II K 257/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2741145

Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 17 października 2019 r. II K 257/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jakub Wąwoźny.

Przy udziale Prokuratora -

Sentencja

Sąd Rejonowy w Chełmnie II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 17/10/2019 r. sprawy: A. K. (2) syna J. i B. z domu K. urodzonego (...) w C. podejrzanego o to, że: w dniu 1 lipca 2019 r. na ulicy (...) w C. kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym O. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,39 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. orzeka:

I. na podstawie art. 66 § 1 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. warunkowo umarza postępowanie karne wobec A. K. (2) na okres 2 (dwóch) lat próby;

II. na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 3 k.k. orzeka wobec A. K. (2) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, na okres 2/dwóch/lat;

III. na podstawie art. 63 § 4 k.k. zalicza na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 1 lipca 2019 r;

IV. na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązuje A. K. (2) do powstrzymania się od nadużywania alkoholu we okresie próby;

V. na mocy art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 7 zasądza od A. K. (2) świadczenie pieniężne w kwocie 2.000 (dwa tysiące) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

VI. zasądza od oskarżonego kwotę 100/stu/ zł tytułem opłaty i obciąża go wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 70/siedemdziesięciu/ zł.

Uzasadnienie faktyczne

A. K. (2) w dniu 1 lipca 2019 r. na ulicy (...) w C. kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym O. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,39 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dowód: protokół badania k. 3, wyjaśnienia podejrzanego k. 11

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd uznał jego wyjaśnienia za wiarygodne. Dowody zgromadzone w aktach sprawy potwierdziły w pełni sprawstwo oskarżonego. Sąd uwzględnił dokumenty zgromadzone w sprawie, nie znajdując podstaw dla podważenia waloru ich wiarygodności, albowiem wystawione zostały one przez osoby lub instytucje do tego uprawnione z zachowaniem przewidzianych ku temu procedur, a ich treść nie była w toku postępowania kwestionowana przez strony.

Tak zgromadzony i oceniony materiał dowodowy daje podstawę do uznania winy oskarżonej popełnienia zarzucanemu jej czynu.

Sąd podzielił kwalifikację zarzucanego oskarżonemu czynu, tj. art. 178a § 1 k.k. uznając, iż jest właściwa.

Oskarżony dotychczas był osobą niekaraną (k. 18), przyznał się do winy, z jego wyjaśnień wynika, iż żałuje dokonanego czynu. Z uwagi na powyższe, oraz fakt, iż okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości, oraz uznanie, iż społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa - sąd na podstawie art. 66 § 1 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. warunkowo umorzył postępowanie karne wobec A. K. (2) na okres 2 (dwóch) lat próby. Sąd na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 3 k.k. orzekł wobec A. K. (2) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, na okres 2/dwóch/lat. Okres ten musiał być wyższy od minimalnego z uwagi na ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżony miał 0,78 promila alkoholu we krwi. Obligatoryjna eliminacja sprawcy czynu w stanie nietrzeźwości z ruchu drogowego ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu. Długość środka uzależniona jest od szeregu elementów, jednak w żadnym wypadku skrucha sprawcy, czy przyznanie się do winy nie może być elementem dominującym. Tak naprawdę ilość alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzona u oskarżonego w innym układzie procesowym mogła być uznana, jako niespełniająca warunków nieznacznej szkodliwości społecznej. Tylko przyznanie się do winy i uprzednia niekaralność w tym przypadku skłoniła sąd do przyjęcia konstrukcji środka probacyjnego. Sąd ponadto na podstawie art. 63 § 4 k.k. zaliczył na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 1 lipca 2019 r., na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązał A. K. (2) do powstrzymania się od nadużywania alkoholu we okresie próby. Sąd również na mocy art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 7 zasądził od A. K. (2) świadczenie pieniężne w kwocie 2.000 (dwa tysiące) zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzekł również w przedmiocie kosztów procesu zasądzając od oskarżonego kwotę 100/stu/ zł tytułem opłaty i obciążając go wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie 70/siedemdziesięciu/ zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.