II K 59/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Strzyżowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3026257

Wyrok Sądu Rejonowego w Strzyżowie z dnia 16 czerwca 2020 r. II K 59/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Pirga.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Strzyżowie II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 r., sprawy karnej przeciwko M. M. synowi J. i J. z domu P. ur. (...) w O. karanego oskarżonego o to, że W dniu 20 listopada 2019 r. w miejscowości Ż., powiatu (...), woj. (...) nie stosował się do orzeczenia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu II Wydział Karny, sygn. akt II. K 1172/17 tj. środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 (jednego) roku i kierował w ruchu lądowym po drodze publicznej pojazdem ciężarowym V. (...) o nr rej. (...) wraz z naczepą marki R. o nr rej. (...) - laweta, tj. o przestępstwo z art. 244 k.k.

I. u z n a j e oskarżonego M. M. za winnego popełnienia czynu wyżej w wyroku opisanego, a stanowiącego przestępstwo z art. 244 k.k. i za to na podstawie art. 244 k.k. przy zastosowaniu art. 37a k.k. s k a z u j e go na karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych, określając wysokość stawki dziennej na kwotę 25,00 (dwadzieścia pięć) złotych;

II. na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 (jednego) roku;

III. na podstawie art. 627 k.p.k. z a s ą d z a od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości w kwocie 320,00 (trzysta dwadzieścia) złotych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.