II K 5/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3167739

Wyrok Sądu Rejonowego w Łukowie z dnia 18 marca 2021 r. II K 5/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Edyta Cieliszak.

w obecności prokuratora Mariusza Semeniuka, Adma Makosza.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Łukowie II Wydział Karny po rozpoznaniu dniach 7 maja, 12 września, 20 listopada 2019 r., 4 lutego, 16 lipca 22 września 2020 r., 9 lutego, 8 marca 2021 r. sprawy:

1. M. D. (1) syna J. i A. zd. A., urodzonego (...) w Ł.

Oskarżonego o to że:

I. w okresie od 12 sierpnia 2014 r. do 1 kwietnia 2015 r. w Ł., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1900 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe M. W. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego M. W. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz M. W. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

II. w okresie od 12 sierpnia 2014 r. do 27 października 2014 r. w miejscu dotychczas nieustalonym, uszkodził dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać w postaci dowodu osobistego o numerze (...) wystawiony na M. W. (1), tj. o czyn z art. 276 k.k.

III. w okresie od 3 września 2014 r. do 9 maja 2016 r. w Ł. i M. woj. (...) oraz w W. woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 23640,84 złotych w ten sposób, że stosując wobec M. W. (1) groźby bezprawne oraz godząc się na to aby M. K. stosował wobec niego groźby bezprawne i przemoc, zmusił go do złożenia wniosków o kredyt, kredyt odnawialny i limit na karcie kredytowej na jego dane osobowe oraz do przedłożenia nierzetelnego pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu w (...) i uzyskiwaniu z tego tytułu dochodu w wysokości 2853,06 złotych, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, a następnie kartę kredytową obciążył do wysokości 1500 złotych i nie podjął jego spłaty, przez co wprowadził w błąd pracownika banku co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionych wsparć finansowych, czym działał na szkodę (...) Bank (...) S.A. oraz M. W. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

IV. w okresie od 27 października 2014 r. do 15 maja 2015 r. w miejscu dotychczas nieustalonym, przywłaszczył dokument stwierdzający tożsamość innej osoby w postaci dowodu osobistego o numerze (...) wystawionym na M. W. (1), tj. o czyn z art. 275 § 1 k.k.

V. w dniu 17 kwietnia 2015 r. w L. woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21720 złotych w ten sposób, że stosując wobec M. W. (1) przemoc i groźby bezprawne, zmusił go do złożenia wniosków o kredyt, kredyt odnawialny i limit na karcie kredytowej na jego dane osobowe oraz do przedłożenia nierzetelnego pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu w (...) i uzyskiwaniu z tego tytułu dochodu w wysokości netto 2853,06 złotych, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, przez co wprowadził w błąd pracownika banku co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionego wsparcia finansowego czym działał na szkodę (...) Bank (...) S.A. oraz M. W. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

VI. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 7 lipca 2015 r. w Ł. i R., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 16165,40 złotych w ten sposób, że wprowadził w błąd A. R. (1) co do zatrudnienia go w firmie budowlanej oraz poprzez zapewnienie co do spłaty zobowiązania, skłonił go do złożenia wniosków o kredyt i kredyt odnawialny na jego dane osobowe oraz do przedłożenia poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...).H.U. dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, przez co wprowadził w błąd pracownika banku co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionych wsparć finansowych, czym działał na szkodę (...) Bank (...) S.A. oraz A. R. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

VII. w okresie od 18 lipca 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r. w Ł., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2400 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe P. K., oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego P. K. w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz P. K., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

VIII. w okresie od 23 lipca 2015 r. do 4 września 2015 r. w Ł. i R., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 31824,40 złotych w ten sposób, że wprowadził w błąd P. K. co do zatrudnienia go w firmie budowlanej oraz poprzez zapewnienie co do spłaty zobowiązania, czym skłonił go do złożenia wniosków o kredyt i kredyt odnawialny na jego dane osobowe oraz do przedłożenia poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...).H.U. dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, przez co wprowadził w błąd pracownika banku co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionych wsparć finansowych, a następnie obciążył rachunek kredytu odnawialnego do kwoty 3993,97 złotych, czym działał na szkodę (...) Bank (...) S.A. oraz P. K., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

IX. w dniu 8 sierpnia 2015 r. w Ł., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził W..pl sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczkę dane osobowe i adresowe P. K., oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego P. K. w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę W..pl sp. z o.o. oraz P. K., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

X. w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Ł., woj. (...), działając w bezpośrednim zamiarze, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić W..pl sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 500 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczkę dane osobowe i adresowe A. R. (1) oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. R. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę W..pl sp. z o.o. oraz A. R. (1), lecz zamierzonego czynu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację pożyczkową, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XI. w okresie od 20 sierpnia 2015 r. do 8 marca 2016 r. w Ł., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 8400 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. R. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. R. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. R. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XII. w okresie od 22 stycznia 2016 r. do 27 stycznia 2016 r. w Ł., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził W..pl sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1865 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. R. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. R. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę W..pl sp. z o.o. oraz A. R. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XIII. w okresie od 24 grudnia 2015 r. do 11 marca 2016 r. w T., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Bank Spółdzielczy w T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 60 000 złotych w ten sposób, że wprowadził w błąd A. R. (1) co do zatrudnienia go w firmie budowlanej oraz poprzez zapewnienie co do spłaty zobowiązania, skłonił go do złożenia wniosków o kredyt na jego dane osobowe oraz do przedłożenia poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...).H.U. dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, przez co wprowadził w błąd pracownika banku co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionych wsparć finansowych, czym działał na szkodę Banku Spółdzielczego w T. oraz A. R. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XIV. w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Ł., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczkę dane osobowe i adresowe A. R. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. R. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. R. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XV. w okresie od 14 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. w Ł., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2400 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. K. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XVI. w okresie od 14 listopada 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. w Ł., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2800 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. K. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XVII. w okresie od 14 listopada 2016 r. do 22 listopada 2016 r. w Ł., woj. (...), działając w bezpośrednim zamiarze, kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 900 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. K. (1) oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), lecz zamierzonego czynu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację pożyczkową, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XVIII. w okresie od 15 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r. w Ł., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził Bank (...) S.A. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8477,12 złotych w ten sposób, że wyzyskując niezdolność A. K. (1) do należytego pojmowania przedsiębranego działania oraz wprowadzając go w błąd poprzez zapewnienie co do spłaty zobowiązania, skłonił go do złożenia wniosku o kredyt na jego dane osobowe oraz do przedłożenia poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) sp. z o.o. i osiąganiu dochodu w wysokości 2942 złotych, sporządzonego przez K. D. (1) dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, przez co wprowadził w błąd pracownika banku co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionych wsparć finansowych, czym działał na szkodę Bank (...) S.A. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XIX. w okresie od 16 listopada 2016 r. do 12 stycznia 2017 r. w Ł., woj. (...), działając w bezpośrednim zamiarze, kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2350 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. K. (1) oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), lecz zamierzonego czynu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację pożyczkową bądź brak możliwości przeprowadzenia rozmowy weryfikacyjnej, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XX. w okresie od 16 listopada 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. w Ł., woj. (...), działając w bezpośrednim zamiarze, kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 4200 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. K. (1) oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), lecz zamierzonego czynu nie osiągnął z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia rozmowy weryfikacyjnej, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XXI. w okresie od 21 listopada 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. w Ł., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1900 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. K. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XXII. w okresie od 28 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. w Ł., woj. (...) oraz W. woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3200 złotych w ten sposób, że wyzyskując niezdolność A. K. (1) do należytego pojmowania przedsiębranego działania oraz wprowadzając go w błąd poprzez zapewnienie co do spłaty zobowiązania, skłonił go do złożenia wniosku na jego dane osobowe oraz do przedłożenia poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu w (...) sp. z o.o. i osiąganiu dochodu w wysokości 2942 złotych, sporządzonego przez K. D. (1), dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, przez co wprowadził w błąd pracownika (...) S.A. co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionych wsparć finansowych, czym działał na szkodę (...) S.A. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XXIII. w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. w Ł., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2400 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. K. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XXIV. w dniu 1 grudnia 2016 r. w Ł., woj. (...), działając w bezpośrednim zamiarze, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 10000 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. K. (1) oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, jak również co do rzekomego zatrudnienia w (...) sp. z o.o. i osiągania z tego tytułu dochodów w wysokości 2942 złotych miesięcznie, czym działał na szkodę (...) S.A. oraz A. K. (1), lecz zamierzonego czynu nie osiągnął z uwagi na negatywną zdolność kredytową, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XXV. w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. w Ł., woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2500 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczki dane osobowe i adresowe A. K. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

