8 formularza

1. USTALENIE FAKTÓW

Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

14 września 2007 r.

sygn. akt V K 724/07

2.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

19 czerwca 2008 r.

sygn. akt V K 364/08

3.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

19 grudnia 2008 r.

sygn. akt II K 808/08

4.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

27 września 2009 r.

sygn. akt II K 231/09

5.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

13 grudnia 2018 r.

sygn. akt II K 1203/18

6.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

29 stycznia 2019 r.

sygn. akt II K 1306/18

7.

wyrok Sądu Rejonowego w Tczewie

22 stycznia 2020 r.

sygn. akt II K 1080/19

8.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

3 marca 2020 r.

sygn. akt II K 820/19

1.2. Inne fakty

1.2. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

---

---

---

---

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

---

---

---

---

2. OCENA DOWODÓW

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

---

---

---

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

---

---

---

3. PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 1203/18

kara 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

2.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 1306/18 z dnia 29 stycznia 2019 r.

kara 1 roku i 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 40 godzin miesięcznie;

3

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 820/19 z dnia 3 marca 2020 r.

kara łączna 4 miesięcy pozbawienia wolności;

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Na podstawie art. 85 § 1, 2 i 3 k.k., art. 86 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r.) i art. 87 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. Sąd połączył kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami wymienionym w pkt 5, 6 i 8 i wymierzył skazanemu N. K. karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r.) jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Z treści art. 85 § 2 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r.) wynika iż podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w art. 85 § 1 k.k. Natomiast z treści art. 85 § 3 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r.) wynika że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Natomiast przepis art. 87 § 1 k.k. stanowi, że w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. sygn. P 20/17 - art. 87 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy wskazać iż przepisy art. 85 § 1, 2 i 3 k.k. i art. 86 § 1 i 3 k.k. w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r. są względniejsze dla skazanego N. K., dlatego zgodnie z treścią art. 4 § 1 k.k. zastosowano te przepisy przy orzekaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Należy wskazać iż wszystkie wyroki skazujące wobec skazanego N. K. zostały wydane przed 24 czerwca 2020 r. W powyższej sprawie wobec faktu iż kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami z pkt 5 i 6 został przed wydaniem wyroku łącznego zamienione na zastępcze kary pozbawienia wolności (postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 18 czerwca 2020 r. sygn. akt II Ko 332/20 karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępcza karę 103 dni pozbawienia wolności i postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 18 czerwca 2020 r. sygn. akt II Ko 560/20 karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępcza karę 302 dni pozbawienia wolności), Sąd uznał iż w wobec powyższego korzystne dla skazanego jest zastosowanie przepisu art. 87 § 1 k.k. i połączenie tych kar z karą pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem z pkt 8 oraz wymierzenie łącznej kary pozbawienia wolności. Należy wskazać iż swoim wniosku skazany N. K. wniósł o połączenie kar orzeczonych tymi wyrokami (k. 3).

W powyższej sprawie Sąd połączył karę pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem z pkt 8 i kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami z pkt 5 i 6. Jeżeli chodzi o wyroki z pkt 1-4 i 7 to skazany wykonał już kary pozbawienia wolności orzeczoną tym wyrokami (k. 13-15).

4. WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Skazany N. K. ma 31 lata, jest kawalerem, ma na utrzymaniu 2 dzieci z poprzedniego związku. W warunkach izolacji więziennej zachowuje się poprawnie, był kilka razy nagradzany, był 2 razy karany dyscyplinarnie (opinia o skazanym - k. 13-14). Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary łącznej pozbawienia wolności z zastosowaniem zasady asperacji kar przemawia niewątpliwie ilość popełnionych przestępstw, dokonanie ich mimo, że skazany był już wielokrotnie karany (k. 32). Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszną, sprawiedliwą i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinna być kara łączna 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona w pkt 1 wyroku. Wskazać należy, że Sąd orzekł karę pozbawienia wolności w pkt 1 wyroku na zasadach asperacji biorąc pod uwagę opinię o skazanym (k. 13-14) oraz ilość i rodzaj popełnionych przez skazanego przestępstw (k. 32). Należy wskazać iż z opinii o skazanym wynika iż jego zachowanie w zakładzie karnym jest poprawne i był on zarówno nagradzany jak i karany dyscyplinarnie (k. 13-14).

5. WYMIAR ŚRODKA KARNEGO

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

---

6. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU ŁĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu.

3.

Na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego Sąd umarzył.

4.

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. Sąd na poczet kary łącznej orzeczonej w pkt 1 zalicza okres pozbawienia wolności skazanego N. K. w sprawie sygn. akt II K 820/19 od dnia 17 maja 2019 r. godz. 20:30 do dnia 18 maja 2019 r. godz. 16:40.

5.

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. Sąd na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 1 zalicza skazanemu N. K. 34 godzin z 160 orzeczonych jakie skazany odbył w sprawie sygn. akt II K 1203/18 to jest 26 dni pozbawienia wolności.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

Na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. z art. 626 § 2 k.p.k. Sąd zasądził od Skarbu Państwa- Kasa Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz adwokata E. W. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nie opłaconej przez skazanego N. K. pomocy prawnej za obronę udzieloną z urzędu;

7.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego N. K. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę fakt iż odbywa on obecnie kare pozbawienia wolności.

PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.