II K 36/21 - Wyrok Sądu Rejonowego w Biskupcu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3175104

Wyrok Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 5 maja 2021 r. II K 36/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Paweł Pióro.

Prokurator:

Sentencja

Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. sprawy

K. K. s. A. i I. z domu W. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że:

I. w dniu 22 listopada 2020 r. w ruchu lądowym, na drodze nr (...) w msc. U., gm. B. w województwie (...), kierował motocyklem marki Y. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości: 0,29 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czyny tego dopuścił się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Biskupcu na mocy wyroku z dnia 5 czerwca 2019 r. sygn. akt II K 60/19, nadto naruszył orzeczony mu przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie na mocy wyroku z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt II W 655/18 zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k. w zb. z art. 244 w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II. w dniu 22 listopada 2020 r. na drodze nr (...) na trasie S. - U., gm. B., kierując motocyklem marki Y. o nr rej. (...), pomimo wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się oznakowanym pojazdem służbowym Policji, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu i kontynuował jazdę.

tj. o czyn z art. 178b k.k.

- orzeka -

I. oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt I czynu z tym, iż kwalifikuje go z art. 178a § 4 k.k. i za to z mocy art. 178a § 4 k.k. skazuje go a na podstawie art. 178a § 4 k.k. przy zastosowaniu art. 37a § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1 k.k., § 1a pkt 1 k.k., § 2 k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 9 (dziewięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w miesiącu,

II. na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 9 (dziewięciu) lat,

III. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

IV. oskarżonego K. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt II czynu i za to z mocy art. 178b k.k. skazuje go a na podstawie art. 178b k.k. przy zastosowaniu art. 37a § 1 k.k. w zw. z art. 34 § 1 k.k., § 1a pkt 1 k.k., § 2 k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 9 (dziewięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w miesiącu,

V. na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 3 (trzech),

VI. na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec oskarżonego K. K. kary ograniczenia wolności łączy i wymierza mu kare łączną 1 (jednego) roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w miesiącu,

VII. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 90 § 2 k.k. orzeczone wobec oskarżonego K. K. środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych łączy i wymierza oskarżonemu łączny zakaz powadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 10 (dziesięciu),

VIII. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.