XXVI. w dniu 2 grudnia 2016 r. w Ł., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2000 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczkę dane osobowe i adresowe A. K. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, jak również co do rzekomego zatrudnienia w (...) sp. z o.o. i osiągania z tego tytułu dochodu w wysokości 2942 złotych, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XXVII. w dniu 9 grudnia 2016 r. w Ł., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 23777,49 złotych w ten sposób, że wyzyskując niezdolność A. K. (1) do należytego pojmowania przedsiębranego działania oraz wprowadzając go w błąd poprzez zapewnienie co do spłaty zobowiązania, skłonił go do złożenia wniosku o pożyczkę gotówkową na jego dane osobowe oraz do przedłożenia nierzetelnego pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w (...) sp. z o.o. dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, przez co wprowadził w błąd pracownika banku co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionego wsparcia finansowego, czym działał na szkodę (...) Bank (...) S.A. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XXVIII. w okresie od 6 stycznia 2017 r. do 10 stycznia 2017 r. w Ł., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1500 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczkę dane osobowe i adresowe A. K. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, jak również co do rzekomego zatrudnienia w (...) sp. z o.o. i osiągania z tego tytułu dochodów w wysokości 2942 złotych miesięcznie, czym działał na szkodę (...) S.A. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XXIX. w dniu 23 stycznia 2017 r. w Ł., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 400 złotych w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do własnej tożsamości podając przy internetowym wnioskowaniu o pożyczkę dane osobowe i adresowe A. K. (1), oraz weryfikując te dane wykonaniem przelewu autoryzacyjnego z użytkowanego przez niego konta bankowego A. K. (1) w celu wyrządzenia mu szkody majątkowej, czym działał na szkodę (...) sp. z o.o. oraz A. K. (1), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

2. K. D. (2) z domu N. córki A. i H. zd. P., urodzoną (...) w C. o to że:

I. w okresie od 23 marca 2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. w Ł. woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pomogła M. D. (1) w doprowadzeniu (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21720 złotych w ten sposób, że prowadząc prywatną działalność gospodarczą Firma Handlowo Usługowa (...) z siedzibą w Ł.", a tym samym jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, wystawiła taki dokument poświadczając w nim niezgodnie z prawdą, że M. W. (1) był zatrudniony w jej firmie na umowę o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem miesięcznym netto w kwocie 2853,06 złotych, a więc okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu przez M. W. (1), który w wyniku stosowania wobec niego przemocy i groźby bezprawnej przez M. K. oraz M. D. (1) w dniu 17 kwietnia 2015 r. przedłożył to zaświadczenie w (...) Bank (...) S.A. w celu uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, przez co wprowadził w błąd pracownika banku co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionych wsparć finansowych, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II. w okresie od 15 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 w Ł. woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pomogła M. D. (1) w doprowadzeniu Banku (...) S.A. z siedzibą w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8477,12 złotych w ten sposób, że pełniąc funkcję prezesa zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w R., a tym samym jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, wystawiła taki dokument poświadczając w nim niezgodnie z prawdą, że A. K. (1) był zatrudniony w wymienionej spółce na umowę o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem miesięcznym netto w kwocie 2942 złotych, a więc okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu przez A. K. (1), który w wyniku niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania oraz wprowadzony w błąd poprzez zapewnienie co do spłaty zobowiązania przez M. D. (1) w dniu 5 grudnia 2016 r. przedłożył to zaświadczenie w Banku (...) S.A. w celu uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, przez co wprowadził w błąd pracownika banku co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionych wsparć finansowych, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

III. w okresie od 28 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016 w Ł. woj. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pomogła M. D. (1) w doprowadzeniu (...) S.A. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3200 złotych w ten sposób, że pełniąc funkcję prezesa zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w R., a tym samym jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, wystawiła taki dokument poświadczając w nim niezgodnie z prawdą, że A. K. (1) był zatrudniony w wymienionej spółce na umowę o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem miesięcznym netto w kwocie 2942 złotych, a więc okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu przez A. K. (1), który w wyniku niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania oraz wprowadzony w błąd poprzez zapewnienie co do spłaty zobowiązania przez M. D. (1) w dniu 5 grudnia 2016 r. przedłożył to zaświadczenie w (...) S.A. w celu uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, przez co wprowadził w błąd pracownika (...) S.A. co do istotnych okoliczności udzielenia wymienionych wsparć finansowych, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

3. M. K. syna S. i A. zd. S., urodzonego (...) w S. o to że: I. w okresie od 3 września 2014 r. do 9 maja 2016 r. w W. powiatu (...) woj. (...), kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru pomógł M. D. (1) w osiągnięciu korzyści majątkowej poprzez doprowadzenie (...) Bank (...) S.A. (...) Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że stosował wobec M. W. (1) przemoc w postaci zadawania uderzeń ręką w tył głowy oraz użycia paralizatora elektrycznego oraz groźby bezprawne uszkodzenia ciała w celu zmuszenia M. W. (1) do podpisywania wniosków i umów o kredyty, kredyty odnawialne i limity na kartach kredytowych w (...) Bank (...) S.A oraz (...) Bank (...) S.A. oraz okazywania nierzetelnych pisemnych oświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparć finansowych, przez co pracownicy banków zostali wprowadzeni w błąd co do okoliczności udzielenia kredytów, kredytów odnawialnych i limitów na kartach kredytowych, w wyniku czego (...) Bank (...) S.A poniósł łączne straty w wysokości 23640,84 złotych, a (...) Bank (...) S.A. w wysokości 21720 złotych, tj. o czyn z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. orzeka:

I. M. D. (1) uznaje za winnego zarzucanych mu czynów z tym, że co do czynu z punktu XXVIII aktu oskarżenia uznaje go za winnego tego, że w dniu 10 stycznia 2017 r. w W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...) S. A z siedziba w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 1500 zł w ten sposób, że wyzyskując niezdolność A. K. (1) do należytego pojmowania przedsiębranego działania oraz wprowadzając go w błąd poprzez zapewnienie co do spłaty zobowiązania skłonił go do złożenia wniosku o pożyczkę gotówkową na jego dane osobowe oraz do przedłożenia nierzetelnego pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w (...) sp. z o.o. i osiągania z tego tytułu dochodów, dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu przez co wprowadził w błąd pracownika tej instytucji co do istotnych okoliczności udzielenia kredytu czym działał na szkodę (...) S. A oraz A. K. (1) to jest czynu z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k. i uznając, iż czyny opisane w pkt I, VII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI i XXIX stanowią ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. skazuje go a na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; uznając, iż czyny z pkt VI, VIII, XIII, XVIII, XXII, XXVII i XXVIII stanowią ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2k w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. skazuje go a na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; za czyny z pkt III i V aktu oskarżenia uznając iż stanowią ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. skazuje go a na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; za czyn z pkt II aktu oskarżenia na podstawie art. 276 k.k. skazuje go i wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z pkt IV aktu oskarżenia na podstawie art. 275 § 1 k.k. skazuje go i wymierza mu karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 § 1 i2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 91 § 2 k.k. orzeczone kary łączy i wymierza M. D. (1) karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. K. D. (1) uniewinnia od zarzucanych jej czynów; wydatkami w tym zakresie obciąża Skarb Państwa;

III. M. K. uznaje za winnego zarzucanego mu czynu i za czyn ten na podstawie art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. skazuje a na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,; na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie tej kary warunkowo zawiesza oskarżonemu tytułem próby na okres 3 (trzech) lat; na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do informowania Sądu o przebiegu okresu próby; na podstawie art. 33 § 2 k.k. orzeka wobec M. K. grzywnę w ilości 200 (dwustu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł. (dwadzieścia);

