II K 293/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3157552

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 12 marca 2021 r. II K 293/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Lidia Merska.

W obecności Prokuratora -Prokuratury Rejonowej w G.- Elżbiety Dunaj - Wałach.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniach 29 stycznia 2020 r., 24 lipca 20202 r., 5 marca 2021 r. na rozprawie sprawy Ł. K. urodz. (...) w G. syna J. i E. zd. K. oskarżonego o to, że:

W dniu 16 marca 2019 r. w G. przy ul. (...), wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci soli amfetaminy, ujętej w wykazie substancji psychotropowych grupy II-P, o wadze 132,578 grama netto, co stanowi od 1104 do 1657 działek (porcji handlowych), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 11 października 2017 r. sygn. akt IIK 247/17 tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 t.j. z późn. zm.) w zw. z art. 64 § 1 k.k.

1. Oskarżonego Ł. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) w zw. z art. 64 § 1kk skazuje go na karę 1 (jeden) rok i 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności.

2. Na podstawie art. 63 § 1kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 16 marca 2019 r. godz. 18.10 do dnia 24 kwietnia 2019 godz. 14.50.

3. Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w wysokości 2000,00 (dwa tysiace) złotych na rzecz Ośrodka (...) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w R.

4. Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczonych jako dowody rzeczowe: substancje koloru białego o wadze - 5,53g grama netto, 2,50 grama netto, 51,65 grama netto, 25,91 grama netto, 50,54 grama netto i jednocześnie zarządza ich zniszczenie.

5. Na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci:

a) wagi elektronicznej koloru srebrnego bez osłony na baterię,

b) wagi elektronicznej z miejscem mocowania na baterię zaklejonym taśmą klejącą,

c) reklamówki koloru białego z napisem G. z zawartością trzech woreczków foliowych,

d) opakowania pierwotnego w postaci czarnej folii, w którym ujawniono substancję koloru białego o wadze 5,53 grama netto,

e) opakowania pierwotnego w postaci czarnej folii, w którym ujawniono substancję koloru białego o wadze 22,50 grama netto,

f) opakowania pierwotnego w postaci czarnej folii, w którym ujawniono substancję koloru białego o wadze 51,65 grama netto,

g) opakowania pierwotnego w postaci czarnej folii, w którym ujawniono substancję koloru białego o wadze 25,91 grama netto,

h) opakowania pierwotnego w postaci czarnej folii, w którym ujawniono substancję koloru białego o wadze 50,54 grama netto i jednocześnie zarządza ich zniszczenie.

6. Na podstawie art. 230 § 2kpk nakazuje zwrot oskarżonemu Ł. K. dowodów rzeczowych w postaci telefonu komórkowego białego z napisem M. o nr (...): (...) oraz telefonu komórkowego H. z widocznym pęknięciem i ubytkami na wyświetlaczu i obudowie.

7. Zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 293/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

1. Ł. K.

W dniu 16 marca 2019 r. w G. przy ul. (...), wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci soli amfetaminy, ujętej w wykazie substancji psychotropowych grupy II-P, o wadze 132,578 grama netto, co stanowi od 1104 do 1657 działek (porcji handlowych), przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 11 października 2017 r. sygn. akt IIK 247/17 tj. popełnienia czyn z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 t.j. z późn. zm.) w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

- posiadanie substancji psychotropowych przez oskarżonego

- znaczna ilość substancji psychotropowej w postaci soli amfetaminy

- zeznania świadków:

K. K. (2), P. J., K. B.,

A. K.

- wyjaśnienia oskarżonego z dnia 18 marca 2019 r

- opinie LK KWP O.

k. 360v- 36

k. 390v - 391

k. 57 - 59

k. 83-84, 191-192, 416-420,

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCENA DOWODÓW

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Zeznania świadków:

- policjanci: K. K. (2), A. K.

P. J.,

- kolega oskarżonego K. B.

Opinie Laboratorium Kryminalistycznego KWP O.

Wyjaśnienia oskarżonego k. 57 - 59

- podjęli czynności zatrzymania oskarżonego na gorącym uczynku, w ich obecności oskarżony odrzucił trzymane w ręce zawiniątka - zawierały środki psychotropowe oraz wskazał gdzie przechowuje pozostałe narkotyki

- policjanci obserwowali moment wejścia do budynku oskarżonego i jego kolegi K. B.

- zeznania policjantów są spójne, wzajemnie się uzupełniają, a ponadto te okoliczności potwierdził też kolega oskarżonego K. B.

- zajmował się sporządzeniem dokumentacji na miejscu zdarzenia, protokołu przeszukania oraz potwierdził to, że na miejscu zdarzenia oskarżony dobrowolnie wydał reklamówkę, w której były schowanie narkotyki

- świadek zrelacjonował podejmowane czynności na miejscu zdarzenia, zachowanie oskarżonego, to że współpracował z Policją.

- wspólnie z oskarżonym i jego nieletnim synem przyjechał do magazynu, gdzie oskarżony przechowywał narkotyki; wszedł tam wspólnie z nimi i zaraz przy wyjściu zostali zatrzymani przez Policję;

- opisał czynności podejmowane przez policjantów,

- przesłuchany był dnia 17 marca 2019 r. i podał, że oskarżony w sąsiednim pomieszczeniu, do którego wszedł sam, bezpośrednio przed zatrzymaniem, czegoś szukał. Było słychać jak szeleścił reklamówką. Zauważyć należy, iż świadek był przesłuchany zaraz na drugi dzień po zdarzeniu, to były jego najświeższe wspomnienia, złożone praktycznie na gorąco.

