II K 54/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2691096

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 11 czerwca 2019 r. II K 54/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Urszula Adamik.

Mirosław Gruk Protokolant: Emilia Janik.

Przy udziale prokuratora Bożeny Odulińskiej.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniach 14 maja 2019 r., 11 czerwca 2019 r. w (...) sprawy:

K. W. s. W. i A., zd. R., ur. (...) w M. oskarżonego o to, że:

W dniu 30 czerwca 2018 r. w M., poprzez zadawanie ciosów przy użyciu narzędzia ostrokończystego pokrzywdzonemu P. N., spowodował u wymienionego obrażenia ciała, w postaci: rany kłutej brzucha w okolicy śródbrzusza długości około 2 cm, penetrującej do jamy otrzewnowej, pourazowego zapalanie otrzewnej, rany ciętej na wysokości 1/3 dolnej lewego przedramienia długości 5 cm z uszkodzeniem mięśni i rany kłutej długości 3 cm, rany ciętej długości 4 cm na prawym przedramieniu, powierzchownej rany długości ok. 2 cm na powierzchni grzbietowej ręki prawej, które stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, przy czym tego dopuścił się mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem tj. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. orzeka:

1. uznaje oskarżonego K. W. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. i za to przestępstwo na mocy art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k., art. 60 § 6 pkt 2 k.k. skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

2. na mocy art. 46 § 1 k.k. zasądza od oskarżonego K. W. na rzecz pokrzywdzonego P. N. kwotę 4 000 zł (cztery tysiące złotych) tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, z ustawowymi odsetkami od uprawomocnienia się orzeczenia w przypadku zwłoki z zapłatą należności,

3. na mocy art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu K. W. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zatrzymanie od dnia 2 lipca 2018 r. godz. 10.35 do dnia 3 lipca 2018 r. godz. 12.50,

4. na zasadzie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić oskarżonemu K. W. przedmioty opisane w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) na k.1 akt,

5. na mocy art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego K. W. od kosztów postępowania i obciąża tymi należnościami Skarb Państwa.

Zenon Chrząstek Mirosław Gruk

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.