IV. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. S. (1) kwotę 1239, 84 zł (tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć 84/100) tytułem sprawowanej przez niego obrony z urzędu dla oskarżonego M. K.;

V. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. S. Z. kwotę 981, 54 zł (dziewięćset osiemdziesiąt jeden 54/100) tytułem sprawowanej przez niego obrony z urzędu dla oskarżonego M. D. (1)

VI. Zasądza od oskarżonego M. K. 800 zł. (osiemset) tytułem opłaty, M. D. (1) zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty, M. K. i M. D. (1) zwalnia od wydatków, obciążając nimi Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

(...)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. D. (1), M. K., K. D. (1)

M. D. (1) - jak w akcie oskarżenia, z tym, że co do czynu z pkt XXVIII przyjęto, że doprowadzenie A. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w sposób przypisany w treści wyroku miało miejsce w placówce bankowej (...) SA i że oskarżony skłonił A. K. (1) do złożenia wniosku o pożyczkę gotówkową na jego dane osobowe i przy użyciu nierzetelnego zaświadczenia o zarobkach a nie, że było to zawarcie przez niego pożyczki przez Internet, jak opisano w zarzucie, przyjęcie trzech ciągów przestępstw (w zależności od zachowania oskarżonego i kwalifikacji prawnej jego czynów);

M. K.- jak w akcie oskarżenia K. D. (1) - nie przypisano czynów zarzuconych jej aktem oskarżenia, uniewinniając od nich w całości

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

czyny z pkt I, II, III, IV, V aktu oskarżenia- M. D. (1)

zeznania M. W. (1)

(...)- (...), 1356v-1357v, 571v-575v, 160-160v, 180v-181

zeznania M. W. (2)

(...)- (...), 519v

dokumentacja dotycząca założenia firmy i historii kont oraz zaświadczeń o zatrudnieniu, zawieranych umów kredytowych i pożyczek, ich regulowania i przepływów finansowych, umów w operatorami telefonii dot. M. W. (1)

521-530, 569, (...)- (...), 1030- (...), (...)- (...),

wyjaśnienia M. K.

(...), 1470

analiza danych o pożyczkach

czyny z pkt VI, X, XI, XII, XIII, XIV aktu oskarżenia- M. D. (1)

zeznania A. R. (1)

(...)- (...)

zeznania B. N.

(...)- (...), 229v

zeznania Ł. S. (2)

(...)- (...), 224v-246v, 871v-872, 891v-892, 984v-985

dokumentacja dotycząca historii kont oraz zaświadczeń o zatrudnieniu, zawieranych umów kredytowych i pożyczek, ich regulowania i przepływów finansowych dot. A. R. (1), akty notarialne o poddaniu się przez niego egzekucji

30-164, 231, 555-558, (...)- (...), 1030- (...), 1270- (...)

wyjaśnienia M. K.

(...), 1470

protokół przeszukania pomieszczeń rodziców oskarżonego D. na os. (...)

261-263 poz1 na k.263

protokół przeszukania samochodu V. (...) z którego korzystał oskarżony D.

264-267 poz. 7 z k.266

protokół przeszukania posesji należącej do oskarżonych D. w W.

269-273, poz. 17 i 21 z k.272

analiza danych o pożyczkach

(...)- (...)

czyn z pkt VII, VIII, IX aktu oskarżenia- M. D. (1)

zeznania P. K.

(...), 1353v, 559v-560, 195

dokumentacja dotycząca historii kont oraz zaświadczeń o zatrudnieniu, zawieranych umów kredytowych i pożyczek, ich regulowania i przepływów finansowych dot. P. K.

199-214, 562-563, 1030- (...), 1190- (...)

wyjaśnienia M. K.

(...), 1470

analiza danych o pożyczkach

(...)- (...)

czyn z pkt XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX aktu oskarżenia- M. D. (1)

zeznania A. K. (1)

(...)- (...), 5v, 531v-532v, 985-985v

zeznania T. K.

(...)- (...), 586v-587v

opinia sądowo-psychologiczna dotycząca A. K. (1)

(...)- (...)

opinia sądowo-psychologiczna dotycząca T. K.

(...)- (...)

zeznania A. A. (2)

(...), 215v-216

zeznania P. S.

(...), 220-221

zeznania P. D.

(...), 227-227v

zeznania I. P.

(...), 234v-235

dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie IC 525/19 z powództwa (...) SA przeciwko A. K. (1) dot. pożyczki o której mowa w pkt XXVIII wraz dokumentacją lekarską dotyczącą stanu zdrowia A. K. (1), dokumentacja lekarska A. K.

(...)- (...), 534-536

dokumentacja dotycząca historii kont oraz zaświadczeń o zatrudnieniu, zawieranych umów kredytowych i pożyczek, ich regulowania i przepływów finansowych, zadłużeń dot. A. K. (1)

11-29v, 174-178, 183-193, 223-226, 537-551, 590-592, 595-694, 998- (...), 1030- (...), (...)- (...)- (...), (...)-1150

protokół przeszukania pomieszczeń oskarżonych D. przy ul (...)

253-260 poz. 30, 31

protokół przeszukania samochodu V. (...) z którego korzystał oskarżony D.

264-267 poz. 11 z k.266

protokół odtworzenia zapisów z rozmowy pracownika z A. Polska z mężczyzną podającym się za A. K. (1), podczas którego po uzyskaniu pożyczki w kwocie 1500 zł wskazaładres do dostarczenia dokumentów- C. 4/73

(...)

analiza danych o pożyczkach

(...)- (...)

M. D. (1) był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, w szczególności oszustwa i usiłowania tegoż a sposób działania oskarżonego - modus operandi w tych sprawach był podobny czy wręcz identyczny z tym, którym posługiwał się przy popełnieniu przestępstw o które oskarżony jest w niniejszym postepowaniu, toczy się także wobec niego równolegle w tutejszym sądzie sprawa o czyny z art. 286 § 1 k.k. i inn

odpisy orzeczeń dotyczących M. D., aktów oskarżenia oraz dane o karalności

1600- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), (...)- (...), 2160- (...)

co do modus operandi zeznania Ł. S. (2)

(...)- (...), 224v-246v, 871v-872, 891v-892, 984v-985

M. K. w czasie 3 września 2014 r. -9 maja 2016 r. kilkukrotnie pomógł M. D. (1) w wyłudzeniu kredytów w sposób opisany w akcie oskarżenia, poznał M. W. (1) z D. i wykorzystując jego chęć podjęcia pracy a potem obawy przed nim i D., stosując też przemoc wobec M. W. (1) w postaci uderzania ręką w tył głowy, użycia paralizatora elektrycznego i gróźb uszkodzenia ciała zmusił go razem z M. D. (1) do zawarcia umów o kredyty, składania wniosków o nie i o karty kredytowe w sposób wynikający z a.o.

zeznania M. W. (1)

(...)- (...), 1356v-1357v, 571v-575v, 160-160v, 180v-181

wyjaśnienia M. K. w części

(...), 1470

zeznania M. W. (2)

(...)- (...), 519v

w odniesieniu do K. D. (1) brak jest wystarczających dowodów na wystawienie przez nią nierzetelnych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach dla M. W. (1) i A. K. (1) w sposób opisany w akcie oskarżenia, które przedłożone zostały w placówkach bankowych i posłużyły do wyłudzenia przez M. D. (1) kredytów, pożyczek na ich nazwiska

wyjaśnienia K. D. (1)

(...), (...), (...)

opinia (...) w W. wydana na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej Nr BE-502/19 z zakresu badań pisma ręcznego

1915-1933

na natebooku marki A. zatrzymanym w trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oskarżonych D. przy ul (...) odnaleziono dokumenty dotyczące wykonywania przelewów na nazwiska A. K. (1), A. R. (1) oraz dotyczące wysyłania wniosków o pożyczki do firmy (...) we wskazanych datach 2017-01-19, 2016-02-21 na nazwisko A. R. (1) oraz dotyczące pożyczek na nazwisko R., W., K., korzystania z kont służących się do logowania na ich nazwiska

protokół oględzin płyty z k.399 i 403

408-411, 414, 421, 422-458

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

K. D. (1)

czyny zarzucone oskarżonej w akcie oskarżenia polegające na wystawieniu nierzetelnych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach dla M. W. (1) i A. K. (1), które przedłożone zostały w placówkach bankowych i posłużyły do wyłudzenia przez M. D. (1) kredytów, pożyczek na ich nazwiska

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

wystawienie nierzetelnych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach dla M. W. (1) i A. K. (1) w sposób opisany w akcie oskarżenia, które przedłożone zostały w placówkach bankowych i posłużyły do wyłudzenia przez M. D. (1) kredytów, pożyczek na ich nazwiska

wyjaśnienia K. D. (1)

(...), (...), (...)

opinia (...) w W. wydana na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej Nr BE-502/19 z zakresu badań pisma ręcznego

1915-1933

M. K. nie stosował żadnej-opisanej przez świadka-przemocy wobec M. W. (1)

wyjaśnienia M. K.

