II K 618/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3126720

Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 21 stycznia 2021 r. II K 618/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Grzelak - Kula.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny po rozpoznaniu 21 stycznia 2021 r. sprawy: Ł. K.

PESEL: (...) oskarżonego o to, że: w dniu 30 maja 2018 r. w J. działając czynem ciągłym z góry powziętym zamiarem wykonując czynności pośrednia finansowego w biurze Centrum (...) S.A. w Galerii (...) wykorzystując dane osobowe R. K. dokonał podrobienia dwóch dokumentów w postaci: umowy o prowadzenie rachunków dla osób fizycznych w mBanku i oświadczenia o rezydencji podatkowej w ten sposób, że w systemie informatycznym mBanku sporządził te dokumenty i na dokumentach tych podrobił podpis o treści K., wpisał datę 30.05.2018 po czym tak sporządzone dokumenty użył przekazując je do mBanku w wyniku czego nastąpiło otwarcie rachunku z kartą debetową na dane osobowe R. K., który takiej umowy nie zawierał, czym działał na szkodę R. K., to jest o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

I. ustala, że oskarżony Ł. K. dopuścił się zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, czym wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., ustalając jednocześnie, że wina i społeczna szkodliwość czynu oskarżonego nie są znaczne i na podstawie art. 66 § 1 k.k. oraz art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne warunkowo umarza na okres roku próby;

II. na podstawie art. 44 § 1 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych w wykazie Drz 649/19;

III. na podstawie art. 43a § 1 k.k. w zw. z art. 67 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego Ł. K. świadczenie pieniężne w kwocie 200 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

IV. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego Ł. K. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 618/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

Ł. K.

30 maja 2018 r. w J. działając czynem ciągłym z góry powziętym zamiarem wykonując czynności pośrednia finansowego w biurze Centrum (...) S.A. w Galerii (...) wykorzystując dane osobowe R. K. dokonał podrobienia dwóch dokumentów w postaci: umowy o prowadzenie rachunków dla osób fizycznych w mBanku i oświadczenia o rezydencji podatkowej w ten sposób, że w systemie informatycznym mBanku sporządził te dokumenty i na dokumentach tych podrobił podpis o treści K., wpisał datę 30.05.2018 po czym tak sporządzone dokumenty użył przekazując je do mBanku w wyniku czego nastąpiło otwarcie rachunku z kartą debetową na dane osobowe R. K., który takiej umowy nie zawierał, czym działał na szkodę R. K.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Ł. K. pracował jako pośrednik finansowy w Centrum (...) S.A. w J. 30 maja 2018 r. założył przez internet konto w mBanku na dane R. K. w ten sposób, że podpisał się jego imieniem i nazwiskiem na umowie oraz podał jego dane do tej umowy. Ł. K. podpisał się nazwiskiem R. K. także na oświadczeniu o rezydencji podatkowej. W związku z powyższym na nowo otwartym rachunku nie doszło do żadnych transakcji, R. K. nie stracił żadnych pieniędzy ani nie dostał zobowiązań.

Ł. K. otrzymał prowizję za otwarcie rachunku bankowego na dane R. K.

częściowo wyjaśnienia Ł. K.

97-98, 108-109, 112-114

zeznania R. K.

5-6, 104-107

umowa, oświadczenie

19

opinia biegłego z zakresu pisma

27-36, 78-87

pismo

130

Ł. K. nie był karany za przestępstwa.

dane o karalności

119

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego sąd potraktował jako wiarygodne w części. Są one niespójne na całym etapie postępowania, ponieważ początkowo oskarżony stanowczo zaprzeczył podpisaniu dokumentów nazwiskiem R. K., zaś po wydaniu przez biegłego z zakresu pisma opinii przyznał, że to jego podpisy. Oskarżony utrzymywał, że nie pamięta tej konkretnej sytuacji i mogło być tak, że "na szybko" trzeba było podpisać dokumenty, by dostać lepsze warunki umowy kredytowej. Tymczasem, co wynika z zeznań R. K., nie ubiegał się o kredyt gotówkowy w 2018 r., nie zna oskarżonego, nie udostępniał nikomu swoich danych. Dokumenty te z pewnością nie zostały zatem podpisane w uzgodnieniu z R. K.

