Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2764048

Wyrok
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 30 maja 2019 r.
II K 49/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Arleta Wawrzynkiewicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. sprawy R. R., syna F. i Ł., zd. S., ur. (...) w G. skazanego: 1. prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 stycznia 2018 r., w sprawie o sygn. akt II K 73/17 zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie o sygn.

II AKa 87/18 za:

- występek z art. 258 § 1 k.k. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- przestępstwo skarbowe z art. 91 § 4 k.k.s. w zb. z art. 54 § 2 k.k.s. w zb. z art. 65 § 3 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, przyjmując, że jedna stawka dzienna wynosi 70 (siedemdziesiąt) zł;

na karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 12 października 2017 r. godz. 11:25 do dnia 16 października 2017 r. godz. 13:00;

2. prawomocnym wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt VII K 84/19 za występek z art. 209 § 1 k.k. na karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie;

I. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i § 4 k.k. i art. 87 § 1 k.k. podlegające wykonaniu kary: ograniczenia wolności i karę łączną pozbawienia wolności orzeczone wobec R. R. wskazanymi powyżej wyrokami łączy i jako łączną wymierza skazanemu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w podlegających łączeniu wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

III. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 12 października 2017 r. godz. 11:25 do dnia 16 października 2017 r. godz. 13:00 oraz okres dotychczas odbytej kary od dnia 10 grudnia 2018 r. do dnia 30 maja 2019 r.;

IV. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.