(...), 1470

zeznania K. R.

(...)- (...)

1. OCENA DOWODÓW

1.3. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

zeznania A. K. (1)

sąd ocenił je jako szczere, zgodne z jego stanem psychofizycznym, podające okoliczności zapamiętane przez niego, choć jak wynika z opinii sądowo-psychologicznej zdolność do prawidłowego postrzegania oraz oceny sytuacji złożonych, nieznanych mu z dotychczasowych doświadczeń są obniżone, jest zdolny jednak do poprawnego rozpoznania i zapamiętania prostych faktów i zdarzeń i przyswajania konkretnych informacji oraz ich odtwarzania, zwłaszcza tych których oświadczył, jego zeznania mają potwierdzenie w zeznaniach T. K., zebranej dokumentacji z instytucji udzielających pożyczek i kredytów, A. K. (1) wskazał, że idąc do banku oskarżony D. dawał mu kartkę z adresem i nr telefonu, który miał podać w banku jako adres do korespondencji i po wyjściu z banku oddawał je D., z dokumentacji bankowej wynika zaś, że jako adres do korespondencji kilkukrotnie wskazywany był w umowach kredytowych adres os. (...), który jest adresem zamieszkania rodziców D. i pod którym odnaleziono szereg dokumentów i rzeczy należących do małżonków D.- ale też np. dokumenty dot. pożyczek A. K. (1) czy też A. R. (1) (k.256-263, poz. 30, 31 k.257,) a w toku przeszukania samochodu oskarżonego V. (...) i przy ul. (...) nr 16 zawiadomienie z (...) na nazwisko A. R. (1), dowód wpłaty na nazwisko A. K., k.20-22 akt do konta i rachunku w umowie założenia rachunku dla A. K. wskazano adres C. 4/73 w Ł., w toku przeszukania posesji oskarżonych D. przy ul. AK nr 16 odnaleziono umowę o kredyt gotówkowy zawartą na nazwisko A. K. i upomnienie-k.354, k.1140 we wniosku o pożyczkę A. K. wskazano adres korespondencyjny C. 4/73 podobnie jak w zawiadomieniu o bezpośredniej windykacji k.542

zeznania P. K.

także obdarzone wiarą, świadek wskazał, jak dowiedział się o tym, że jego dane z dowodu osobistego posłużyły do zawarcia umów kredytowych, choć żadnych umów tego typu nie zawierał, wskazał, dlaczego od początku podejrzewał o to M. D.- dawał mu dowód osobisty, udostępnił go na polecenie oskarżonego, kiedy ten miał mu " załatwić pracę" której poszukiwał, zeznania mają też potwierdzenie w dokumentacji związanej z udzielaniem kredytów i pożyczek, wskazał, ze W. mówił mu o zastraszaniu przez D. dopiero gdy ten " poszedł siedzieć", o szczerości jego zeznań świadczy też relacja z k.1353v, gdzie wskazał kredyty które sam brał i z którymi oskarżony D. nie miał nic wspólnego, nie obciążając go bezpodstawnie

zeznania A. R. (1)

świadek z pewnością zdając sobie sprawę z toczącego się także wobec jego osoby postępowania a także ze swojego udziału w procederze prowadzonym przez D. starał się jak najmniej mówić, powoływał się na niepamięć, nie stawiał się także na rozprawę zdaniem sądu z obawy przed konfrontacją z oskarżonym, został najpierw wykorzystany do zawierania umów kredytowych i związanych z prowadzeniem rachunków bankowych a w dalszej kolejności wskazał D. kolejną ofiarę w postaci A. K. (1), o tym, ze w niniejszym postepowaniu ma status pokrzywdzonego świadczą nie tylko jego zeznania, które w tej części w której wskazuje, ze nie otrzymywał praktycznie żadnych pieniędzy z zawieranych umów kredytowych, które w całości brał D., obiecując spłatę pożyczek i kredytów i że to on operował na jego kontach i wykorzystywał jego dane osobowe do zawarcia umów świadczą też wyniki przeszukań pomieszczeń zajmowanych czy też użytkowanych przez D. podczas których odnaleziono, jak to już wyżej wskazano w odniesieniu do A. K. dokumenty dotyczące tychże pożyczek czy kont ze wskazanym adresem C. 4/73 np.k.1300, k.253-263, k.355v, k.4, k.127, 157, na udział A. R. (1) w procederze wskazują też wyjaśnienia oskarżonego M. K. k. 1470, gdzie wskazał, że jeździł na zawarcie mów do banków z D. jako " towarzysz" a jeździli z nimi W., R., K. do m. inn. R., W. i zawierali tam umowy kredytowe w różnych bankach, D. do banku wchodził jedynie, gdy długo nie wracali, mówił im zaś, ż wmawiał im, że kredyty będzie spłacał, wszystko jest gotowe i mają tylko wejść i podpisać, miał on dostęp do ich kont bankowych, gdyż twierdził, że sprawdza, czy przyszły już środki z kredytów, mówił im że jak przyjdzie kod (...) i karta do bankomatu to mają je mu przekazać

zeznania M. W. (1)

świadek z obawy przed oskarżonymi nie stawiał się na rozprawę, wcześniej też z tego powodu nie zgłaszał się na Policję aby opisać szczegółowo zachowanie szczególnie D. a także K., który go z nim zapoznał i pośredniczył w "załatwieniu" pracy podobnie jak R. z A. K., opisał jednak podczas kilkukrotnych zeznań działania obu oskarżonych, przy czym ośmielony został dopiero, gdy D. trafił do zakładu karanego, jego relacja szczegółowo, logiczna, wskazująca okoliczności spotkań z oskarżonymi, ich działania, jest w zasadzie niezmienna, nieścisłości są spowodowane jedynie upływem czasu oraz wielością takich zdarzeń, które powodują, że nie wszystkie szczegóły dają się odtworzyć, stan psychiczny świadka i przekazane jej okoliczności zaciągania kredytów i założenia firmy na polecenie D. spójnie z nim przestawiła siostra M. W. (2) a mają one potwierdzenie w zgromadzonej dokumentacji z firm udzielających kredytów, dotyczących założonej działalności, informacji o wydanych mu dowodach osobistych (w związku z tym, że oskarżony D. je zniszczył co najmniej dwukrotnie, przy czym daty tych czynów zostały wskazane właśnie w oparciu o tę informację z k. 1313 zeznania jego potwierdzają też zeznania P. K. k.1353v, w trakcie których wskazał, że D. miał w swoim samochodzie pieczątki firmowe W. i dopiero jak D. osadzono w Zakładzie karnym zaczął mu mówić jak był zastraszany przez D., z zeznań W. wynikało, że był także zmuszany do podpisywania umów z operatorem P., bo D. twierdził, ze telefony są mu potrzebne do kontaktu z pracownikami, co znalazło potwierdzenie w dokumentacji - umowach o te usługi a różne telefony do kontaktu były wykorzystywane przez oskarżonego D. do zawierania chociażby umów o pożyczki za pośrednictwem Internetu, w toku przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń odnaleziono natomiast szereg kart startowych z numerami abonenta, w tym nie tylko sieci P. k.256-263 poz. 44,46,47, k.269-273, jego zeznania mają też częściowe potwierdzenie w wyjaśnieniach M. K. k.1470, gdzie potwierdził on, że W. jeździł do różnych banków zawierając umowy kredytowe, a D. mówił, że wszystko jest przygotowane, ma tylko wejść i podpisać, i że będzie spłacał kredyty i że miał dostęp do rachunków sprawdzał bowiem, czy środki z kredytów już przyszły, mówił im że jak przyjdzie kod (...) i karta do bankomatu to mają je przekazać D., K. potwierdził też, że D. namówił W. na założenie formy

zeznania T. K.