Sąd uznał za wiarygodne twierdzenia oskarżonego, że założenie konta na dane R. K. nie miało prowadzić do przestępnego celu. Na koncie w mBanku nie dokonywano żadnych transakcji, nie wiązało się to z ujemnymi następstwami dla pokrzywdzonego ani z korzystnymi dla oskarżonego.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego co do tego, że nie otrzymał żadnej korzyści majątkowej w związku z zawarciem umowy na dane R. K. Twierdzenie to jest sprzeczne z treścią pisma kierownika biura pośrednictwa, w którym pracował oskarżony. Wynika z niego jasno, że Ł. K. otrzymał prowizję za zawarcie umowy prowadzenia rachunku bankowego. Z pewnością były pracodawca oskarżonego nie podawałby nieprawdziwej informacji, ponieważ nie miał ku temu żadnych powodów.

zeznania R. K.

Sąd potraktował je jako wiarygodne. Są spójne z dokumentami w postaci sfałszowanej umowy i oświadczenia o rezydencji podatkowej oraz z opiniami biegłego z zakresu pisma. Pokrzywdzony nie miał powodów, by podawać nieprawdę - przedstawił logicznie, w jakich okolicznościach dowiedział się o istnieniu konta w mBanku na jego nazwisko oraz o tym, że nie miał z tego żadnych korzyści, co jest zgodne z pozostałymi dowodami z dokumentów. Przemawia to za uznaniem, że jego zeznania są prawdziwe.

opinie biegłego, umowa o prowadzenie rachunku bankowego, oświadczenie o rezydencji podatkowej, dane o karalności

Wydane przez biegłego opinie są jasne, pełne, nie zawierają sprzeczności. Nie były kwestionowane przez strony. Oskarżony przyznał, że kwestionowane podpisy on naniósł.

Umowa i oświadczenie o rezydencji podatkowej są oryginałami pochodzącymi od (...) SA w W., brak podstaw, by je kwestionować.

Dane o karalności są dokumentem sporządzonym przez właściwy organ, w tym przypadku również nie ma powodów, by podważać jego wiarygodność.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

Ł. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd ocenił, że Ł. K., zatrudniony w biurze pośrednictwa finansowego, 30 maja 2018 r. w J. na umowie o prowadzenie rachunku bankowego oraz na oświadczeniu o rezydencji podatkowej naniósł podpisy R. K. Podrobił w ten sposób oba dokumenty. Zrobił to w celu użycia ich za autentyczne, ponieważ na ich podstawie zostało w mBanku założone konto dla R. K. Służył one do tego. Oskarżony działał ze z góry powziętym zamiarem, podjął dwa działania ukierunkowane na jeden cel. Osiągnął z tego działania korzyść majątkową w postaci prowizji uzyskanej od pracodawcy. Działaniem tym wypełnił znamiona występku z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego i stopień jego winy sąd ocenił jako niewielki. Ł. K. opisanym działaniem nie spowodował szkody w mieniu pokrzywdzonego, nie doszło do żadnych negatywnych konsekwencji dla R. K. w związku z otwarciem na jego nazwisko konta. Nie pobierano od niego opłat za prowadzenie konta, nie stracił pieniędzy, nie został na jego dane zaciągnięty kredyt.

Sąd uznał, że dotychczasowy tryb życia oskarżonego uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Czyn miał miejsce w 2018 r. Od tamtego czasu brak sygnałów o naruszaniu przez niego prawa. Ł. K. przyznał się do popełnienia zarzucanego przestępstwa, złożył wyjaśnienia, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, a zatem spełnione są wszystkie przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania.

Zdaniem sądu roczny okres próby jest wystarczającym okresem kontroli zachowania oskarżonego. Czyn zarzucany mu w tym postępowaniu jest jedynym naruszeniem prawa, którego dopuścił się oskarżony, od czasu jego popełnienia żył zgodnie z prawem. Przeprosił za swoje postępowanie. Warunkowe umorzenie postępowania powinno wywrzeć wystarczający wpływ na oskarżonego.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. K.

II

Sąd zobowiązany był, w świetle art. 44 § 1 k.k., do orzeczenia przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa, czyli podrobionych przez oskarżonego dokumentów.

Ł. K.

III

W związku z warunkowym umorzeniem postępowania sąd uznał za celowe orzeczenie świadczenia pieniężnego wobec oskarżonego. Jest to dodatkowa dolegliwość związana z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem, która także powinna odnieść skutek prewencyjny. Niewykonanie świadczenia może skutkować podjęciem postępowania warunkowo umorzonego.

Kwota świadczenia dostosowana została do wagi popełnionego przestępstwa.

5.1. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Oskarżony zarabia 1000 zł i ma na utrzymaniu dziecko. Sąd uznał, że zasądzenie od niego kosztów sądowych, które przekraczają w tej sprawie kwotę 1200 zł byłoby dla niego nadmierną uciążliwością.

6.1. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.