- Sąd ocenił te dowody jako wiarygodne, rzetelne, a poza tym złożone przez osoby niezainteresowane rozstrzygnięciem sprawy i złożone po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

- w wyniku przeprowadzonych badań chemicznych ustalono, iż w oskarżonych posiadał amfetaminę w postaci soli z domieszką kofeiny;

- opinia dot. substancji proszkowej o masie netto 50,415g-z zatrzymanej ilości narkotyków można by otrzymać od około 420 do 630 działek.

- opinia dot. materiału o wadze 82,163 gr - z zatrzymanej ilości narkotyków można by otrzymać od około 684 do 1027 działek.

- przesłuchany bezpośrednio po zatrzymaniu dnia 18 marca 2019 r. - przyznał się do winy, wyjaśnił iż narkotyki wydał dobrowolnie i stanowiły jego własność;

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

- wyjaśnienia oskarżonego

- przesłuchany dnia 19 marca 2019 r. - nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, zmienił swoje wyjaśnienia; podał zupełnie niewiarygodną wersję zdarzeń, której nie potwierdził jego kolega K. B.; k. 67 - 67v

- przesłuchany dnia 18 czerwca 2019 r.k. 223 - 224 - nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Artykuł 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi o odpowiedzialności w sytuacji, gdy sprawca posiada wbrew przepisom środki odurzające lub substancje psychotropowe. Posiadanie w rozumieniu art. 62 cyt. wyżej ustawy jest przestępstwem trwałym, którego bieg rozpoczyna się z chwilą wejścia w posiadanie, a kończy się z chwilą zakończenia tego stanu. Jest to jedno zachowanie, tyle, że rozciągnięte w czasie.

Art. 62 ust. 2 ww. ustawy stanowi o tym, że jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Pojęcie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowej nie zostało zdefiniowane w kodeksie karnym.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2011 r. sygn. akt IV KK 127/11 wynika, że znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób - LEX nr 897769.

Sąd Najwyższy stwierdził również, że środki odurzające czy substancje psychotropowe, będące przedmiotem czarnorynkowego obrotu, z różnych powodów, czy to z uwagi na uwarunkowania technologiczne związane z ich produkcją, co sprawia, że występują w niej różnego rodzaju zanieczyszczenia, czy też poprzez praktykę dodawania tzw. wypełniaczy w celu zwiększenia ich masy i zwielokrotnienia zysków, przedstawiają zróżnicowaną jakość, co nie oznacza, że przedmiotem nielegalnego obrotu nie jest całość tej substancji, jako substancji narkotykowej - Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2017 r. III KK 261/17 - LEX 2408302.

Oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu w warunkach recydywy określonej w art. 64 § 1kk. Dopuścił się przestępstwa przed upływem 5 lat od odbycia kary co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności będąc karanym za umyślne przestępstwa podobne - wyrok z dnia 11 października 2017 r. sygn. akt IIK 247/17 - karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 10 września 2018 r. korzystając następnie z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Zgodnie z art. 115 § 3kk przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. K.

1.

2.

3.

4,5

1.

- stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego jest znaczny ponieważ mimo świadomości iż posiadanie substancji psychotropowych jest zabronione, był już karany za tego rodzaju czyny, zakład karny opuścił dnia 10 września 2018 r. odbywając karę za taki sam czyn, ponownie dopuścił się przestępstwa podobnego;

- oskarżony popełnił czyn w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia;

- wyrokiem z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sygn. akt IIK 522/19 tut. Sądu został skazany również za czyn kwalifikowany z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii k. 367 - 368. Znamiennym jest to, że wobec oskarżonego od początku 2019 rr toczyło się w tej sprawie postępowanie, ale nie powstrzymało go to przed ponownym popełnieniem takiego samego przestępstwa.

- oskarżony był już kilkakrotnie karany, odbywał już kary pozbawienia wolności,

- Sąd nie dostrzegł żadnych okoliczności łagodzących wymiar kary;

- orzeczona wobec oskarżonego kara powinna być karą dotkliwą, tak aby pozostawał on w przekonaniu, iż jego zachowanie jest naganne i spotka się ze stanowczą reakcją karną;

- zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania

- orzeczenie nawiązki jako środka karnego ma charakter represyjno-kompensacyjny, tak więc jej wymiar winien być determinowany z jednej strony w oparciu o całokształt dyrektyw sądowego wymiaru kary (art. 53 k.k.), z drugiej zaś, respektować funkcję kompensacyjną, co w przypadku analizowanej sprawy wiąże się z partycypacją w społecznych kosztach leczenia i zapobiegania zjawisku narkomanii. Określona przez Sąd suma nawiązki ustalona została w sposób na tyle wymierny, iż istotnie, a nie jedynie pozornie, pozwoli podmiotom instytucjonalnym zaangażowanym w realizację celów w postaci zapobiegania i zwalczania narkomanii działania takie rzeczywiście realizować - z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lipca 2013 r. sygn. akt II AKa 5/13 LEX 1378240

- przepadek substancji psychotropowej oraz przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa

INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6

1

Zwrot zbędnych dowodów rzeczowych oskarżonemu

INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Sąd zwolnił oskarżonego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, ponieważ nie osiąga on żadnych stałych dochodów, a poza tym wymierzona kara pozbawienia wolności oraz to, iż już odbywa karę pozbawienia wolności, nie pozwala mu na podjęcie pracy zarobkowej przez kilka lat - art. 624 § 1 k.p.k.

PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.