świadek choć niewątpliwie emocjonalnie bardzo zaangażowana, co wynika z treści opinii, co mogłoby wpływać zniekształcająco na jej zeznania, przekonująco dla sądu i szczerze wskazała znane jej okoliczności, w jakich dowiedziała się stopniowo o wykorzystaniu jej syna, jak wskazała bardzo łatwowiernego, mającego ograniczone możliwości realnej oceny zdarzeń i sytuacji, podatnego na wpływy i jakie były i są nadal tego konsekwencje, trudno też dziwić się jej emocjonalnemu podejściu do sprawy biorąc pod uwagę przedsiębrane wobec jej chorego syna działania oskarżonego D. a także A. R., jej relacja jest spójna i zgodna z zeznaniami syna a także wskazanymi wyżej dowodami omówionymi przy okazji oceny jego zeznań, nie budziła zastrzeżeń sądu

opinia sądowo-psychologiczna dotycząca A. K. (1)

wydana po badaniu świadka i obecności w trakcie zeznań, rzetelna, szczegółowa, logicznie umotywowana, nie budzi zastrzeżeń sądu i odpowiada wymogom z art. 200 § 1 k.p.k.,wynika z niej, że świadek ma trudności w funkcjonowaniu poznawczym oraz emocjonalno-społecznym wynikające z jego choroby układu nerwowo-neurofibromatozy typu pierwszego, z powodu obniżonej sprawności funkcji poznawczych oraz obniżonej dojrzałości społecznej i emocjonalnego zdolność do prawidłowego postrzegania oraz oceny sytuacji złożonych, nieznanych mu z dotychczasowych doświadczeń są obniżone, jest zdolny jednak do poprawnego rozpoznania i zapamiętania prostych faktów i zdarzeń i przyswajania konkretnych informacji oraz ich odtwarzania, jest podatny na sugestie i wpływy innych osób, zasadniczą cechą jego wnioskowania jest upośledzony krytycyzm

opinia sądowo-psychologiczna dotycząca T. K.

wydana po badaniu świadka i obecności w trakcie zeznań, rzetelna, szczegółowa, logicznie umotywowana, nie budzi zastrzeżeń sądu i odpowiada wymogom z art. 200 § 1 k.p.k.,wynika z niej, że świadek posiada prawidłowo rozwiniętą zdolność spostrzegania, zapamiętywania i przechowywania spostrzeżeń, sposób składania zeznań jest zgodny z jej uwarunkowaniami poznawczymi i osobowościowymi, prezentuje emocjonalną motywację do składania zeznań, co może wpływać zniekształcająco na ich treść

zeznania M. W. (2)

sąd obdarzył je wiarą, świadek opisała znane jej akty, przedstawiła zbieżnie z M. W. (1), co przekazał jej brat, na tyle na ile pamiętała szczegóły, wskazała na stan psychiczny M. W. (1), jego obawy przed oskarżonym D. ale też K., groźby i zachowania oskarżonych które powodowały, że godził się na podpisywanie umów kredytowych przy użyciu nierzetelnych zaświadczeń, na założenie firmy, której dane posłużyły do wyłudzania kredytów przez D., świadek na rozprawie sprecyzowała nieścisłości w swoich zeznaniach, jej relacja byłą dla sądu przekonująca i wiarygodna także ze względu na sposób jej składania, spontaniczność ale też jest zgodna z zeznaniami M. W. (1), częściowo z wyjaśnieniami M. K., zebranymi w sprawie dokumentami z instytucji bankowych, informacji o wydanych M. W. (1) dowodach osobistych potwierdzających jego relację o ich niszczeniu przez D.

odpisy orzeczeń dotyczących M. D., aktów oskarżenia oraz dane o karalności

nie budzą zastrzeżeń, pokazują modus operandi oskarżonego także w czasie wcześniejszych jego przestępstw, wskazują, że z popełnienia oszustw na szkodę instytucji bankowych przy wykorzystaniu nieświadomości, strachu, chęci zatrudnienia, łatwowierności osób młodych, niedoświadczonych uczynił sobie źródło dochodu

zeznania B. N.

nie budzą zastrzeżeń, świadek wskazała znane jej z racji wykonywanych obowiązków okoliczności, bark podstaw do ich kwestionowania

zeznania P. D.

nie budzą zastrzeżeń, świadek wskazała znane jej z racji wykonywanych obowiązków okoliczności, bark podstaw do ich kwestionowania

dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie IC 525/19 z powództwa (...) SA przeciwko A. K. (1) dot. pożyczki o której mowa w pkt XXVIII wraz dokumentacją lekarską dotyczącą stanu zdrowia A. K. (1), dokumentacja lekarska A. K.

nie budzi wątpliwości, nie kwestionowana, z dokumentacji wynika, że ta umowa kredytowa zawarta została w instytucji bankowej, pisemnie przez pokrzywdzonego, nie zaś za pośrednictwem Internetu i dokumenty te stały się podstawą do zmiany opisu czynu w tym zakresie, dokumentacja dot. leczenia A. K. (1) wskazuje w połączeniu z jego zeznaniami oraz zeznaniami jego matki i opinią sądowo-psychologiczną, że D. oraz A. R. (1) (oskarżony w innej równolegle toczącej się sprawie) wykorzystali stan psychiczny, zdrowotny, jego niezdolność do należytego podejmowania przedsiębranego działania, łatwowierność, podatność na sugestie i wpływy innych osób, zasadniczą cechą jego wnioskowania-upośledzony krytycyzm, aby nakłaniać go do wielokrotnego składnia wniosków pożyczki na jego dane osobowe przy użyciu nierzetelnych oświadczeń jego zatrudnieniu

wyjaśnienia M. K. w części

w tej części, w której potwierdził, że jeździł na zawarcie umów do banków z D. jako " towarzysz" a jeździli z nimi W., R., K. do m. inn. R., W. i ci trzej zawierali tam umowy kredytowe w różnych bankach, D. do banku wchodził jedynie, gdy długo nie wracali, mówił im zaś, wmawiał im, że kredyty będzie spłacał, wszystko jest gotowe i mają tylko wejść i podpisać, miał on dostęp do ich kont bankowych, gdyż twierdził, że sprawdza, czy przyszły już środki z kredytów, mówił im że jak przyjdzie kod (...) i karta do bankomatu to mają je mu przekazać, w której potwierdził też, że D. namówił W. na założenie firmy, że pokrzywdzeni dostawali za to niewielkie kwoty 200 zł i podobne są dla sądu wiarygodne i przekonujące, zgodne są bowiem z zeznaniami wskazanych pokrzywdzonych, zeznaniami M. W. (2) czy dokumentacją, podobnie jak co do tego, że D. obiecywał im wszystkim zatrudnienie, posiadał pieczątki i wypełniał jakieś zaświadczenie o zatrudnieniu, był też świadkiem, ze D. brał dowody osobiste pokrzywdzonych, które kserował i że oni nie mieli wiedzy o pożyczkach przez Internet i byli zdziwieni wezwaniami z jakiś (...) i innych, także w tej części te wyjaśnienia są zgodne z wyżej omówionymi zeznaniami, oskarżony wskazał, że był świadkiem jak D. groził W. przy użyciu słów wulgarnych, aby podpisał coś i że często używał krzyku, zastraszał krzykiem innych i że pokrzywdzeni mogli się go bać, zdaniem Sąd u wyjaśnienia oskarżonego w tej części, w której zaprzecza, aby sam używał przemocy wobec M. W. (1) w postaci uderzenia ręką czy używał wobec niego paralizatora są jedynie jego linią obrony, która nie może się ostać w świetle uznanych za wiarygodne zeznań pokrzywdzonego, jego siostry M. W. (2), ma na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej przy wskazaniu, że tylko D. używał jakiejkolwiek przemocy, zeznania M. W. (1) są w tym zakresie wiarygodne dla sądu i przekonujące, dodać też należy, że już sama obecność oskarżonego, który " towarzyszył" D. przy wyjazdach do banków także miała za zadanie wzbudzić pewien strach w pokrzywdzonych, stanowiąc jego zabezpieczenie i wzbudzać poczucie siły i przewagi D.

dokumentacja dotycząca historii kont oraz zaświadczeń o zatrudnieniu, zawieranych umów kredytowych i pożyczek, ich regulowania i przepływów finansowych dot. A. R. (1), akty notarialne o poddaniu się przez niego egzekucji

nie budzi wątpliwości i nie była kwestionowana, na k.143 i dalszych wskazano, że rachunki w (...) o numerach kończących się na.... (...) i.... (...) były prowadzone na nazwisko A. R. (1) i przypisano do nich w sumie 6 kart bankowych, które listem zwykłym zostały przesłane na adres korespondencyjny klienta, tymczasem z kolejnych kart wynika, że tym adresem był adres C. 4/73 gdzie zameldowani są rodzice oskarżonego D. i z którego korzystał i gdzie znaleziono szereg rzeczy wskazujących na to, że tam przebywał

analiza danych o pożyczkach

dokonano analizy danych między kontami pokrzywdzonych oraz świadka - pokrzywdzonego w innej toczącej się sprawie Ł. S. (2) w oparciu o zebrane dowody dotyczące logowań, historii kont, używanych nr telefonów, wnioski z analizy przedstawiono w formie skondensowanej, wynika z niej np. nr używany do zawierania umów o pożyczki przez Internet należał do M. D. (1) ((...)- dzwonił z tego nr do S. z groźbami, został rozpoznany i zablokowany), umowa zaś o ten nr abonencki odnaleziona podczas przeszukania posesji w W. została zawarta na nazwisko A. R. (1), logowania na kontach pokrzywdzonych częściowo się pokrywają, wnioski o pożyczki Internetowe zawierane były z IP adresu (...) w Ł., gdzie oskarżeni D. zamieszkują, A. R. (1) wnioskując o pożyczkę 24 grudnia 2015 r. w BS w T. i posługując się zaświadczeniem o zarobkach osiąganych w firmie (...) jako nr kontaktowy do pracodawcy wskazał (...) karta SIM z tym nr została odnaleziona podczas przeszukania na ul. (...)- gdzie zamieszkują oskarżeni D., podobnie rzecz się ma w odniesieniu do pożyczki zawieranej przez R. 10 marca 2016 r. w BS w T.- ten sam nr telefonu i takie samo zaświadczenie, ten sam nr telefonu został wskazany jako telefon kontaktowy do rachunku bankowego o końcowych cyfrach.... (...) który bank prowadził na nazwisko R., dla drugiego rachunku R. o końcowych nr... (...), założonego 23 maja 2016 r. wskazano adres do korespondencji os. (...)- adres zamieszkania D. a IP logowań do tego rachunku pokrywają się z logowaniami na adres mailowy (...) oraz przy logowaniu się na strony pożyczkowe (...), V., N. w dniach 14,29,30 listopada i 1 i 16 grudnia 2016 r., adres mailowy (...), nr konta 41...1440 widnieje w historii komputera użytkowanego przez M. D.-454-457 natomiast w umowach oświadczenie usług telekomunikacyjnych z 3 i 6 sierpnia 2015 r. zawartych na nazwisko M. W. jako adres mailowy do korespondencji wskazano (...) do którego dostęp mieli oskarżeni D. i ich małoletni syn

wyjaśnienia K. D. (1)

oskarżona przyznała, że założyła konto mailowe dawno temu o nazwie (...), dostęp do niego oprócz niej miał jednak jej mąż oraz małoletni syn, przyznała, że była prezesem (...) sp.z o.o. i głównym udziałowcem i osobą upoważnioną do konta i rachunku bankowego, wyłączną jak wynika z informacji banku, jednak nie wykonywał przelewów na tym rachunku, nie zatrudniał nikogo i nie wystawiała wskazanych w zarzucanych jej czynach zaświadczeń o zarobkach, bark jest zdaniem sądu wystarczających, obiektywnych dowodów na zakwestionowanie skutecznie jej wyjaśnień nie tylko z punktu widzenia logiki-skoro oskarżony D. posiadał dostęp do kont osób zupełnie obcych to nie trudno mu było uzyskać dostęp do konta firmy małżonki, czy też posługiwać się jej kontem mailowym, czy nawet telefonem, trudno także zakwestionować wyjaśnienia oskarżonej w kontekście stawianych jej zarzutów, że pomogła M. D. (1) w doprowadzeniu (...) Agricole Bank, Banku (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że wystawiła A. K. (1), i M. W. (1) niezgodne z prawdą zaświadczenia o ich zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. gdzie była prezesem, dzięki czemu możliwe stało się wzięcie przez nich kredytów, oskarżona stanowczo temu zaprzeczyła a jej wyjaśnień w tym zakresie nie sposób zakwestionować biorąc pod uwagę treść wniosków opinii wydanej na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej Nr BE-502/19 z zakresu badań pisma ręcznego, wynika z niej że przeprowadzone badania graficzno-porównawcze podpisów na kwestionowanych zaświadczeniach wykazały taki poziom rozbieżności cech graficznych, że można stwierdzić, że nie zostały nakreślone przez oskarżoną.

zeznania P. S.

nie budzą zastrzeżeń, świadek wskazała znane jej z racji wykonywanych obowiązków okoliczności, bark podstaw do ich kwestionowania

zeznania Ł. S. (2)

choć świadek jest pokrzywdzonym w innej toczącej się sprawie, gdzie oskarżonym jest m. inn. M. D. (1), to jednak jego zeznania co do sposobu działania tegoż oskarżonego, zawierania podstępem na jego nazwisko i przy użyciu gróźb pozbawienia życia czy uszkodzenia ciała, wożenia do placówek bankowych, gdzie wszystko już było przygotowane, zabierania dowodu osobistego w celu skopiowania, wskazania nr telefonu, którym posługiwał się D. a który jak wynika z analizy był używany do oszustw przez oskarżonego D. w znacznym stopniu uprawdopodabnia i uwiarygadnia zeznania pozostałych pokrzywdzonych w tej sprawie K., R., K. i W., wskazując, że oskarżony jest sprawcą niebezpiecznym, zastraszającym swoje ofiary przy pomocy których wyłudzał środki pieniężne, sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania jego zeznań i uznał je za wiarygodne i szczere, spójne z zebranym w sprawie materiałem

zeznania I. P.

nie budzą zastrzeżeń, świadek wskazała znane jej z racji wykonywanych obowiązków okoliczności, bark podstaw do ich kwestionowania

opinia (...) w W. wydana na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej Nr BE-502/19 z zakresu badań pisma ręcznego

opinia rzetelna, logiczna, nie zawiera nieścisłości, logicznie i przekonująco umotywowane wnioski poparte stosownymi badaniami porównawczymi, odpowiada w pełni wymogom z art. 200 § 1 k.p.k., w całości przez sąd podzielona

dokumentacja dotycząca założenia firmy i historii kont oraz zaświadczeń o zatrudnieniu, zawieranych umów kredytowych i pożyczek, ich regulowania i przepływów finansowych, umów w operatorami telefonii dot. M. W. (1)

a także dotyczące pozostałych pokrzywdzonych- A. K. (1), P. K., A. R. (1) nie budzą wątpliwości i nie były kwestionowane, zostały poddane stosownej analizie

1.4. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia M. K. w części

w części, w której kwestionuje stosowanie opisywanej przez M. W. (1) przemocy wobec jego osoby-w tej części zostały już omówione wcześniej, przekonania sądu o niewiarygodności wyjaśnień w tym zakresie nie mogą zniweczyć zeznania K. R.- zupełnie niewiarygodne

zeznania K. R.

niewiarygodne, świadek pojawił się na końcowym etapie postępowania, za wyjątkiem tego, że jak oświadczył, wtedy gdy on woził oskarżonego D., K. oraz miedzy innymi M. W. (1) do różnych miejscowości, choć nie wiedział w jakim celu, pod różne adresy, nie zauważył a W. mu się nie skarżył, że ktoś go do czegoś zmusza, nie był w stanie logicznie swoich wniosków uargumentować, lakoniczne jego i bez szczegółów pozwalających na weryfikację zeznania nie mogą stanowić skutecznej przeciwwagi dla zeznań pokrzywdzonego W. w tym zakresie, nic też dziwnego, ze pokrzywdzony mu się nie skarżył skoro cały czas odczuwał obawy przed D. i jego pomocnikami, a jego stan psychiczny opisany także przez siostrę nie wskazuje aby był skłonny dzielić się swoimi obawami z kierowcą, który pomagał D. i zawoził go do banków

1. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

M. D. (1), M. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

M. D. (1) - oceniając zebrane dowody uznać należy, ze zachowania oskarżonego M. D. (1) z uwagi na kwalifikacje prawną jego czynów i sposób jego działania mogą zostać zakwalifikowane jako 3 ciągi przestępstw, z tym, że co do czynu z pkt XXVIII przyjęto, że doprowadzenie A. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w sposób przypisany w treści wyroku miało miejsce w placówce bankowej (...) SA i że oskarżony skłonił A. K. (1) do złożenia wniosku o pożyczkę gotówkową na jego dane osobowe i przy użyciu nierzetelnego zaświadczenia o zarobkach a nie, że było to zawarcie przez niego pożyczki przez Internet, jak opisano w zarzucie, zachowanie oskarżonego D. polegające na tym, działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził szereg instytucji finansowych i banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz usiłował to uczynić w czasie i w sposób opisany w zarzutach, podając się przy zawieraniu bądź składaniu wniosków o kredyt i pożyczki internetowe za M. W. (1), A. K. (1), P. K. czy też A. R. (1) i weryfikując ich dane osobowe wykonaniem przelewu wyczerpało dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zb z art. 190a § 2 k.k. bądż usiłowania tegoż, działanie polegające na stosowaniu-w wyżej opisanym celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem instytucji udzielających pożyczek w celu osiągnięcia korzyści majątkowej-przemocy opisanej w zarzutach wobec M. W. (1) w celu składania przez tegoż wniosków o kredyty, kredyty odnawialne, limity na karcie kredytowej przy użyciu dostarczonych mu i przekazanych nierzetelnych oświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, zapewniając o osobistej spłacie zadłużenia i wywiązaniu się z umów wyczerpało dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zb z art. 297 § 1 k.k. a także w zb. z art. 191 § 1 k.k. w przypadku stosowania przemocy, przywłaszczenie oraz zniszczenie dowodu osobistego M. W. (1) odpowiednio wyczerpało dyspozycję art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k., w doniesieniu do A. K. (1) oskarżony wykorzystał niewątpliwie wynikającą z jego stanu zdrowia, rozwoju psychospołecznego niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania i łatwowierności pozwalającej na uznaniu jego zapewnień o spłacie zaciąganych przez pokrzywdzonego kredytów za wiarygodne, przyjęcie ciągu przestępstw warunkowało ustalenie, że czynów dopuszczał się w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej sposobności M. K. - w czasie 3 września 2014 r. -9 maja 2016 r. kilkukrotnie pomógł M. D. (1) w wyłudzeniu kredytów w sposób opisany w akcie oskarżenia, poznał M. W. (1) z D. i wykorzystując jego chęć podjęcia pracy a potem obawy przed nim i D., stosując też przemoc wobec M. W. (1) w postaci uderzania ręką w tył głowy, użycia paralizatora elektrycznego i gróźb uszkodzenia ciała zmusił go razem z M. D. (1) do zawarcia umów o kredyty, składania wniosków o nie i o karty kredytowe w sposób wynikający z a. o przy użyciu nierzetelnych zaświadczeń o zarobkach, jego zachowanie wyczerpało więc dyspozycję art. 18 § 3 k.k. w zw z art. 297 § 1 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 11 § 2kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

K. D. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

w odniesieniu do K. D. (1) brak jest wystarczających dowodów na wystawienie przez nią nierzetelnych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach dla M. W. (1) i A. K. (1) w sposób opisany w akcie oskarżenia, które przedłożone zostały w placówkach bankowych i posłużyły do wyłudzenia przez M. D. (1) kredytów, pożyczek na ich nazwiska, oskarżona przyznała, że założyła konto mailowe dawno temu o nazwie (...), dostęp do niego oprócz niej miał jednak jej mąż oraz małoletni syn, przyznała, że była prezesem (...) sp.z o.o. i głównym udziałowcem i osobą upoważnioną do konta i rachunku bankowego, wyłączną jak wynika z informacji banku, jednak nie wykonywała przelewów na tym rachunku, nie zatrudniała nikogo i nie wystawiała wskazanych w zarzucanych jej czynach zaświadczeń o zarobkach, brak jest zdaniem sądu wystarczających, obiektywnych dowodów na przypisanie zarzucanych jej czynów, nie tylko z punktu widzenia logiki-skoro oskarżony D. posiadał dostęp do kont osób zupełnie obcych to nie trudno mu było uzyskać dostęp do konta firmy małżonki, czy też posługiwać się jej kontem mailowym, czy nawet telefonem-jak już wyżej wskazano przy ocenie jej wyjaśnień, trudno także zakwestionować wyjaśnienia oskarżonej w kontekście stawianych jej zarzutów, że pomogła M. D. (1) w doprowadzeniu (...) Agricole Bank, Banku (...) SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że wystawiła A. K. (1), i M. W. (1) niezgodne z prawdą zaświadczenia o ich zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. gdzie była prezesem, dzięki czemu możliwe stało się wzięcie przez nich kredytów, gdy oskarżona stanowczo temu zaprzeczyła a jej wyjaśnień w tym zakresie nie sposób zakwestionować biorąc pod uwagę treść wniosków opinii wydanej na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej Nr BE-502/19 z zakresu badań pisma ręcznego, wynika z niej że przeprowadzone badania graficzno-porównawcze podpisów na kwestionowanych zaświadczeniach wykazały taki poziom rozbieżności cech graficznych, że można stwierdzić, że nie zostały nakreślone przez oskarżoną. Oceny tej nie może zmienić treść wyjaśnień M. K., z których jednak wycofał się na rozprawie, że oskarżona musiała zdawać sobie sprawę z przestępczej działalności swojego męża, nawet gdyby tak było, co jest bardzo prawdopodobne, to nie oznacza to jednak automatycznie tego że wystawiła zaświadczenia o zarobkach, tak jak chce tego oskarżenie, żadna inna osoba nie wskazywała aby to oskarżona przekazywała jej takie zaświadczenia-robił to jej mąż, nikt nie widział wypisywania rzez nią jakiegoś druku, same poszlaki w tym zakresie, nie stanowiące jednakże zamkniętego łańcucha, wskazującego w sposób pewny winy muszą być zgodnie z dyspozycją art. 5 k.p.k. skutkować jej uniewinnieniem od zarzucanych jej czynów.

1. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. D. (1)

pkt I wyroku

za jeden ciąg wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zb z art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 § 1 k.k.-kara 3 lat pozbawienia wolności, za drugi ciąg wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zb z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 § 1 k.k.-kara 2 lat pozbawienia wolności, za kolejny przy kumulacji z art. 191 § 1kk obejmujący 2 czyny kara 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 276 k.k. i z art. 275 § 1 k.k. kary po 5 miesięcy pozbawienia wolności, kara łączna 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

na wymiar kar jednostkowych za poszczególne ciągi a także przy orzekaniu kary łącznej sąd wziął pod uwagę to, że oskarżony od wielu lat prowadzi przestępczy proceder i dokonując oszustw bankowych przy pomocy zmanipulowanych osób, o słabej konstrukcji psychicznej, bądź też w złej sytuacji materialnej, perfidnie wykorzystując chęć podjęcia przez nich np zatrudnienia i oferując im je a następnie podstępem, używając czy to bezpośrednio, czy w sposób pośredni przemocy werbalnej czy też innej doprowadza do zaciągania przez te osoby zobowiązań finansowych, z których czerpie korzyści, których sam nie spłaca, ale też nie są ich w stanie spłacić pokrzywdzeni, przy czym perfidia działania oskarżonego nie uwzględnia sytuacji tych osób, tego, ze mogą oni i też członkowie ich rodzin pozostać bez środków do życia, że zmuszeni są do spłacania pożyczek, z których korzyści czerpie oskarżony, nawet odbywając karę w zakładzie karnym jak M. W., oskarżony posuwa się do gróźb, wykorzystywania danych osobowych, wciąga kolejne osoby w ten proceder, także obiecując im korzyści i wykorzystując często ich sytuację osobistą, był wielokrotnie za to karany, uczynił sobie stałe źródło dochodu z tej działalności, wręcz rozzuchwalił się, biorąc pod uwagę ilość zarzutów przy wcześniej prowadzonych postępowaniach i obecnie, działał w warunkach ciągów przestępstw, co także jest okolicznością obciążającą, ilość zarzucanych czynów także jest ogromna, jedynie kary odpowiednio surowe-zarówno za poszczególne czyny i ciągi przestępstw jak też kara łączna będą w stanie spełnić swoje wymogi zarówno zapobiegawcze jak też wpłynąć na zmianę jego zachowania, z pewnością zaś na pewien czas, odpowiedni do resocjalizacji, wyeliminować możliwość popełniania kolejnych przestępstw czy wzbudzić krytyczny do nich stosunek, kara łączna nie nosi przy tym cech rażącej surowości, zdaniem Sądu, przy braku praktycznie okoliczności łagodzących po stronie oskarżonego

M. K.

pkt III wyroku

10 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata, zobowiązanie do informowania sądu o przebiegu okresu próby, grzywna 200 stawek po 20 zł każda

oskarżony jest osobą niekaraną-dane o karalności, zarzucono mu jedno przestępstwo, ciągłe, popełnione w czasie niespełna dwóch lat-pomógł M. D. (1) w dokonaniu opisanych w stosunku do niego przestępstw na szkodę instytucji finansowych oraz M. W. (1) stosując wobec pokrzywdzonego przemoc, co czyni jego zachowanie wysoce nagannym, popełnionym z niskich pobudek, o znacznym stopniu społecznej szkodliwości, z drugiej strony wyjaśnienia oskarżonego opisujące cały przestępczy proceder, swój w nim udział-oczywiście przy kwestionowaniu stosowania owej przemocy-zerwanie kontaktów z oskarżonym D. (kiedy popełniane były przez niego kolejne przestępstwa nie brał w nich już udziału), które pozwoliły także w znacznym stopniu na odtworzenie zakresu przestępczej działalności M. D. wskazują, ze wobec powyższego karą współmierną i uwzględniającą z jednej strony okoliczności obciążające ale nie pomijającą też łagodzących będzie kara 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, który pozwoli na zweryfikowanie przekonania sądu, że oskarżony mimo zastosowania owej probacji będzie przestrzegał porządku prawnego i w konflikt z prawem nie wejdzie, jako że działą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (choć sam osiągnął niewielką) sąd orzekł jako bezpośrednią dolegliwości karę grzywny w ilości 200 stawek dziennych po 20 zł każda, a kara ta oprócz okoliczności o których mowa wyżej uwzględnia też jego sytuację materialną i osobistą, oskarżony jest młodym i zdolnym do podjęcia, chociażby dorywczo pracy, człowiekiem, będzie w stanie ją uiścić chociażby w ratach

1. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

zasądzenie opłaty jedynie od oskarżonego M. K., zwolnienie go od wydatków, zwolnienie M. D. (1) od kosztów w całości, w części uniewinniającej K. D. (1) wydatkami obciążono Skarb Państwa

art. 624 § 1, 627, 632 pkt 2 k.p.k., art. 2 i ustawy o opłatach w sprawach karnych, wobec oskarżonego K. orzeczono karę wolnościową, ma możliwość uiszczenia opłaty, M. D. (1) nie posiada dochodów umożliwiających zapłatę kosztów, już obecnie odbywa karę pozbawienia wolności a orzeczono wobec niego długoterminową karę izolacyjną, na zasadzie słuszności biorąc po uwagę wydatki przypadające na wszystkich oskarżonych, uniewinnienie jednej z osób, zwolnienie drugiej, także M. K. sąd zwolnił od wydatków przypadających na niego, biorąc pod uwagę też, że był oskarżony o jeden czyn i jedno przestępstwo mu przypisano

1. PODPIS

sędzia Edyta Cieliszak

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH

Strona ma prawo do złożenia w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Oskarżony pozbawiony wolności, który nie ma obrońcy i - pomimo złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono wyrok - nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, ma prawo do złożenia wniosku o sporządzenia na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od daty doręczenia mu wyroku.

Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie wskazując:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy;

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;

3) treść wniosku, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu oraz oznaczenie oskarżonego, gdy wniosek nie pochodzi od oskarżonego;

4) datę i podpis składającego pismo (za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu).

Wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną, po terminie lub którego braki formalne nie zostały uzupełnione w terminie przez wnoszącego nie zostanie przyjęty (art. 119, art. 422 § 1, § 2 i § 3) 2).

Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom i podmiotowi zobowiązanemu przysługuje apelacja (art. 444).

Apelację wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem (art. 428 § 1, art. 445 § 1).

Apelację co do winy uważa się za wniesioną przeciwko całości wyroku, a apelację co do kary uważa się za wniesioną przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych. Natomiast apelację co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku uważa się za wniesioną odpowiednio przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych albo o środkach kompensacyjnych albo o przepadku (art. 447 § 1-3).

W apelacji można podnosić zarzuty, które nie stanowiły lub nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia (art. 447 § 4).

Podstawą apelacji nie może być błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, oraz rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka, związane z treścią zawartego porozumienia w sprawie wydania wyroku skazującego, wymierzenia określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego lub rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu (art. 447 § 5).

Apelacja wniesiona po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo niedopuszczalna z mocy ustawy nie zostanie przyjęta (art. 429 § 1).

Oskarżony ma prawo do korzystania przy sporządzeniu apelacji z pomocy ustanowionego przez siebie obrońcy, a strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratoralub pełnomocnika będącego radcą prawnym, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy albo pełnomocnika ponosi strona, która go ustanowiła (art. 6, art. 83 § 1, art. 87 § 1,art. 446 § 1, art. 620).

Jeśli strona nie ma obrońcy albo pełnomocnika z wyboru, może żądać, aby wyznaczono obrońcę albo pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia obrońcy albo pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Pełnomocnik z urzędu zostanie wówczas wyznaczony z listy pełnomocników. Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu może zostać cofnięte, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono (art. 78 i art. 81a § 1w zw. z art. 88 § 1 zd. drugie).

Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego, a udział pełnomocnika nie wyłącza osobistego działania w nim strony innej niż oskarżony (art. 86 § 2 w zw. z art. 88 § 1 zd. drugie).

Do biegu wskazanych powyżej terminów nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin. Jeżeli koniec tego terminu przypadnie na dzień uznany ustawowo za dzień wolny od pracy, czynność można wykonać następnego dnia (art. 123 § 1 i § 3). Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie lub apelacja zostaną złożone bezpośrednio w sądzie albo:

1. nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej;

2. nadane w polskim urzędzie konsularnym;

3. złożone przez żołnierza, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w dowództwie jednostki wojskowej;

4. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu;

5. złożone przez członka załogi polskiego statku morskiego kapitanowi statku (art. 124).

1) należy wybrać właściwy zwrot;

2) podane w nawiasach przepisy oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.